Khóa luận giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị tài sản có tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Định

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ TÀI SẢN CÓ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 31.1. Khái quát về tài sản có 31.1.1. Khái niệm tài sản có của ngân hàng thương mại 31.1.2. Các khoản mục tài sản có 41.1.1.1. Khoản mục ngân quỹ 41.1.1.2. Khoản mục cho vay. 41.1.1.3. Khoản mục đầu tư 51.1.1.4. Khoản mục TS Có khác 51.2. Quản trị tài sản có 61.2.1. Khái niệm quản trị Tài sản có 71.2.2. Nội dung quản trị tài sản có 71.2.2.1. Quản trị kết cấu tài sản có 71.2.2.2. Quản trị thanh khoản 81.2.2.3. Quản trị danh mục cho vay 131.2.2.4. Quản trị danh mục đầu tư 181.2.3. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng quản trị TS có 201.2.3.1. Chất lượng tín dụng 201.2.3.2. Hiệu quả sử dụng vốn 221.2.3.3. Hiệu quả tài chính 231.3. quản trị tài sản có trong mối quan hệ 231.3.1. Quản trị thời lượng TS nợ & TS có 231.3.2. Quản trị chi phí vốn 25CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ TÀI SẢN CÓ TẠI NHNO & PTNT TỈNH NAM ĐỊNH 272.1.Khái quát về ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Định 272.1.1. Sự hình thành và phát triển của NHNo & PTNT Nam Định 272.1.2. Mô hình tổ chức 282.1.3. Môi trường kinh doanh 292.2. Tình hình hoạt động của NHNo & PTNT tỉnh nam định trong những năm gần đây 312.2.1. Thực hiện nhiệm vụ từ 2000 đến nay 312.2.2. Kết quả kinh doanh của NHNo & PTNT tỉnh Nam Định 312.2.2.1.Hoạt động huy động vốn trên địa bàn 322.2.2.2. Hoạt động cho vay 332.2.2.3. Hoạt động khác 342.2.1.4.Kết quả tài chính. 372.3. Thực trạng quản trị tài sản có tại NHNo & PTNT tỉnh Nam Định 382.3.1. Quản trị ngân quỹ 382.3.2. Quản trị khoản mục cho vay 402.3.2.1.Tình hình cho vay của NHNo& PTNT Nam Định 402.3.2.2.Thực hiện quy trình nghiệp vụ tín dụng 442.3.2.3.Thực trạng quản trị chất lượng cho vay 472.3.3. Quản trị kết cấu tài sản có của NHNo & PTNT tỉnh Nam Định trong những năm gần đây 502.3.4. Mối liên hệ giữa tài sản có, tài sản nợ 532.3.4.1. Đánh giá sự cân đối về sử dụng vốn và huy động vốn 532.3.4.2. Đánh giá sự cân đối về chi phí 552.3.5. Đánh giá hiệu quả hoạt động 562.4.Những tồn tại và nguyên nhân quản trị TS có 572.4.1.Những tồn tại 572.4.2. Những nguyên nhân 59CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ TÀI SẢN CÓ TẠI NHNO & PTNT TỈNH NAM ĐỊNH 623.1. Định hướng quan điểm hoạt động của ngân hàng trong thời gian tới 623.1.1. Định hướng quan điểm chung 623.1.2. Định hướng hoạt động của NHNo & PTNT Nam Định 633.2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị tài sản có tại NHNo & PTNT tỉnh Nam Định 643.2.1.Cơ cấu lại tài sản có của Ngân hàng No & PTNT Nam Định 643.2.2.Chiến lược quản trị kết hợp 663.2.3. Hoàn thiện chính sách khách hàng 673.2.4. Tăng trưởng tín dụng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng 703.2.5. Cơ chế huy động vốn hợp lý 783.2.6. Xây dựng chiến lược cán bộ và sử dụng cán bộ tạo động lực khuyến khích người lao động 813.2.7. Phát triển công nghệ 833.3. Những đề xuất 843.3.1. Đối với chính phủ và các bộ nghành 843.3.2. Đối với Ngân hàng nhà nước 863.3.3. Đối với NHNo&PTNT Việt Nam 86KẾT LUẬN 88Danh mục tài liệu tham khảo 89

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ TÀI SẢN CÓ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 3

1.1. Khái quát về tài sản có 3

1.1.1. Khái niệm tài sản có của ngân hàng thương mại 3

1.1.2. Các khoản mục tài sản có 4

1.1.1.1. Khoản mục ngân quỹ 4

1.1.1.2. Khoản mục cho vay. 4

1.1.1.3. Khoản mục đầu tư 5

1.1.1.4. Khoản mục TS Có khác 5

1.2. Quản trị tài sản có 6

1.2.1. Khái niệm quản trị Tài sản có 7

1.2.2. Nội dung quản trị tài sản có 7

1.2.2.1. Quản trị kết cấu tài sản có 7

1.2.2.2. Quản trị thanh khoản 8

1.2.2.3. Quản trị danh mục cho vay 13

1.2.2.4. Quản trị danh mục đầu tư 18

1.2.3. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng quản trị TS có 20

1.2.3.1. Chất lượng tín dụng 20

1.2.3.2. Hiệu quả sử dụng vốn 22

1.2.3.3. Hiệu quả tài chính 23

1.3. quản trị tài sản có trong mối quan hệ 23

1.3.1. Quản trị thời lượng TS nợ & TS có 23

1.3.2. Quản trị chi phí vốn 25

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ TÀI SẢN CÓ TẠI NHNO & PTNT TỈNH NAM ĐỊNH 27

2.1.Khái quát về ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Định 27

2.1.1. Sự hình thành và phát triển của NHNo & PTNT Nam Định 27

2.1.2. Mô hình tổ chức 28

2.1.3. Môi trường kinh doanh 29

2.2. Tình hình hoạt động của NHNo & PTNT tỉnh nam định trong những năm gần đây 31

2.2.1. Thực hiện nhiệm vụ từ 2000 đến nay 31

2.2.2. Kết quả kinh doanh của NHNo & PTNT tỉnh Nam Định 31

2.2.2.1.Hoạt động huy động vốn trên địa bàn 32

2.2.2.2. Hoạt động cho vay 33

2.2.2.3. Hoạt động khác 34

2.2.1.4.Kết quả tài chính. 37

2.3. Thực trạng quản trị tài sản có tại NHNo & PTNT tỉnh Nam Định 38

2.3.1. Quản trị ngân quỹ 38

2.3.2. Quản trị khoản mục cho vay 40

2.3.2.1.Tình hình cho vay của NHNo& PTNT Nam Định 40

2.3.2.2.Thực hiện quy trình nghiệp vụ tín dụng 44

2.3.2.3.Thực trạng quản trị chất lượng cho vay 47

2.3.3. Quản trị kết cấu tài sản có của NHNo & PTNT tỉnh Nam Định trong những năm gần đây 50

2.3.4. Mối liên hệ giữa tài sản có, tài sản nợ 53

2.3.4.1. Đánh giá sự cân đối về sử dụng vốn và huy động vốn 53

2.3.4.2. Đánh giá sự cân đối về chi phí 55

2.3.5. Đánh giá hiệu quả hoạt động 56

2.4.Những tồn tại và nguyên nhân quản trị TS có 57

2.4.1.Những tồn tại 57

2.4.2. Những nguyên nhân 59

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ TÀI SẢN CÓ TẠI NHNO & PTNT TỈNH NAM ĐỊNH 62

3.1. Định hướng quan điểm hoạt động của ngân hàng trong thời gian tới 62

3.1.1. Định hướng quan điểm chung 62

3.1.2. Định hướng hoạt động của NHNo & PTNT Nam Định 63

3.2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị tài sản có tại NHNo & PTNT tỉnh Nam Định 64

3.2.1.Cơ cấu lại tài sản có của Ngân hàng No & PTNT Nam Định 64

3.2.2.Chiến lược quản trị kết hợp 66

3.2.3. Hoàn thiện chính sách khách hàng 67

3.2.4. Tăng trưởng tín dụng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng 70

3.2.5. Cơ chế huy động vốn hợp lý 78

3.2.6. Xây dựng chiến lược cán bộ và sử dụng cán bộ tạo động lực khuyến khích người lao động 81

3.2.7. Phát triển công nghệ 83

3.3. Những đề xuất 84

3.3.1. Đối với chính phủ và các bộ nghành 84

3.3.2. Đối với Ngân hàng nhà nước 86

3.3.3. Đối với NHNo&PTNT Việt Nam 86

KẾT LUẬN 88

Danh mục tài liệu tham khảo 89

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY