Khóa luận Giải pháp mở rộng huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải chi nhánh Cầu giấy

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM 4

1.1 NHTM và vai trò, chức năng của nó trong nền kinh tế thị trường. 4

1.1.1 Khái niện NHTM 4

1.1.2 Chức năng của NHTM. 5

1.1.3 Vai trò của hệ thống NHTM trong nền kinh tế thị trường. 7

1.2 Vốn và vai trò của vốn trong hoạt động kinh doanh của NHTM. 9

1.2.1 Khái niệm về vốn. 9

1.2.2 Kết cấu về vốn, tính chất và vai trò riêng của từng loại. 10

1.2.3 Vai trò của vốn đối với hoạt động kinh doanh của NHTM. 12

1.3 Ý nghĩa hoạt động huy động vốn của NHTM. 13

1.3.1 Đối với nền kinh tế. 13

1.3.2 Đối với bản thân NHTM. 14

1.4 Hoạt động huy động vốn của NHTM. 14

1.4.1 Các hình thức huy động vốn của NHTM. 14

1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến nghiệp vụ huy động vốn của NHTM. 19

1.5.1 Các nhân tố bên ngoài. 19

1.5.2 Các nhân tố bên trong. 23

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTMCP HÀNG HẢI CHI NHÁNH CÇU GIÊY 28

2.1 Khái quát về NHTM Hàng Hải chi nhánh Cầu giấy. 28

2.1.1 Qúa trình hình thành phát triển và cơ cấu tổ chức của chi nhánh. 28

2.1.2 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh giai đoạn 2005- 2007. 31

2.2 Thực trạng mở rộng huy động vốn của MSB Cầu giấy. 35

2.2.1 Doanh số và số dư tiền gửi. 36

2.2.2Phương thức huy động vốn 38

2.2.3 Các phương thức huy động vốn tại chi nhánh MSB Cầu giấy. 41

2.2.4 Khả năng đáp ứng nhu cầu vốn cho khách hàng 46

2.3 Đánh giá việc mở rộng huy động vốn của chi nhánh NHTMCP Hàng Hải chi nhánh Cầu giấy giai đoạn 2005-2007. 49

2.3.1 Những kết quả đạt được. 49

2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân. 51

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ MỞ RỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHTM CP HÀNG HẢI CHI NHÁNH cÇu giÊy 55

3.1 Định hướng mở rộng huy động vốn tại MSB Cầu giấy. 55

3.1.1 Định hướng kinh doanh của chi nhánh MSB Cầu giấy. 55

3.2 Giải pháp mở rộng huy động vốn tại chi nhánh MSB Cầu giấy 57

3.1.1 Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn. 57

3.1.2 Áp dụng mức lãi suất linh hoạt. 58

3.2.3 Mở rộng cho vay có hiệu quả trên nguồn vốn huy động. 60

3.2.4 Hoàn thiện công tác thanh toán. 61

3.2.5 Hoàn thiện công nghệ trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. 62

3.2.6 Nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên. 63

3.2.7 Áp dụng các chiến lược Marketting trong kinh doanh ngân hàng nhất là trong công tác huy động vốn. 64

3.2.8 Nâng cao cơ sở vật chất kĩ thuật. 67

3.3 Kiến nghị. 68

3.3.1 Đối với Nhà Nước. 68

3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà Nước. 69

3.3.3 Đối với ngân hàng cấp trên. 70

PHẦN KẾT LUẬN 72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY