Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu nhân điều tại công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long An Lafooco

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 11. Tính cấp thiết của đề tài 12. Tình hình nghiên cứu 23. Mục tiêu ngiên cứu 24. Nhiệm vụ nghiên cứu 25. Phương pháp nghiên cứu 26. Các kết quả đạt được 37. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp 3CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 41.1 Tổng quan về hoạt động xuất khẩu 41.1.1 Xuất khẩu là gì? 41.1.2 Khái niệm về xuất khẩu 41.1.3 Vai trò của xuất khẩu 51.1.3.1 Đối với nền kinh tế Thế Giới 51.1.3.2 Đối với nền kinh tế Việt Nam 51.1.3.3 Đối với hoạt động của doanh nghiệp 61.1.4 Các hình thức xuất khẩu 71.1.4.1 Xuất khẩu trực tiếp 71.1.4.2 Xuất khẩu ủy thác 71.1.4.3 Hoạt động gia công xuất khẩu quốc tế 81.1.4.4 Hoạt động xuất nhập khẩu theo hình thức buôn bán đối lưu 81.1.4.5 Hoạt động xuất khẩu theo Nghị định thư 91.1.4.6 Một số loại hình xuất khẩu khác 91.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu 101.1.5.1 Các nhân tố bên ngoài 101.1.5.2 Các nhân tố bên trong 131.2 Tổng quan về ngành điều 141.2.1 Đôi nét về ngành điều 141.2.2 Ngành điều trên Thế Giới nói chung 161.2.3 Tình hình xuất khẩu nhân điều của Việt Nam trong thời gian qua 181.2.4 Xu hướng xuất khẩu nhân điều của Việt Nam trong thời gian tới 191.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả xuất khẩu của công ty 221.3.1 Các chỉ tiêu kinh tế 221.3.1.1 Các tỷ số về khả năng thanh toán 221.3.1.1.1 Khả năng thanh toán hiện thời 221.3.1.1.2 Khả năng thanh toán nhanh 221.3.1.2 Các tỷ số về cơ cấu tài chính 231.3.1.2.1 Tỷ số nợ 231.3.1.2.2 Khả năng thanh toán lãi vay 241.3.1.3 Các tỷ số về hoạt động 241.3.1.3.1 Vòng quay tài sản 241.3.1.3.2 Hiệu suất sử dụng tài sản cố định 251.3.1.4 Các tỷ số về doanh lợi 251.3.1.4.1 Doanh lợi tiêu thụ 251.3.1.4.2 Doanh lợi tài sản 261.3.1.4.3 Doanh lợi vốn tự có 261.3.1.5 Các chỉ tiêu về kim ngạch xuất khẩu 271.3.1.5.1 Tổng kim ngạch xuất khẩu 271.3.1.5.2 Tỷ suất lợi nhuận theo kim ngạch suất khẩu 271.3.1.5.3 Tốc độ gia tăng kim ngạch xuất khẩu 271.3.2 Chỉ tiêu xã hội 281.3.2.1 Về môi trường 281.3.2.2 Thu nhập và quyền lợi người lao động 281.3.2.3 Đóng góp vào ngân sách nhà nước 29CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ XUẤT KHẨU NHÂN ĐIỀU TẠI CÔNG TY CP CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU LONG AN LAFOOCO 302.1 Khái quát về công ty 302.1.1 Lịch sử hình thành công ty Lafooco 302.1.2 Quá trình phát triển của Lafooco trong thời gian qua 322.1.3 Chức năng, nhiệm vụ của công ty 332.1.3.1 Chức năng 332.1.3.2 Nhiệm vụ 332.1.4 Cơ cấu tổ chức của công ty 342.1.4.1 Sơ đồ tổ chức 342.1.4.2 Trách nhiệm và quyền hạn từng phòng ban 352.1.5 Sơ lược về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2008-2010 412.1.6 Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 482.1.6.1 Các mục tiêu chủ yếu của công ty 482.1.6.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn 492.2 Thực trạng hiệu quả xuất khẩu nhân điều của công ty CP chế biến hàng xuất khẩu Long An Lafooco 502.2.1 Thực trạng sản xuất và xuất khẩu nhân điều tại công ty CP chế biến hàng xuất khẩu Long An Lafooco 502.2.1.1 Nguồn nguyên liệu 502.2.1.2 Hoạt động sản xuất chế biến 542.2.1.3 Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu 572.2.1.4 Thị trường xuất khẩu 592.2.1.5 Hình thức xuất khẩu 622.2.2 Năng lực cạnh tranh của công ty 632.2.2.1 Về chất lượng nhân điều xuất khẩu 632.2.2.2 Về tài chính 632.2.2.3 Về đầu tư trang thiết bị kỹ thuật 642.2.2.4 Về công tác thu mua 642.2.2.5 Về nhân lực 652.2.2.6 Hoạt động liên kết mở rộng 662.3 Phân tích hiệu quả xuất khẩu nhân điều của công ty: 672.3.1 Hiệu quả kinh tế 672.3.1.1 Các tỷ số về khả năng thanh toán 672.3.1.1.1 Khả năng thanh toán hiện thời 672.3.1.1.2 Khả năng thanh toán nhanh 682.3.1.2 Các tỷ số về cơ cấu tài chính 692.3.1.2.1 Tỷ số nợ 692.3.1.2.2 Khả năng thanh toán lãi vay 702.3.1.3 Các tỷ số về hoạt động 722.3.1.3.1 Hiệu suất sử dụng tài sản cố định 722.3.1.3.2 Vòng quay tài sản 732.3.1.4 Các tỷ số về doanh lợi 742.3.1.4.1 Doanh lợi tiêu thụ 742.3.1.4.2 Doanh lợi tài sản 752.3.1.4.3 Doanh lợi vốn tự có 752.3.1.5 Các chỉ số về kim ngạch xuất khẩu 762.3.1.5.1 Tổng kim ngạch xuất khẩu 762.3.1.5.2 Tỷ suất lợi nhuận theo kim ngạch xuất khẩu 772.3.1.5.3 Tốc độ gia tăng kim ngạch xuất khẩu 772.3.2 Hiệu quả xã hội 772.3.2.1 Về môi trường 772.3.2.2 Thu nhập và quyền lợi người lao động 782.3.2.3 Đóng góp vào ngân sách nhà nước 792.4 Đánh giá hiệu quả xuất khẩu nhân điều tại công ty 802.4.1 Thuận lợi 802.4.2 Khó khăn 80CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HỆU QUẢ XUẤT KHẨU NHÂN ĐIỀU TẠI CÔNG TY CP CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU LONG AN LAFOOCO. 823.1 Giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu nhân điều tại công ty Lafooco 823.1.1 Nâng cao chất lượng sản phẩm 823.1.1.1 Tổ chức tốt công tác thu mua và kiểm soát tốt chất lượng nguyên liệu đầu vào: 823.1.1.2 Nâng cao chất lượng nhân điều chế biến 833.1.1.3 Nâng cao quy trình đảm bảo đóng gói 833.1.2 Nguồn nhân lực 843.1.3 Giải pháp về công nghệ 843.1.4 Thành lập phòng Marketing để đẩy mạnh hoạt động Marketing của công ty. 853.1.5 Mở rộng thị trường xuất khẩu 853.1.6 Đẩy mạnh bán ra 863.2 Kiến nghị 873.2.1 Đối với Hiệp Hội Điều Việt Nam Vinacas 873.2.2 Đối với nhà nước 883.2.2.1 Hoàn thiện chính sách pháp luật nhà nước 883.2.2.2 Nâng cao vai trò điều tiết và quản lý của nhà nước 893.2.2.3 Phát triển hệ thống ngân hàng 89KẾT LUẬN 90TÀI LIỆU THAM KHẢO 91

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

1. Tính cấp thiết của đề tài 1

2. Tình hình nghiên cứu 2

3. Mục tiêu ngiên cứu 2

4. Nhiệm vụ nghiên cứu 2

5. Phương pháp nghiên cứu 2

6. Các kết quả đạt được 3

7. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp 3

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 4

1.1 Tổng quan về hoạt động xuất khẩu 4

1.1.1 Xuất khẩu là gì? 4

1.1.2 Khái niệm về xuất khẩu 4

1.1.3 Vai trò của xuất khẩu 5

1.1.3.1 Đối với nền kinh tế Thế Giới 5

1.1.3.2 Đối với nền kinh tế Việt Nam 5

1.1.3.3 Đối với hoạt động của doanh nghiệp 6

1.1.4 Các hình thức xuất khẩu 7

1.1.4.1 Xuất khẩu trực tiếp 7

1.1.4.2 Xuất khẩu ủy thác 7

1.1.4.3 Hoạt động gia công xuất khẩu quốc tế 8

1.1.4.4 Hoạt động xuất nhập khẩu theo hình thức buôn bán đối lưu 8

1.1.4.5 Hoạt động xuất khẩu theo Nghị định thư 9

1.1.4.6 Một số loại hình xuất khẩu khác 9

1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu 10

1.1.5.1 Các nhân tố bên ngoài 10

1.1.5.2 Các nhân tố bên trong 13

1.2 Tổng quan về ngành điều 14

1.2.1 Đôi nét về ngành điều 14

1.2.2 Ngành điều trên Thế Giới nói chung 16

1.2.3 Tình hình xuất khẩu nhân điều của Việt Nam trong thời gian qua 18

1.2.4 Xu hướng xuất khẩu nhân điều của Việt Nam trong thời gian tới 19

1.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả xuất khẩu của công ty 22

1.3.1 Các chỉ tiêu kinh tế 22

1.3.1.1 Các tỷ số về khả năng thanh toán 22

1.3.1.1.1 Khả năng thanh toán hiện thời 22

1.3.1.1.2 Khả năng thanh toán nhanh 22

1.3.1.2 Các tỷ số về cơ cấu tài chính 23

1.3.1.2.1 Tỷ số nợ 23

1.3.1.2.2 Khả năng thanh toán lãi vay 24

1.3.1.3 Các tỷ số về hoạt động 24

1.3.1.3.1 Vòng quay tài sản 24

1.3.1.3.2 Hiệu suất sử dụng tài sản cố định 25

1.3.1.4 Các tỷ số về doanh lợi 25

1.3.1.4.1 Doanh lợi tiêu thụ 25

1.3.1.4.2 Doanh lợi tài sản 26

1.3.1.4.3 Doanh lợi vốn tự có 26

1.3.1.5 Các chỉ tiêu về kim ngạch xuất khẩu 27

1.3.1.5.1 Tổng kim ngạch xuất khẩu 27

1.3.1.5.2 Tỷ suất lợi nhuận theo kim ngạch suất khẩu 27

1.3.1.5.3 Tốc độ gia tăng kim ngạch xuất khẩu 27

1.3.2 Chỉ tiêu xã hội 28

1.3.2.1 Về môi trường 28

1.3.2.2 Thu nhập và quyền lợi người lao động 28

1.3.2.3 Đóng góp vào ngân sách nhà nước 29

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ XUẤT KHẨU NHÂN ĐIỀU TẠI CÔNG TY CP CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU LONG AN LAFOOCO 30

2.1 Khái quát về công ty 30

2.1.1 Lịch sử hình thành công ty Lafooco 30

2.1.2 Quá trình phát triển của Lafooco trong thời gian qua 32

2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ của công ty 33

2.1.3.1 Chức năng 33

2.1.3.2 Nhiệm vụ 33

2.1.4 Cơ cấu tổ chức của công ty 34

2.1.4.1 Sơ đồ tổ chức 34

2.1.4.2 Trách nhiệm và quyền hạn từng phòng ban 35

2.1.5 Sơ lược về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2008-2010 41

2.1.6 Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 48

2.1.6.1 Các mục tiêu chủ yếu của công ty 48

2.1.6.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn 49

2.2 Thực trạng hiệu quả xuất khẩu nhân điều của công ty CP chế biến hàng xuất khẩu Long An Lafooco 50

2.2.1 Thực trạng sản xuất và xuất khẩu nhân điều tại công ty CP chế biến hàng xuất khẩu Long An Lafooco 50

2.2.1.1 Nguồn nguyên liệu 50

2.2.1.2 Hoạt động sản xuất chế biến 54

2.2.1.3 Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu 57

2.2.1.4 Thị trường xuất khẩu 59

2.2.1.5 Hình thức xuất khẩu 62

2.2.2 Năng lực cạnh tranh của công ty 63

2.2.2.1 Về chất lượng nhân điều xuất khẩu 63

2.2.2.2 Về tài chính 63

2.2.2.3 Về đầu tư trang thiết bị kỹ thuật 64

2.2.2.4 Về công tác thu mua 64

2.2.2.5 Về nhân lực 65

2.2.2.6 Hoạt động liên kết mở rộng 66

2.3 Phân tích hiệu quả xuất khẩu nhân điều của công ty: 67

2.3.1 Hiệu quả kinh tế 67

2.3.1.1 Các tỷ số về khả năng thanh toán 67

2.3.1.1.1 Khả năng thanh toán hiện thời 67

2.3.1.1.2 Khả năng thanh toán nhanh 68

2.3.1.2 Các tỷ số về cơ cấu tài chính 69

2.3.1.2.1 Tỷ số nợ 69

2.3.1.2.2 Khả năng thanh toán lãi vay 70

2.3.1.3 Các tỷ số về hoạt động 72

2.3.1.3.1 Hiệu suất sử dụng tài sản cố định 72

2.3.1.3.2 Vòng quay tài sản 73

2.3.1.4 Các tỷ số về doanh lợi 74

2.3.1.4.1 Doanh lợi tiêu thụ 74

2.3.1.4.2 Doanh lợi tài sản 75

2.3.1.4.3 Doanh lợi vốn tự có 75

2.3.1.5 Các chỉ số về kim ngạch xuất khẩu 76

2.3.1.5.1 Tổng kim ngạch xuất khẩu 76

2.3.1.5.2 Tỷ suất lợi nhuận theo kim ngạch xuất khẩu 77

2.3.1.5.3 Tốc độ gia tăng kim ngạch xuất khẩu 77

2.3.2 Hiệu quả xã hội 77

2.3.2.1 Về môi trường 77

2.3.2.2 Thu nhập và quyền lợi người lao động 78

2.3.2.3 Đóng góp vào ngân sách nhà nước 79

2.4 Đánh giá hiệu quả xuất khẩu nhân điều tại công ty 80

2.4.1 Thuận lợi 80

2.4.2 Khó khăn 80

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HỆU QUẢ XUẤT KHẨU NHÂN ĐIỀU TẠI CÔNG TY CP CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU LONG AN LAFOOCO. 82

3.1 Giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu nhân điều tại công ty Lafooco 82

3.1.1 Nâng cao chất lượng sản phẩm 82

3.1.1.1 Tổ chức tốt công tác thu mua và kiểm soát tốt chất lượng nguyên liệu đầu vào: 82

3.1.1.2 Nâng cao chất lượng nhân điều chế biến 83

3.1.1.3 Nâng cao quy trình đảm bảo đóng gói 83

3.1.2 Nguồn nhân lực 84

3.1.3 Giải pháp về công nghệ 84

3.1.4 Thành lập phòng Marketing để đẩy mạnh hoạt động Marketing của công ty. 85

3.1.5 Mở rộng thị trường xuất khẩu 85

3.1.6 Đẩy mạnh bán ra 86

3.2 Kiến nghị 87

3.2.1 Đối với Hiệp Hội Điều Việt Nam Vinacas 87

3.2.2 Đối với nhà nước 88

3.2.2.1 Hoàn thiện chính sách pháp luật nhà nước 88

3.2.2.2 Nâng cao vai trò điều tiết và quản lý của nhà nước 89

3.2.2.3 Phát triển hệ thống ngân hàng 89

KẾT LUẬN 90

TÀI LIỆU THAM KHẢO 91

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY