Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải và Thương Mại Việt Hoa

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 11. Lý do chọn đề tài 12. Mục tiêu nghiên cứu 23. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 24. Phương pháp nghiên cứu 25. Kết cấu của khóa luận 2CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG 31.1. Khái quát chung về giao nhận 31.1.1. Định nghĩa chung về giao nhận 31.1.2. Quyền và nghĩa vụ của người giao nhận 31.1.3. Trách nhiệm của người giao nhận 41.1.3.1. Khi là đại lý của chủ hàng 41.1.3.2. Khi là người chuyên chở (Principal) 41.2. Giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu tại cảng biển 51.2.1. Cơ sở pháp lý, nguyên tắc giao nhận hàng hoá XNK tại cảng biển 51.2.2. Nhiệm vụ của các cơ quan tham gia giao nhận hàng hoá XNK 71.2.2.1. Nhiệm vụ của cảng 71.2.2.2. Nhiệm vụ của các chủ hàng XNK 71.2.2.3. Nhiệm vụ của Hải quan 81.3. Trình tự giao hàng xuất khẩu 81.3.1. Đối với hàng xuất khẩu phải lưu kho, lưu bãi của cảng 81.3.1.1. Giao hàng XK cho cảng 81.3.1.2. Giao hàng XK cho tàu 91.3.2. Đối với hàng xuất khẩu không lưu kho lưu bãi tại cảng 101.3.3. Đối với hàng xuất khẩu đóng trong container 101.3.3.1. Nếu gửi hàng nguyên container (FCL/FCL): Full container load 101.3.3.2. Nếu gởi hàng lẻ (LCL/LCL): Less than container load 11CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH DV–VT VÀ TM VIỆT HOA 122.1. Giới thiệu khái quát về công ty TNHH DV–VT & TM Việt Hoa 122.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty TNHH DV-VT & TM Việt Hoa 122.1.2. Lĩnh vực kinh doanh của công ty 142.1.3. Hệ thống tổ chức của công ty 142.1.4. Tình hình nhân sự của công ty 172.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ năm 2008-2010 182.1.5.1.Kết quả kinh doanh 182.1.5.2. Doanh thu theo cơ cấu dịch vụ 212.1.5.3. Doanh thu theo phương thức giao nhận 242.1.5.4. Cơ cấu chi phí của Việt Hoa 262.2. Thực trạng nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH DV- VT&TM Việt Hoa 282.2.1. Quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH DV- VT&TM Viet Hoa 282.2.1.1. Chuẩn bị hàng hoá 292.2.1.2. Hợp đồng lưu khoang (Booking note) 292.2.1.3. Chuẩn bị chứng từ 302.2.1.4. Tổ chức nhận - vận chuyển hàng đến cảng 312.2.1.5. Lên tờ khai - chuẩn bị làm thủ tục hải quan 312.2.1.6. Khai báo hải quan 322.2.1.7. Thanh lý tờ khai 352.2.1.8. Vào sổ tàu 352.2.1.9. Quyết toán với khách hàng 372.2.2. Nhận xét về các bước thực hiện quy trình giao nhận 372.2.2.1. Ưu điểm 372.2.2.2. Nhược điểm 382.2.3. Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH DV-VT&TM Việt Hoa 382.2.3.1. Những kết quả đạt được 382.2.3.2. Những mặt còn hạn chế 422.2.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động giao nhận 442.3. Đánh giá về tình hình hoạt động của công ty TNHH DV VT-TM Việt Hoa 452.3.1. Thuận lợi 452.3.2. Khó khăn 46CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN TẠI CÔNG TY TNHH DV VT – TM VIỆT HOA 483.1. Cơ hội và thách thức đối với ngành giao nhận vận tải ở Việt Nam 483.1.1. Cơ hội 483.1.2. Thách thức 483.2. Mục tiêu và phương hướng hoạt động của công ty 493.3. Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động dịch vụ giao nhận của công ty 493.3.1. Giải pháp 1: Tối thiểu hóa các chi phí 493.3.2. Giải pháp 2: Đào tạo, nâng cao tay nghề cho nhân viên 503.3.3. Giải pháp 3: Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng 513.3.4. Giải pháp 4: Hạn chế sự ảnh hưởng của tính thời vụ 533.3.5. Giải pháp 5: Thâm nhập và mở rộng thị trường 553.3.6. Giải pháp 6: Nâng cao cơ sở hạ tầng kho bãi, đầu tư thêm phương tiện vận chuyển 573.4. Một số kiến nghị đối với cơ quan nhà nước 593.4.1. Đối với Tổng cục Hải quan 593.4.2. Đối với cơ quan thuế 59KẾT LUẬN 61TÀI LIỆU THAM KHẢO 62PHỤ LỤC CÁC CHỨNG TỪ KÈM THEO 63

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Mục tiêu nghiên cứu 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2

4. Phương pháp nghiên cứu 2

5. Kết cấu của khóa luận 2

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG 3

1.1. Khái quát chung về giao nhận 3

1.1.1. Định nghĩa chung về giao nhận 3

1.1.2. Quyền và nghĩa vụ của người giao nhận 3

1.1.3. Trách nhiệm của người giao nhận 4

1.1.3.1. Khi là đại lý của chủ hàng 4

1.1.3.2. Khi là người chuyên chở (Principal) 4

1.2. Giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu tại cảng biển 5

1.2.1. Cơ sở pháp lý, nguyên tắc giao nhận hàng hoá XNK tại cảng biển 5

1.2.2. Nhiệm vụ của các cơ quan tham gia giao nhận hàng hoá XNK 7

1.2.2.1. Nhiệm vụ của cảng 7

1.2.2.2. Nhiệm vụ của các chủ hàng XNK 7

1.2.2.3. Nhiệm vụ của Hải quan 8

1.3. Trình tự giao hàng xuất khẩu 8

1.3.1. Đối với hàng xuất khẩu phải lưu kho, lưu bãi của cảng 8

1.3.1.1. Giao hàng XK cho cảng 8

1.3.1.2. Giao hàng XK cho tàu 9

1.3.2. Đối với hàng xuất khẩu không lưu kho lưu bãi tại cảng 10

1.3.3. Đối với hàng xuất khẩu đóng trong container 10

1.3.3.1. Nếu gửi hàng nguyên container (FCL/FCL): Full container load 10

1.3.3.2. Nếu gởi hàng lẻ (LCL/LCL): Less than container load 11

CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH DV–VT VÀ TM VIỆT HOA 12

2.1. Giới thiệu khái quát về công ty TNHH DV–VT & TM Việt Hoa 12

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty TNHH DV-VT & TM Việt Hoa 12

2.1.2. Lĩnh vực kinh doanh của công ty 14

2.1.3. Hệ thống tổ chức của công ty 14

2.1.4. Tình hình nhân sự của công ty 17

2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ năm 2008-2010 18

2.1.5.1.Kết quả kinh doanh 18

2.1.5.2. Doanh thu theo cơ cấu dịch vụ 21

2.1.5.3. Doanh thu theo phương thức giao nhận 24

2.1.5.4. Cơ cấu chi phí của Việt Hoa 26

2.2. Thực trạng nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH DV- VT&TM Việt Hoa 28

2.2.1. Quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH DV- VT&TM Viet Hoa 28

2.2.1.1. Chuẩn bị hàng hoá 29

2.2.1.2. Hợp đồng lưu khoang (Booking note) 29

2.2.1.3. Chuẩn bị chứng từ 30

2.2.1.4. Tổ chức nhận - vận chuyển hàng đến cảng 31

2.2.1.5. Lên tờ khai - chuẩn bị làm thủ tục hải quan 31

2.2.1.6. Khai báo hải quan 32

2.2.1.7. Thanh lý tờ khai 35

2.2.1.8. Vào sổ tàu 35

2.2.1.9. Quyết toán với khách hàng 37

2.2.2. Nhận xét về các bước thực hiện quy trình giao nhận 37

2.2.2.1. Ưu điểm 37

2.2.2.2. Nhược điểm 38

2.2.3. Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH DV-VT&TM Việt Hoa 38

2.2.3.1. Những kết quả đạt được 38

2.2.3.2. Những mặt còn hạn chế 42

2.2.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động giao nhận 44

2.3. Đánh giá về tình hình hoạt động của công ty TNHH DV VT-TM Việt Hoa 45

2.3.1. Thuận lợi 45

2.3.2. Khó khăn 46

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN TẠI CÔNG TY TNHH DV VT – TM VIỆT HOA 48

3.1. Cơ hội và thách thức đối với ngành giao nhận vận tải ở Việt Nam 48

3.1.1. Cơ hội 48

3.1.2. Thách thức 48

3.2. Mục tiêu và phương hướng hoạt động của công ty 49

3.3. Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động dịch vụ giao nhận của công ty 49

3.3.1. Giải pháp 1: Tối thiểu hóa các chi phí 49

3.3.2. Giải pháp 2: Đào tạo, nâng cao tay nghề cho nhân viên 50

3.3.3. Giải pháp 3: Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng 51

3.3.4. Giải pháp 4: Hạn chế sự ảnh hưởng của tính thời vụ 53

3.3.5. Giải pháp 5: Thâm nhập và mở rộng thị trường 55

3.3.6. Giải pháp 6: Nâng cao cơ sở hạ tầng kho bãi, đầu tư thêm phương tiện vận chuyển 57

3.4. Một số kiến nghị đối với cơ quan nhà nước 59

3.4.1. Đối với Tổng cục Hải quan 59

3.4.2. Đối với cơ quan thuế 59

KẾT LUẬN 61

TÀI LIỆU THAM KHẢO 62

PHỤ LỤC CÁC CHỨNG TỪ KÈM THEO 63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY