Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty TNHH Mai Thành

MỤC LỤC PHẦN MỞ đẦU CHƯƠNG 1:CƠSỞLÝ LUẬN VỀHIỆU QUẢHOẠT đỘNG TÀI CHÍNH 1.1 NHỮNG VẤN đỀCHUNG VỀHIỆU QUẢHOẠT đỘNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP . 1 1.1.1 Khái niệm tài chính: . 1 1.1.2 Vai trò tài chính doanh nghiệp: . 1 1.1.3 Hiệu quảhoạt động tài chính: . 1 1.2. PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC CHỈSỐNHẰM đÁNH GIÁ HIỆU QUẢHOẠT đỘNG TÀI CHÍNH 2 1.2.1 So sánh: . 2 1.2.2 đánh giá: . 3 1.2.2.1 đánh giá Cơcấu: . 3 1.2.2.2 Chỉsố: . 4 1.2.2.3 Các tỷsố: . 10 1.2.2.3.1 Các tỷsốthanh toán: . 10 1.2.2.3.2 Các tỷsốhoạt động: . 11 1.2.2.3.3 Các tỷsố đòn bẩy tài chính: . 13 1.2.2.3.4 Các tỷsốkhảnăng sinh lời: . 14 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT đỘNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY MAI THÀNH 2.1 GIỚI THIỆU VỀCÔNG TY TNHH MAI THÀNH . 16 2.1.1 Giới thiệu sơlược vềcông ty: . 16 2.1.2 Lịch sửhình thành và phát triển công ty: . 16 2.1.3 Chức năng và quyền hạn của công ty: . 16 2.1.4 Chức năng và nhiệm vụcủa tài chính: . 17 2.1.5 Chức năng và nhiệm vụcác bộphận: .17 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT đỘNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY 2008-2010: 2.2.1 Khái quát vềtài sản: . 19 2.2.1.1 Tài sản lưu động và đầu tưngắn hạn: . 21 2.2.1.2 Tài sản cố định và đầu tưdài hạn: . 22 2.2.2 Vềnguồn vốn: . 23 2.2.2.1 Nợphải trả:. 24 2.2.2.2 Nguồn vốn chủsởhữu: . 25 2.2.3 Mối quan hệcân đối giữa tài sản và nguồn vốn: . 26 2.2.4 Sựbiến động vềthu nhập, chi phí, lợi nhuận: . 27 2.2.5 Báo cáo tài chính qua các chỉsốtài chính . 29 2.2.5.1 Các chỉsốthanh toán: . 29 2.2.5.1.1 Tỷsốthanh toán hiện hành: . 29 2.2.5.1.2 Tỷsốthanh toán nhanh: . 30 2.2.5.2 Các tỷsốhoạt động: . 31 2.2.5.2.1 Tỷsốvòng quay hàng tồn kho: . 31 2.2.5.2.2 Kỳthu tiền bình quân: . 32 2.2.5.2.3 Hiệu quảsửdụng tài sản cố định: . 33 2.2.5.2.4 Tỷsốhiệu quảsửdụng toàn bộtài sản: . 34 2.2.5.3 Các đòn bẩy tài chính: . 34 2.2.5.3.1 Tỷsốnợtrên tài sản: . 35 2.2.5.3.2 Tỷsốnợtrên vốn chủsởhữu: . 35 2.2.5.3.3 Tỷsốtổng tài sản trên vốn chủsởhữu: . 36 2.2.5.4 Các tỷsốkhảnăng sinh lời: . 37 2.2.5.4.1 Tỷsuất lợi nhuận trên doanh thu: . 37 2.2.5.4.2 Tỷsuất lợi nhuận thuần trên tổng sốtài sản có (ROA): . 38 2.2.5.4.3 Tỷsuất lợi nhuận thuần trên vốn chủsởhữu (ROE): . 39 2.3 BẢNG đÁNH GIÁ HIỆU QUẢHOẠT đỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY: . 41 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢHOẠT đỘNG TÀI CHÍNH3.1 CÁC GIẢI PHÁP VỀQUẢN LÝ . 42 3.1.1 Quản lý tài sản cố định và vốn cố định: . 42 3.1.2 Quản lý khoản phải thu: . 42 3.1.3 Quản lý chi phí lãi vay: . 43 3.2 CÁC GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM CHI PHÍ . 43 3.2.1 Giảm giá vốn hàng bán: . 44 3.2.2 Tiết kiệm chi phí sản xuất chung, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng: . 44 3.3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢSỬDỤNG VỐN CHO CÔNG TY: 3.3.1 Biện pháp nâng cao hiệu quảsửdụng vốn lưu động: . 45 3.3.2 Biện pháp nâng cao hiệu quảsửdụng tài sản cố định: . 46 3.4 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢSỬDỤNG LAO đỘNG . 47 3.5 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢKINH DOANH: . 48 3.5.1 Tăng cường công tác marketing, xây dựng thương hiệu: . 48 3.5.2 Những biện pháp trong hoạt động xuất nhập khẩu: . 50 3.6 KIẾN NGHỊ: . 51 KẾT LUẬN

MỤC LỤC

PHẦN MỞ đẦU

CHƯƠNG 1:CƠSỞLÝ LUẬN VỀHIỆU QUẢHOẠT đỘNG TÀI CHÍNH

1.1 NHỮNG VẤN đỀCHUNG VỀHIỆU QUẢHOẠT đỘNG TÀI CHÍNH

DOANH NGHIỆP . 1

1.1.1 Khái niệm tài chính: . 1

1.1.2 Vai trò tài chính doanh nghiệp: . 1

1.1.3 Hiệu quảhoạt động tài chính: . 1

1.2. PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC CHỈSỐNHẰM đÁNH GIÁ HIỆU QUẢ

HOẠT đỘNG TÀI CHÍNH 2

1.2.1 So sánh: . 2

1.2.2 đánh giá: . 3

1.2.2.1 đánh giá Cơcấu: . 3

1.2.2.2 Chỉsố: . 4

1.2.2.3 Các tỷsố: . 10

1.2.2.3.1 Các tỷsốthanh toán: . 10

1.2.2.3.2 Các tỷsốhoạt động: . 11

1.2.2.3.3 Các tỷsố đòn bẩy tài chính: . 13

1.2.2.3.4 Các tỷsốkhảnăng sinh lời: . 14

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT đỘNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY

MAI THÀNH

2.1 GIỚI THIỆU VỀCÔNG TY TNHH MAI THÀNH . 16

2.1.1 Giới thiệu sơlược vềcông ty: . 16

2.1.2 Lịch sửhình thành và phát triển công ty: . 16

2.1.3 Chức năng và quyền hạn của công ty: . 16

2.1.4 Chức năng và nhiệm vụcủa tài chính: . 17

2.1.5 Chức năng và nhiệm vụcác bộphận: .17

2.2 THỰC TRẠNG HOẠT đỘNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY 2008-2010:

2.2.1 Khái quát vềtài sản: . 19

2.2.1.1 Tài sản lưu động và đầu tưngắn hạn: . 21

2.2.1.2 Tài sản cố định và đầu tưdài hạn: . 22

2.2.2 Vềnguồn vốn: . 23

2.2.2.1 Nợphải trả:. 24

2.2.2.2 Nguồn vốn chủsởhữu: . 25

2.2.3 Mối quan hệcân đối giữa tài sản và nguồn vốn: . 26

2.2.4 Sựbiến động vềthu nhập, chi phí, lợi nhuận: . 27

2.2.5 Báo cáo tài chính qua các chỉsốtài chính . 29

2.2.5.1 Các chỉsốthanh toán: . 29

2.2.5.1.1 Tỷsốthanh toán hiện hành: . 29

2.2.5.1.2 Tỷsốthanh toán nhanh: . 30

2.2.5.2 Các tỷsốhoạt động: . 31

2.2.5.2.1 Tỷsốvòng quay hàng tồn kho: . 31

2.2.5.2.2 Kỳthu tiền bình quân: . 32

2.2.5.2.3 Hiệu quảsửdụng tài sản cố định: . 33

2.2.5.2.4 Tỷsốhiệu quảsửdụng toàn bộtài sản: . 34

2.2.5.3 Các đòn bẩy tài chính: . 34

2.2.5.3.1 Tỷsốnợtrên tài sản: . 35

2.2.5.3.2 Tỷsốnợtrên vốn chủsởhữu: . 35

2.2.5.3.3 Tỷsốtổng tài sản trên vốn chủsởhữu: . 36

2.2.5.4 Các tỷsốkhảnăng sinh lời: . 37

2.2.5.4.1 Tỷsuất lợi nhuận trên doanh thu: . 37

2.2.5.4.2 Tỷsuất lợi nhuận thuần trên tổng sốtài sản có (ROA): . 38

2.2.5.4.3 Tỷsuất lợi nhuận thuần trên vốn chủsởhữu (ROE): . 39

2.3 BẢNG đÁNH GIÁ HIỆU QUẢHOẠT đỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY: . 41

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢHOẠT đỘNG TÀI CHÍNH

3.1 CÁC GIẢI PHÁP VỀQUẢN LÝ . 42

3.1.1 Quản lý tài sản cố định và vốn cố định: . 42

3.1.2 Quản lý khoản phải thu: . 42

3.1.3 Quản lý chi phí lãi vay: . 43

3.2 CÁC GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM CHI PHÍ . 43

3.2.1 Giảm giá vốn hàng bán: . 44

3.2.2 Tiết kiệm chi phí sản xuất chung, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng: . 44

3.3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢSỬDỤNG VỐN CHO CÔNG TY:

3.3.1 Biện pháp nâng cao hiệu quảsửdụng vốn lưu động: . 45

3.3.2 Biện pháp nâng cao hiệu quảsửdụng tài sản cố định: . 46

3.4 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢSỬDỤNG LAO đỘNG . 47

3.5 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢKINH DOANH: . 48

3.5.1 Tăng cường công tác marketing, xây dựng thương hiệu: . 48

3.5.2 Những biện pháp trong hoạt động xuất nhập khẩu: . 50

3.6 KIẾN NGHỊ: . 51

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY