Khóa luận Giải pháp marketing cho khu du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư

MỤC LỤC CHƯƠNG I – GIỚI THIỆU . 1 U1.1. Cơsởhình thành:. 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu . 2 1.3. Phạm vi nghiên cứu: . 2 1.4. Ý nghĩa:. 2 CHƯƠNG II - CƠSỞLÝ LUẬN . 3 2.1. Tổng quan vềdu lịch:. 3 2.1.1 Tình hình du lịch Việt Nam:. 3 2.1.2. Tình hình du lịch An Giang. 5 2.1.3. Khu du lịch sinh thái Rừng Tràm Trà Sư. 6 2.2. Du lịch và du lịch sinh thái. 7 2.3. Các khái niệm liên quan. 8 2.4. Marketing du lịch. 8 2.5. Nghiên cứu trước . 9 2.6. Mô hình nghiên cứu. 10 CHƯƠNG III - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 11 U3.1. Tiến độcác bước thực hiện nghiên cứu:. 11 3.2. Thiết kếnghiên cứu: . 11 3.2.1. Phương pháp phân tích lý thuyết:. 11 3.2.2. Phương pháp thu thập dữliệu:. 11 3.3. Các bước nghiên cứu . 12 3.3.1. Nghiên cứu sơbộ:. 12 3.3.2. Nghiên cứu chính thức:. 13 3.4. Mô hình quy trình nghiên cứu . 14 3.5. Mẫu:. 15 3.5.1. Phương pháp chọn mẫu . 15 3.5.2. Cỡmẫu: . 15 CHƯƠNG IV - THỰC TRẠNG DU LỊCH SINH THÁI RỪNG TRÀM TRÀ SƯ. 16 4.1. Cơsởdu lịch. 16 4.1.1. Cơsởhạtầng . 16 4.1.2. Cơsởvật chất – kỹthuật phục vụdu lịch. 16 4.1.3. Tài nguyên du lịch. 17 4.1.4. Nguồn nhân lực và vốn đầu tư. 17 4.1.5. Thực trạng ứng dụng Marketing trong khu du lịch sinh thái RTTS. 18 4.2. Các yếu tốtác động đến khu du lịch sinh thái RTTS. 18 4.2.1. Các yếu tốkinh tế. 18 4.2.2. Các yếu tốvềchính trị- pháp luật. 19 4.2.3. Các yếu tốtựnhiên. 19 4.3. Thực trạng kinh doanh. 19 4.3.1. Sốlượng khách. 19 4.3.2. Cơcấu nguồn khách. 20 4.4. Đánh giá của du khách. 20 4.4.1. Thông tin mẫu. 20 4.4.2. Ý kiến đánh giá vềnguồn tài nguyên du lịch của RTTS:. 22 4.4.3. Ý kiến vềcác loại hình vui chơi giải trí tại đây:. 22 4.4.4. Ý kiến của du khách vềthái độcủa nhân viên:. 23 4.4.5. Ý kiến vềcác món ăn tại RTTS:. 24 4.4.6. Mùa du khách thích đến RTTS và loại hình giải trí ưa thích:. 24 4.4.7. Du khách thường đến RTTS với ai:. 25 CHƯƠNG V - GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI RỪNG TRÀM TRÀ SƯ. 26 5.1. Quan điểm,vai trò và mục tiêu phát triển . 26 5.1.1. Quan điểm phát triển . 26 5.1.2. Vịtrí, vai trò. 26 5.1.3. Mục tiêu phát triển. 26 5.2. Ma trận SWOT. 26 5.2.1. Những cơhội và nguy cơ. 26 5.2.1.1. Cơhội phát triển:. 26 5.2.1.2. Nguy cơcần tránh:. 27 5.2.2. Những điểm mạnh và điểm yếu. 28 5.2.2.1. Điểm mạnh:. 28 5.2.2.2. Điểm yếu:. 28 5.2.3. Mô hình ma trận SWOT và các chiến lược đềxuất. 29 5.3. Giải pháp Marketing nhằm phát triển khu du lịch sinh thái RTTS. 30 5.3.1. Công tác nghiên cứu thịtrường. 30 5.3.2. Phân khúc thịtrường, lựa chọn thịtrường mục tiêu. 30 5.3.3. Xây dựng chiến lược Marketing Mix. 31 5.3.3.1. Chiến lược sản phẩm – P1. 31 5.3.3.2. Chiến lược giá – P2. 32 5.3.3.3. Chiến lược phân phối – P3. 33 5.3.3.4. Chiến lược chiêu thị- P4. 33 5.3.4. Các giải pháp hỗtrợ. 34 CHƯƠNG VI – KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 35 6.1. Kết luận. 35 6.2. Kiến nghị. 35 PHỤLỤC . 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO. 43

MỤC LỤC

CHƯƠNG I – GIỚI THIỆU . 1 U

1.1. Cơsởhình thành:. 1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu . 2

1.3. Phạm vi nghiên cứu: . 2

1.4. Ý nghĩa:. 2

CHƯƠNG II - CƠSỞLÝ LUẬN . 3

2.1. Tổng quan vềdu lịch:. 3

2.1.1 Tình hình du lịch Việt Nam:. 3

2.1.2. Tình hình du lịch An Giang. 5

2.1.3. Khu du lịch sinh thái Rừng Tràm Trà Sư. 6

2.2. Du lịch và du lịch sinh thái. 7

2.3. Các khái niệm liên quan. 8

2.4. Marketing du lịch. 8

2.5. Nghiên cứu trước . 9

2.6. Mô hình nghiên cứu. 10

CHƯƠNG III - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 11 U

3.1. Tiến độcác bước thực hiện nghiên cứu:. 11

3.2. Thiết kếnghiên cứu: . 11

3.2.1. Phương pháp phân tích lý thuyết:. 11

3.2.2. Phương pháp thu thập dữliệu:. 11

3.3. Các bước nghiên cứu . 12

3.3.1. Nghiên cứu sơbộ:. 12

3.3.2. Nghiên cứu chính thức:. 13

3.4. Mô hình quy trình nghiên cứu . 14

3.5. Mẫu:. 15

3.5.1. Phương pháp chọn mẫu . 15

3.5.2. Cỡmẫu: . 15

CHƯƠNG IV - THỰC TRẠNG DU LỊCH SINH THÁI RỪNG TRÀM TRÀ SƯ. 16

4.1. Cơsởdu lịch. 16

4.1.1. Cơsởhạtầng . 16

4.1.2. Cơsởvật chất – kỹthuật phục vụdu lịch. 16

4.1.3. Tài nguyên du lịch. 17

4.1.4. Nguồn nhân lực và vốn đầu tư. 17

4.1.5. Thực trạng ứng dụng Marketing trong khu du lịch sinh thái RTTS. 18

4.2. Các yếu tốtác động đến khu du lịch sinh thái RTTS. 18

4.2.1. Các yếu tốkinh tế. 18

4.2.2. Các yếu tốvềchính trị- pháp luật. 19

4.2.3. Các yếu tốtựnhiên. 19

4.3. Thực trạng kinh doanh. 19

4.3.1. Sốlượng khách. 19

4.3.2. Cơcấu nguồn khách. 20

4.4. Đánh giá của du khách. 20

4.4.1. Thông tin mẫu. 20

4.4.2. Ý kiến đánh giá vềnguồn tài nguyên du lịch của RTTS:. 22

4.4.3. Ý kiến vềcác loại hình vui chơi giải trí tại đây:. 22

4.4.4. Ý kiến của du khách vềthái độcủa nhân viên:. 23

4.4.5. Ý kiến vềcác món ăn tại RTTS:. 24

4.4.6. Mùa du khách thích đến RTTS và loại hình giải trí ưa thích:. 24

4.4.7. Du khách thường đến RTTS với ai:. 25

CHƯƠNG V - GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM PHÁT TRIỂN KHU DU

LỊCH SINH THÁI RỪNG TRÀM TRÀ SƯ. 26

5.1. Quan điểm,vai trò và mục tiêu phát triển . 26

5.1.1. Quan điểm phát triển . 26

5.1.2. Vịtrí, vai trò. 26

5.1.3. Mục tiêu phát triển. 26

5.2. Ma trận SWOT. 26

5.2.1. Những cơhội và nguy cơ. 26

5.2.1.1. Cơhội phát triển:. 26

5.2.1.2. Nguy cơcần tránh:. 27

5.2.2. Những điểm mạnh và điểm yếu. 28

5.2.2.1. Điểm mạnh:. 28

5.2.2.2. Điểm yếu:. 28

5.2.3. Mô hình ma trận SWOT và các chiến lược đềxuất. 29

5.3. Giải pháp Marketing nhằm phát triển khu du lịch sinh thái RTTS. 30

5.3.1. Công tác nghiên cứu thịtrường. 30

5.3.2. Phân khúc thịtrường, lựa chọn thịtrường mục tiêu. 30

5.3.3. Xây dựng chiến lược Marketing Mix. 31

5.3.3.1. Chiến lược sản phẩm – P1. 31

5.3.3.2. Chiến lược giá – P2. 32

5.3.3.3. Chiến lược phân phối – P3. 33

5.3.3.4. Chiến lược chiêu thị- P4. 33

5.3.4. Các giải pháp hỗtrợ. 34

CHƯƠNG VI – KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 35

6.1. Kết luận. 35

6.2. Kiến nghị. 35

PHỤLỤC . 36

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 43

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY