Khóa luận Giải pháp thúc đẩy hoạt động bán hàng tại Công ty TNHH một thành viên Văn Minh Hoàng

MỤC LỤCDanh mục các ký hiệu, chữ viết tắt viDanh sách các bảng sử dụng viiDanh sách các biểu đồ, sơ đồ, hình ảnh, đồ thị viiiLời Mở Đầu 1Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động bán hàng 31.1. Khái niệm 31.2. Chức hoạt động phân phối 3 1.2.1 Khái niệm phân phối 3 1.2.2 Khái niệm kênh phân phối 4 1.2.3 Các kênh phân phối 5 1.2.4 Các bước hoạt động phân phối 61.3 Hoạt động bán hàng 8 1.3.1 Khái niệm về bán hàng 8 1.3.2 Các hình thức bán hàng 10 1.3.3 Các bước trong hoạt động bán hàng 10Chương 2: Thực trạng hoạt động bán hàng tại Công ty TNHH MTV Văn Minh Hoàng 162.1 Giới thiệu về Công ty TNHH MTV Văn Minh Hoàng 162.2 Phân tích thực trạng hoạt động xúc tiến bán hàng của Công ty TNHH MTV Văn Minh Hoàng 19 2.2.1 Thực trạng hoạt động phân phối của Công ty TNHH MTV Văn Minh Hoàng 19 2.2.1.1 Các kênh phân phối 19 2.2.1.2 Các bước hoạt động phân phối 20 2.2.2 Thực trạng hoạt động bán hàng của Công ty TNHH MTV Văn Minh Hoàng 26 2.2.2.1 Các hình thức bán hàng 26 2.2.2.2 Các bước trong hoạt động bán hàng 282.3 Nhận xét, đánh giá chung 31 2.3.1 Những thành tựu 31 2.3.2 Những vấn đề còn tồn tại 32 2.3.3 Nguyên nhân tồn tại các vấn đề trên 33Chương 3: Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh bán hàng đối với Công ty TNHH MTV Văn Minh Hoàng 343.1 Định hướng phát triển của Công ty TNHH MTV Văn Minh Hoàng 343.2 Các biện pháp đẩy mạnh hoạt động bán hàng tại Công ty TNHH MTV Văn Minh Hoàng 34 3.2.1 Hoàn thiện các căn cứ xây dựng kế hoạch bán hàng 34 3.2.2 Hoàn thiện nội dung và phương pháp xây dựng kế hoạch bán hàng 35 3.2.3 Phân công phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận xây dựng và thực hiện kế hoạch bán hàng 35 3.2.4 Giải pháp nâng cao hiệu quả của việc nghiên cứu thị trường 363.3 Biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch bán hàng ở Công ty TNHH MTV Văn Minh Hoàng 37 3.3.1 Kiện toàn và tổ chức lại hệ thống đại lý của công ty 37 3.3.2 Nâng cao hơn nữa hiệu quả của các chính sách Marketing 38 3.3.3 Hoàn thiện công tác xây dựng và thực hiện kế bán hàng hoá để đảm bảo thực hiện được các chỉ tiêu mà kế hoạch bán hàng đề ra 40 3.3.4 Đào tạo nhân lực 40 3.3.5 Kiểm tra, đánh giá và tổ chức các phong trào thi đua hoàn thành tốt kế hoạch bán hàng 40Kết luận 42Tài liệu tham khảo 44

MỤC LỤC

Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt vi

Danh sách các bảng sử dụng vii

Danh sách các biểu đồ, sơ đồ, hình ảnh, đồ thị viii

Lời Mở Đầu 1

Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động bán hàng 3

1.1. Khái niệm 3

1.2. Chức hoạt động phân phối 3

1.2.1 Khái niệm phân phối 3

1.2.2 Khái niệm kênh phân phối 4

1.2.3 Các kênh phân phối 5

1.2.4 Các bước hoạt động phân phối 6

1.3 Hoạt động bán hàng 8

1.3.1 Khái niệm về bán hàng 8

1.3.2 Các hình thức bán hàng 10

1.3.3 Các bước trong hoạt động bán hàng 10

Chương 2: Thực trạng hoạt động bán hàng tại Công ty TNHH MTV

Văn Minh Hoàng 16

2.1 Giới thiệu về Công ty TNHH MTV Văn Minh Hoàng 16

2.2 Phân tích thực trạng hoạt động xúc tiến bán hàng của Công ty TNHH

MTV Văn Minh Hoàng 19

2.2.1 Thực trạng hoạt động phân phối của Công ty TNHH MTV

Văn Minh Hoàng 19

2.2.1.1 Các kênh phân phối 19

2.2.1.2 Các bước hoạt động phân phối 20

2.2.2 Thực trạng hoạt động bán hàng của Công ty TNHH MTV

Văn Minh Hoàng 26

2.2.2.1 Các hình thức bán hàng 26

2.2.2.2 Các bước trong hoạt động bán hàng 28

2.3 Nhận xét, đánh giá chung 31

2.3.1 Những thành tựu 31

2.3.2 Những vấn đề còn tồn tại 32

2.3.3 Nguyên nhân tồn tại các vấn đề trên 33

Chương 3: Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh bán hàng đối với

Công ty TNHH MTV Văn Minh Hoàng 34

3.1 Định hướng phát triển của Công ty TNHH MTV Văn Minh Hoàng 34

3.2 Các biện pháp đẩy mạnh hoạt động bán hàng tại Công ty TNHH

MTV Văn Minh Hoàng 34

3.2.1 Hoàn thiện các căn cứ xây dựng kế hoạch bán hàng 34

3.2.2 Hoàn thiện nội dung và phương pháp xây dựng kế hoạch bán hàng 35

3.2.3 Phân công phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận xây dựng và thực hiện

kế hoạch bán hàng 35

3.2.4 Giải pháp nâng cao hiệu quả của việc nghiên cứu thị trường 36

3.3 Biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch bán hàng ở Công ty TNHH

MTV Văn Minh Hoàng 37

3.3.1 Kiện toàn và tổ chức lại hệ thống đại lý của công ty 37

3.3.2 Nâng cao hơn nữa hiệu quả của các chính sách Marketing 38

3.3.3 Hoàn thiện công tác xây dựng và thực hiện kế bán hàng hoá để đảm bảo

thực hiện được các chỉ tiêu mà kế hoạch bán hàng đề ra 40

3.3.4 Đào tạo nhân lực 40

3.3.5 Kiểm tra, đánh giá và tổ chức các phong trào thi đua

hoàn thành tốt kế hoạch bán hàng 40

Kết luận 42

Tài liệu tham khảo 44

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY