Khóa luận Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế - Chi nhánh Huế

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA MỘT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái niệm và hoạt động cho vay của NHTM 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Vai trò của hoạt động cho vay 1.1.3 Phân loại các khoản cho vay 1.1.3.1 Phân loại theo thời hạn khoản vay 1.1.3.2 Phân loại theo phương thức cho vay 1.1.3.3 Phân loại theo hình thức đảm bảo 1.1.3.4 Phân loại theo đối tượng khách hàng 1.1.3.5 Phân loại theo mục đích sử dụng vốn vay 1.2 Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 1.2.1 Vị thế của khách hàng cá nhân đối với hoạt động kinh doanh của NHTM 1.2.2 Nguồn gốc hình thành hoạt động cho vay khách hàng cá nhân, khẳng định về tiêu dùng của xã hội 1.2.3 Phân biệt cho vay khách hàng cá nhân với các hình thức cho vay các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế – các khách hàng lớn 1.2.4 Đặc trưng của hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 1.3.1 Các nhân tố chủ quan thuộc phía ngân hàng 1.3.2 Các nhân tố khách quan 1.4 Các vấn đề về hiệu quả tín dụng 1.4.1 Các chỉ tiêu phân tích kết quả tín dụng 1.4.2 Các chỉ tiêu phân tích chất lượng tín dụng 1.4.2.1 Các vấn đề về chất lượng tín dụng 1.4.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá về chất lượng tín dụng và đánh giá rủi ro tín dụng CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ - CHI NHÁNH HUẾ 2.1 Tổng quan về ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế - Chi nhánh Huế 2.1.1 Giới thiệu về Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế - Việt Nam 2.1.2 Giới thiệu về Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế – Chi nhánh Huế 2.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế - Chi nhánh Huế 2.2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lí 2.2.2 Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban 2.2.3 Đặc điểm về thị trường 2.2.4 Đặc điểm về sản phẩm cung cấp 2.2.4.1 Dành cho khách hàng cá nhân 2.3 Tình hình lao động của ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế - Chi nhánh Huế giai đoạn 2008-2010 2.4 Tình hình hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế - Chi nhánh Huế giai đoạn 2008-2010. 2.4.1 Tình hình tài sản và nguồn vốn của ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế - Chi nhánh Huế giai đoạn 2008-2010 2.4.2 Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế - Chi nhánh Huế giai đoạn 2008-2010 2.5 Phân tích thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế - Chi nhánh Huế giai đoạn 2008-2010 2.5.1 Sản phẩm tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tê – Chi nhánh Huế 2.5.1.1 Hệ thống sản phẩm tín dụng nhà đất 2.5.1.2 Cho vay cá nhân kinh doanh 2.5.1.3 Cho vay xe hơi 2.5.1.4 Cho vay tín chấp cán bộ công nhân viên VIB 2.5.1.5 Cho vay cầm cố chứng khoán 2.5.2 Tình hình huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế - Chi nhánh Huế giai đoạn 2008-2010 2.5.3 Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế - Chi nhánh Huế giai đoạn 2008-2010 2.5.3.1 Tình hình cho vay theo đối tượng khách hàng của ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế -Chi nhánh Huế giai đoạn 2008-2010 2.5.3.2 Tình hình cho vay khách hàng cá nhân theo hình thức đảm bảo của ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế - Chi nhánh Huế giai đoạn 2008-2010 2.5.3.3 Tình hình cho vay KHCN theo kì hạn của ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế - Chi nhánh Huế giai đoạn 2008-2010 2.5.3.4 Tình hình cho vay khách hàng cá nhân theo mục đích sử dụng của ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế - Chi nhánh Huế giai đoạn 2008-2010 2.5.4 Phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế - Chi nhánh Huế giai đoạn 2008-2010 2.5.4.1 Nợ quá hạn và tỉ lệ nợ quá hạn trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế - Chi nhánh Huế giai đoạn 2008-2010 2.5.4.2 Nợ xấu và tỉ lệ nợ xấu trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế - Chi nhánh Huế giai đoạn 2008-2010 2.5.4.3 Phân tích tỷ lệ lợi nhuận từ hoạt động tín dụng trên tổng dư nợ của ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế - Chi nhánh Huế giai đoạn 2008-2010 2.5.4.4 Phân tích tỷ lệ dư nợ cho vay trên nguồn vốn huy động của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế - Chi nhánh Huế giai đoạn 2008-2010 2.5.4.5 Phân tích hệ số thu nợ của ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế - Chi nhánh Huế giai đoạn 2008-2010 2.5.4.6 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế - Chi nhánh Huế giai đoạn 2008 – 2010 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ - CHI NHÁNH HUẾ 3.1 Đánh giá chung về thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế - Chi nhánh Huế giai đoạn 2008-2010 3.1.1 Về một số khuyết điểm thể hiện qua số liệu hoạt động 3.1.2 Hoạt động kinh doanh toàn ngân hàng 3.2 Định hướng về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế - Chi nhánh Huế 3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế - Chi nhánh Huế 3.3.1 Phát huy những mặt mạnh và thành quả đạt được 3.3.2 Khắc phục khó khăn 3.3.2.1 Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ 3.3.2.2 Thường xuyên đánh giá và cải tiến sản phẩm tín dụng của ngân hàng 3.3.2.3 Kết hợp tiếp thị sản phẩm tín dụng với các sản phẩm bán chéo khác 3.3.2.4 Xây dựng cẩm nang về khách hàng 3.3.2.5 Đa dạng hóa các hình thức cho vay ngắn hạn. 3.3.2.6 Tăng cường thực hiện Marketing ngân hàng KẾT LUẬN 1. Kết luận 2. Kiến nghị

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA MỘT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1 Khái niệm và hoạt động cho vay của NHTM

1.1.1 Khái niệm

1.1.2 Vai trò của hoạt động cho vay

1.1.3 Phân loại các khoản cho vay

1.1.3.1 Phân loại theo thời hạn khoản vay

1.1.3.2 Phân loại theo phương thức cho vay

1.1.3.3 Phân loại theo hình thức đảm bảo

1.1.3.4 Phân loại theo đối tượng khách hàng

1.1.3.5 Phân loại theo mục đích sử dụng vốn vay

1.2 Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân

1.2.1 Vị thế của khách hàng cá nhân đối với hoạt động kinh doanh của NHTM

1.2.2 Nguồn gốc hình thành hoạt động cho vay khách hàng cá nhân, khẳng định về tiêu dùng của xã hội

1.2.3 Phân biệt cho vay khách hàng cá nhân với các hình thức cho vay các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế – các khách hàng lớn

1.2.4 Đặc trưng của hoạt động cho vay khách hàng cá nhân

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân

1.3.1 Các nhân tố chủ quan thuộc phía ngân hàng

1.3.2 Các nhân tố khách quan

1.4 Các vấn đề về hiệu quả tín dụng

1.4.1 Các chỉ tiêu phân tích kết quả tín dụng

1.4.2 Các chỉ tiêu phân tích chất lượng tín dụng

1.4.2.1 Các vấn đề về chất lượng tín dụng

1.4.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá về chất lượng tín dụng và đánh giá rủi ro tín dụng

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ - CHI NHÁNH HUẾ

2.1 Tổng quan về ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế - Chi nhánh Huế

2.1.1 Giới thiệu về Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế - Việt Nam

2.1.2 Giới thiệu về Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế – Chi nhánh Huế

2.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế - Chi nhánh Huế

2.2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lí

2.2.2 Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban

2.2.3 Đặc điểm về thị trường

2.2.4 Đặc điểm về sản phẩm cung cấp

2.2.4.1 Dành cho khách hàng cá nhân

2.3 Tình hình lao động của ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế - Chi nhánh Huế giai đoạn 2008-2010

2.4 Tình hình hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế - Chi nhánh Huế giai đoạn 2008-2010.

2.4.1 Tình hình tài sản và nguồn vốn của ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế - Chi nhánh Huế giai đoạn 2008-2010

2.4.2 Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế - Chi nhánh Huế giai đoạn 2008-2010

2.5 Phân tích thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế - Chi nhánh Huế giai đoạn 2008-2010

2.5.1 Sản phẩm tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tê – Chi nhánh Huế

2.5.1.1 Hệ thống sản phẩm tín dụng nhà đất

2.5.1.2 Cho vay cá nhân kinh doanh

2.5.1.3 Cho vay xe hơi

2.5.1.4 Cho vay tín chấp cán bộ công nhân viên VIB

2.5.1.5 Cho vay cầm cố chứng khoán

2.5.2 Tình hình huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế - Chi nhánh Huế giai đoạn 2008-2010

2.5.3 Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế - Chi nhánh Huế giai đoạn 2008-2010

2.5.3.1 Tình hình cho vay theo đối tượng khách hàng của ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế -Chi nhánh Huế giai đoạn 2008-2010

2.5.3.2 Tình hình cho vay khách hàng cá nhân theo hình thức đảm bảo của ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế - Chi nhánh Huế giai đoạn 2008-2010

2.5.3.3 Tình hình cho vay KHCN theo kì hạn của ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế - Chi nhánh Huế giai đoạn 2008-2010

2.5.3.4 Tình hình cho vay khách hàng cá nhân theo mục đích sử dụng của ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế - Chi nhánh Huế giai đoạn 2008-2010

2.5.4 Phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế - Chi nhánh Huế giai đoạn 2008-2010

2.5.4.1 Nợ quá hạn và tỉ lệ nợ quá hạn trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế - Chi nhánh Huế giai đoạn 2008-2010

2.5.4.2 Nợ xấu và tỉ lệ nợ xấu trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế - Chi nhánh Huế giai đoạn 2008-2010

2.5.4.3 Phân tích tỷ lệ lợi nhuận từ hoạt động tín dụng trên tổng dư nợ của ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế - Chi nhánh Huế giai đoạn 2008-2010

2.5.4.4 Phân tích tỷ lệ dư nợ cho vay trên nguồn vốn huy động của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế - Chi nhánh Huế giai đoạn 2008-2010

2.5.4.5 Phân tích hệ số thu nợ của ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế - Chi nhánh Huế giai đoạn 2008-2010

2.5.4.6 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế - Chi nhánh Huế giai đoạn 2008 – 2010

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ - CHI NHÁNH HUẾ

3.1 Đánh giá chung về thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế - Chi nhánh Huế giai đoạn 2008-2010

3.1.1 Về một số khuyết điểm thể hiện qua số liệu hoạt động

3.1.2 Hoạt động kinh doanh toàn ngân hàng

3.2 Định hướng về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế - Chi nhánh Huế

3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế - Chi nhánh Huế

3.3.1 Phát huy những mặt mạnh và thành quả đạt được

3.3.2 Khắc phục khó khăn

3.3.2.1 Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ

3.3.2.2 Thường xuyên đánh giá và cải tiến sản phẩm tín dụng của ngân hàng

3.3.2.3 Kết hợp tiếp thị sản phẩm tín dụng với các sản phẩm bán chéo khác

3.3.2.4 Xây dựng cẩm nang về khách hàng

3.3.2.5 Đa dạng hóa các hình thức cho vay ngắn hạn.

3.3.2.6 Tăng cường thực hiện Marketing ngân hàng

KẾT LUẬN

1. Kết luận

2. Kiến nghị

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY