Khóa luận Giải pháp phát triển thị trường cho nhóm hàng Thủy sản xuất khẩu tại Công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng

MỤC LỤCLời mở đầuChương 1 Một số lý luận về hoạt động Marketing phát triển thị trườngcho doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu .11.1 Các khái niệm cơ bản về Marketing, thị trường và phát triển thị trường .11.1.1 Khái niệm và vai trò của Marketing .11.1.1.1 Khái niệm cơ bản về Marketing .11.1.1.2 Vai trò của Marketing đối với kinh doanh của Doanh nghiệp .31.1.2 Khái niệm và vai trò của thị trường .41.1.2.1 Khái niệm thị trường .41.1.2.2 Phân loại thị trường .51.1.2.3 Vai trò của thị trường có thể được thấy rõqua một số nhận xét sau .61.1.3 Khái niệm và mô hình phát triển thị trường .71.1.3.1 Khái niệm phát triển thị trường .71.1.3.2 Mô hình phát triển thị trường .71.2 Nội dung của hoạt động Marketing nhằm phát triển thị trườngtrong doanh nghiệp .91.2.1 Nghiên cứu thị trường .91.2.1.1 Định nghĩa thị trường .91.2.1.2 Lý do tiến hành nghiên cứu và xác định nhu cầu của thị trường .91.2.1.3 Các bước tiến hành nghiên cứu thị trường .91.2.2 Phân đoạn lựa chọn thị trường mục tiêu .111.2.2.1 Phân đoạn thị trường .111.2.2.1.1 Khái niệm phân đoạn thị trường .111.2.2.1.2 Các tiêu thức và phương pháp phân chia .121.2.2.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu .13 1.2.3 Các chính sách Marketing- Mix nhằm phát triển thị trường .141.2.3.1 Chính sách sản phẩm .141.2.3.1.1 Các quyết định về chủng loại và danh mục hàng hóa .141.2.3.1.2 Các quyết định về loại sản phẩm .151.2.3.1.3 Thiết kế và Marketing sản phẩm mới .161.2.3.1.4 Chu kỳ sống của sản phẩm .171.2.3.2 Chính sách về giá cả .171.2.3.2.1 Mục tiêu định giá .171.2.3.2.2 Căn cứ định giá .181.2.3.3 Chính sách phân phối .191.2.3.3.1 Chức năng của kênh phân phối .191.2.3.3.2 Vai trò kênh phân phối .201.2.3.3.3 Các phương thức kênh phân phối .221.2.3.4 Các chính sách xúc tiến bán .221.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing phát triển thị trườngcủa Doanh nghiệp .231.3.1 Các yếu tố môi trường vĩ mô .231.3.2 Môi trường môi trường ngành .261.3.3 Môi trường bên trong doanh nghiệp .29Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing nhằm phát triển thị trườngtại Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụvà xuất nhập khẩu Hải phòng .312.1 Khái quát chung về Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụvà xuất nhập khẩu Hải Phòng .312.1.1 Quá trình hình thành và phát triểncủa Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụvà xuất nhập khẩu Hải Phòng .312.1.2 Chức năng nhiệm vụ của Công ty .322.1.2.1 Chức năng .32 2.1.2.2 Nhiệm vụ .332.1.3 Cơ cấu tổ chức của Công ty .342.1.4 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanhcủa Công trong 2 năm 2009-2010 .362.2 Thực trạng hoạt động Marketing phát triển thị trườngcủa Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ và XNK Hải phòng .372.2.1 Phân tích đặc điểm sản phẩm và thị trường của Công ty .372.2.1.1 Đặc điểm sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Công ty .372.2.1.2 Thị trường của Công ty .392.2.2. Hoạt động phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu .462.2.2.1 Hoạt động phân đoạn thị trường .462.2.2.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu .462.2.3 Chính sách Marketing-Mix phát triển thị trường của Công ty .482.2.3.1 Chính sách sản phẩm .482.2.3.2 Chính sách về giá cả .492.2.3.3 Chính sách phân phối .512.2.3.4 Chính sách xúc tiến .522.3 Đánh giá về hoạt động Marketing phát triển thị trường của Công ty .522.3.1 Ưu điểm .522.3.2 Nhược điểm .532.3.3 Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm .542.3.3.1 Nguyên nhân khách quan .552.3.3.2 Nguyên nhân chủ quan .56Chương 3: Một số giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trườngcủa Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ và XNK Hải Phòng .583.1 Những căn cứ đề xuất giải pháp Marketing phát triển thị trườngcủa Công ty .583.1.1 Xu hướng phát triển của thị trường kinh doanh xuất nhập khẩutrên địa bàn Hải Phòng .58 3.1.2 Chiến lược và mục tiêu kinh doanh của Công ty trong thời gian tới .593.1.2.1 Mục tiêu của Công ty TRADIMEXCO-HP trong thời gian tới .593.1.2.2 Chiến lược của Công ty trong thời gian tới .593.2 Những giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường .603.2.1 Tăng cường nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh .603.2.2 Hoàn thiện các chính sách Marketing- Mixnhằm phát triển thị trường .623.2.2.1 Hoàn thiện chiến lược thâm nhập thị trường .613.2.2.1.1 Hoàn thiện chính sách sản phẩm .613.2.2.1.2 Hoàn thiện chính sách giá .623.2.2.1.3 Hoàn thiện chính sách phân phối .633.2.2.1.4 Hoàn thiện chính sách xúc tiến .633.2.2.2 Hoàn thiện chiến lược phát triển thị trường .643.2.2.2.1 Hoàn thiện chính sách sản phẩm .653.2.2.2.2 Hoàn thiện chính sách giá .673.2.2.2.3Hoàn thiên chính sách phân phối .683.2.2.2.4 Hoàn thiện chính sách xúc tiến .683.2.3 Hoàn thiện tổ chức bộ phận Marketingvà hệ thống thông tin Marketing .693.3 Một số giải pháp khác .713.3.1 Phát triển nguồn nhân lực .713.3.2 Đổi mới bộ máy quản lý .713.3.3 Kiến nghị đối với nhà nước và Bộ Nông nghiệpvà phát triển nông thôn .723.3.3.1 Hoàn thiện chính sách và cơ chế quản lý xuất nhập khẩu theo hướng đơn giản, thông thoáng và phù hợp với cơ chế thị trường .723.3.3.2 Lập các quỹ bảo hiểm và trợ cấp xuất khẩu .733.3.3.3 Tăng cường hệ thống các cơ quan hỗ trợvà xúc tiến thương mại

MỤC LỤC

Lời mở đầu

Chương 1 Một số lý luận về hoạt động Marketing phát triển thị trường

cho doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu .1

1.1 Các khái niệm cơ bản về Marketing, thị trường

và phát triển thị trường .1

1.1.1 Khái niệm và vai trò của Marketing .1

1.1.1.1 Khái niệm cơ bản về Marketing .1

1.1.1.2 Vai trò của Marketing đối với kinh doanh của Doanh nghiệp .3

1.1.2 Khái niệm và vai trò của thị trường .4

1.1.2.1 Khái niệm thị trường .4

1.1.2.2 Phân loại thị trường .5

1.1.2.3 Vai trò của thị trường có thể được thấy rõ

qua một số nhận xét sau .6

1.1.3 Khái niệm và mô hình phát triển thị trường .7

1.1.3.1 Khái niệm phát triển thị trường .7

1.1.3.2 Mô hình phát triển thị trường .7

1.2 Nội dung của hoạt động Marketing nhằm phát triển thị trường

trong doanh nghiệp .9

1.2.1 Nghiên cứu thị trường .9

1.2.1.1 Định nghĩa thị trường .9

1.2.1.2 Lý do tiến hành nghiên cứu và xác định nhu cầu của thị trường .9

1.2.1.3 Các bước tiến hành nghiên cứu thị trường .9

1.2.2 Phân đoạn lựa chọn thị trường mục tiêu .11

1.2.2.1 Phân đoạn thị trường .11

1.2.2.1.1 Khái niệm phân đoạn thị trường .11

1.2.2.1.2 Các tiêu thức và phương pháp phân chia .12

1.2.2.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu .13

1.2.3 Các chính sách Marketing- Mix nhằm phát triển thị trường .14

1.2.3.1 Chính sách sản phẩm .14

1.2.3.1.1 Các quyết định về chủng loại và danh mục hàng hóa .14

1.2.3.1.2 Các quyết định về loại sản phẩm .15

1.2.3.1.3 Thiết kế và Marketing sản phẩm mới .16

1.2.3.1.4 Chu kỳ sống của sản phẩm .17

1.2.3.2 Chính sách về giá cả .17

1.2.3.2.1 Mục tiêu định giá .17

1.2.3.2.2 Căn cứ định giá .18

1.2.3.3 Chính sách phân phối .19

1.2.3.3.1 Chức năng của kênh phân phối .19

1.2.3.3.2 Vai trò kênh phân phối .20

1.2.3.3.3 Các phương thức kênh phân phối .22

1.2.3.4 Các chính sách xúc tiến bán .22

1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing phát triển thị trường

của Doanh nghiệp .23

1.3.1 Các yếu tố môi trường vĩ mô .23

1.3.2 Môi trường môi trường ngành .26

1.3.3 Môi trường bên trong doanh nghiệp .29

Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing nhằm phát triển thị trường

tại Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ

và xuất nhập khẩu Hải phòng .31

2.1 Khái quát chung về Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ

và xuất nhập khẩu Hải Phòng .31

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển

của Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ

và xuất nhập khẩu Hải Phòng .31

2.1.2 Chức năng nhiệm vụ của Công ty .32

2.1.2.1 Chức năng .32

2.1.2.2 Nhiệm vụ .33

2.1.3 Cơ cấu tổ chức của Công ty .34

2.1.4 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

của Công trong 2 năm 2009-2010 .36

2.2 Thực trạng hoạt động Marketing phát triển thị trường

của Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ và XNK Hải phòng .37

2.2.1 Phân tích đặc điểm sản phẩm và thị trường của Công ty .37

2.2.1.1 Đặc điểm sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Công ty .37

2.2.1.2 Thị trường của Công ty .39

2.2.2. Hoạt động phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu .46

2.2.2.1 Hoạt động phân đoạn thị trường .46

2.2.2.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu .46

2.2.3 Chính sách Marketing-Mix phát triển thị trường của Công ty .48

2.2.3.1 Chính sách sản phẩm .48

2.2.3.2 Chính sách về giá cả .49

2.2.3.3 Chính sách phân phối .51

2.2.3.4 Chính sách xúc tiến .52

2.3 Đánh giá về hoạt động Marketing phát triển thị trường của Công ty .52

2.3.1 Ưu điểm .52

2.3.2 Nhược điểm .53

2.3.3 Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm .54

2.3.3.1 Nguyên nhân khách quan .55

2.3.3.2 Nguyên nhân chủ quan .56

Chương 3: Một số giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường

của Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ và XNK Hải Phòng .58

3.1 Những căn cứ đề xuất giải pháp Marketing phát triển thị trường

của Công ty .58

3.1.1 Xu hướng phát triển của thị trường kinh doanh xuất nhập khẩu

trên địa bàn Hải Phòng .58

3.1.2 Chiến lược và mục tiêu kinh doanh của Công ty trong thời gian tới .59

3.1.2.1 Mục tiêu của Công ty TRADIMEXCO-HP trong thời gian tới .59

3.1.2.2 Chiến lược của Công ty trong thời gian tới .59

3.2 Những giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường .60

3.2.1 Tăng cường nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh .60

3.2.2 Hoàn thiện các chính sách Marketing- Mix

nhằm phát triển thị trường .62

3.2.2.1 Hoàn thiện chiến lược thâm nhập thị trường .61

3.2.2.1.1 Hoàn thiện chính sách sản phẩm .61

3.2.2.1.2 Hoàn thiện chính sách giá .62

3.2.2.1.3 Hoàn thiện chính sách phân phối .63

3.2.2.1.4 Hoàn thiện chính sách xúc tiến .63

3.2.2.2 Hoàn thiện chiến lược phát triển thị trường .64

3.2.2.2.1 Hoàn thiện chính sách sản phẩm .65

3.2.2.2.2 Hoàn thiện chính sách giá .67

3.2.2.2.3Hoàn thiên chính sách phân phối .68

3.2.2.2.4 Hoàn thiện chính sách xúc tiến .68

3.2.3 Hoàn thiện tổ chức bộ phận Marketing

và hệ thống thông tin Marketing .69

3.3 Một số giải pháp khác .71

3.3.1 Phát triển nguồn nhân lực .71

3.3.2 Đổi mới bộ máy quản lý .71

3.3.3 Kiến nghị đối với nhà nước và Bộ Nông nghiệp

và phát triển nông thôn .72

3.3.3.1 Hoàn thiện chính sách và cơ chế quản lý xuất nhập khẩu

theo hướng đơn giản, thông thoáng và phù hợp với cơ chế thị trường .72

3.3.3.2 Lập các quỹ bảo hiểm và trợ cấp xuất khẩu .73

3.3.3.3 Tăng cường hệ thống các cơ quan hỗ trợ

và xúc tiến thương mại

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY