Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á – Chi nhánh Hải Phòng

MỤC LỤC

Lời mở đầu

Chương 1 : NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN

HÀNG THƯƠNG MẠI. 3

1.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại. 3

1.1.1. Khái niệm. 3

1.1.2 Chức năng, vai trò của Ngân hàng Thương mại trong nền kinh tế thịtrường . 3

1.1.3 Các hoạt động kinh doanh cơ bản của Ngân hàng Thương mại . 6

1.2 Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại. 8

1.2.1 Khái niệm tín dụng. 9

1.2.2 Đặc điểm của tín dụng . 9

1.2.3 Các hình thức tín dụng . 11

1.2.4 Vai trò của tín dụng trong nền kinh tế thị trường . 13

1.3 Hiệu quả hoạt động tín dụng. 16

1.3.1. Quan niệm về hiệu quả hoạt động tín dụng. 16

1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng . 17

1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngânhàng Thương mại . 24

Chương 2: THỰC TRẠNG HIỂU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI

NGÂN HÀNG TCMP ĐÔNG NAM Á – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG. 30

2.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á-Chi NhánhHải Phòng. 30

2.1.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Đông Nam Á . 30

2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Đông Nam Á-Chi

Nhánh Hải Phòng giai đoạn 2014-2016. 38

2.2.1. Tình hình huy động vốn. 38

2.2.2.Tình hính sử dụng vốn . 39

2.3. Thực trạng hiệu quả tín dụng tại ngân hàng TMCP Đông Nam Á-Chi

Nhánh Hải Phòng . 442.3.1. Thực trạng hoạt động tín dụng. 44

2.3.2. Quy mô tăng trưởng tín dụng tại ngân hàng SeaBank Hải Phòng 45

2.4 . Đánh giá về thực trạng hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng

TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Hải Phòng . 63

2.4.1. Một số thành tự trong HĐTD . 64

2.4.2 Hạn chế và nguyên nhân. 66

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN

DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á-CHINHÁNH HẢI PHÒNG. 70

3.1. Phương hướng hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Đông Nam Á

chi nhánh Hải Phòng trong thời gian tới . 70

3.2. Một số giải pháp nhắm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân

hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Hải Phòng . 71

3.2.1. Đa dạng hóa phương thức cho vay . 71

3.2.2.Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động sử dụng

vốn vay của khách hàng. 71

3.2.3. Thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro cho vay 72

3.2.4. Về cơ chế đảm bảo tiền vay . 74

3.2.5. Đẩy mạnh việc thu hút vốn huy động nhằm cân đối cơ cấu vốn . 76

3.2.6. Cân đối hợp lý loại tiền cho vay. 77

3.3. Một số kiến nghị . 77

3.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á. 77

3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước (NHNN) . 78

3.3.3. Kiến nghị với Nhà Nước . 79

KẾT LUẬN . 81

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY