Khóa luận Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông chi nhánh Hải Phòng

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .1

CHưƠNG I- LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG

THưƠNG MẠI . . .3

1.1. Thẻ Ngân hàng đối với hoạt động kinh doanh của Ngân hàngThươngmại. .3

1.1.1. Chức năng của tiền tệ và sự ra đời của thẻ .3

1.1.2. Khái niệm, đặc điểm và cấu tạo thẻ Ngân hàng 5

1.1.3. Phânloại thẻ .7

1.1.4. Tiện ích từ dịch vụ thẻ .10

1.2. Nghiệp vụ phát hành và thanh toán thẻ của Ngân hàng thương mại.14

1.2.1. Nghiệp vụ phát hành thẻ .15

1.2.2. Nghiệp vụ thanh toán thẻ .16

1. 3. Các nhân tố ảnh hưởng tới nghiệp vụ kinh doanh thẻ .18

1.3.1 Nhân tố chủ quan .18

1.3.2. Nhân tố khách quan .19

CHưƠNG II- THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN

HÀNG TMCP PHưƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG . .21

2.1. Tổng quan về Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đông 21

2.2. Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Phương Đông Chi nhánh HảiPhòng 25

2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Phương

Đông Chi nhánh Hải Phòng .25

2.2.2. Cơ cấu tổ chức hoạt động, chức năng nhiệm vụ các bộ phận .25

2.2.3. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP

Phương Đông - Chi nhánh Hải Phòng .28

2.3. Thực trạng hoạt động dịch vụ thẻ của Ngân hàng TMCP Phương Đông

- Chi nhánh Hải Phòng .33

2.3.1. Thực trạng phát hành thẻ tại Ngân hàng TMCP Phương Đông -

Chi nhánh Hải Phòng .34

2.3.2. Thực trạng thanh toán thẻ tại Ngân hàng TMCP Phương Đông -

Chi nhánh Hải Phòng .522.4. Đánh giá chung về dịch vụ thanh toán thẻ tại Ngân hàng TMCP

Phương Đông - Chi nhánh Hải Phòng .55

2.4.1. Kết quả Chi nhánh đạt được thông qua dịch vụ thanh toán thẻ.55

2.4.2. Một số hạn chế trong dịch vụ thanh toán thẻ .56

CHưƠNG III- GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂNHÀNG

TMCP PHưƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH HẢI PHÒNG . .57

3.1. Định hướng nghiệp vụ thanh toán thẻ tại Ngân hàng TMCP Phương

Đông - Chi nhánh Hải Phòng 57

3.2. Giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán thẻ tại Ngân hàng TMCP

Phương Đông - Hải Phòng 58

3.2.1. Giải pháp nâng cao chất lượng, đa dạng hoá sản phẩm .59

3.2.2. Giải pháp về Marketing .59

3.2.3. Giải pháp kỹ thuật - đầu tư công nghệ .61

3.2.4. Mở rộng mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ 62

3.2.5. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực .64

3.2.6. Quản trị rủi ro trong nghiệp vụ thẻ .64

3.3. Một số kiến nghị với Ngân hàng TMCP Phương Đông Hội SởChính .65

KẾT LUẬN 67

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY