Khóa luận Giải pháp hoàn thiện nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng ngọc Á Châu

MỤC LỤC Trang LỜI MỞ đẦU: . 3-4 CHƯƠNG 1: CƠSỞLÝ LUẬN VỀQUẢN TRỊNGUỒN NHÂN LƯC. . 5 1.1 Vai trò của quản trịnguồn nhân lực . 5 1.2 Tầm quan trọng của quản trịnguồn nhân lực . 6 1.2.1 Khái niệm vềquản trịnguồn nhân lực. 6 1.2.2 Tầm quan trọng của quản trịnguồn nhân lực tại công ty . 6 1.3 Các hoạt động của quản trịnguồn nhân lực . 7 1.3.1 Hoạch định nguồn nhân lực . 7 1.3.2 Phân tích nhân lực . 8 1.3.3 Tuyển dụng tuyển mộnguồn nhân lực . 9 1.3.4 Sửdụng nguồn nhân lực . 12 1.3.5 đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 13 1.3.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trịnguồn nhân lực . 15 1.4 Ý nghĩa của quản trịnguồn nhân lực . 16 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀQUẢN TRỊNGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG NGỌC Á CHÂU. . 18 2.1 Tổng quan vềcông ty cp Ngọc Á Châu: . 18 2.1.1 Lịch sửhình thành và quá trình phát triển . 18 2.1.1.1. Lịch sửhình thành của công ty . 18 2.1.1.2. Quá trình phát triển của công ty . 18 2.1.2 Chức năng nhiệm vụvà quyền hạn của công ty . 19 2.1.2.1. Chức năng . 19 2.1.2.2. Nhiệm vụ. 20 2.1.2.3 Quyền hạn . 20 2.1.3 Cơcấu tổchức . 21 2.1.4 Sơlược tình hình của doanh nghiệp tronsg thời gian qua . 24 2.1.4.1. Cơcấu thịtrường . 24 2.1.5 Phương hướng kếhoạch hoạt động của công ty CP Xây Dựng Ngọc Á Châu . 24 2.2 Hoạch định nguồn nhân lực tại công ty Ngọc Á Châu . 26 2.2.1 Kếhoạch trong 6 tháng cuối năm 2011 . 26 2.2.2 Lực lượng lao động cần thiết . 27 2.2.3 Phương thức tuyển dụng tại công ty . 27 2.3 Phân tích công việc quản trịnguồn nhân lực tại Công Ty Ngọc Á Châu . 28 2.3.1 Phân tích công viêc . 29 2.3.2 Kết cấu lao đông . 29 2.4 Tình hình tuyển dụng lao động tại Công Ty CP XD NGỌC Á CHÂU . 30 2.4.1 Căn cứtuyển dụng . 30 2.4.2 Hình thức tuyển dụng . 31 2.4.3 Quy trình tuyển dụng . 31 2.4.4 Công tác tuyển dụng . 32 2.4.5 Tiêu chuẩn tuyển dụng . 32 2.4.6 Chi phí tuyển dụng . 32 2.5. Sửdụng nguồn nhân lực tại công ty Ngọc Á Châu . 32 2.5.1 Tổchức bốtrí nguồn nhân lực tại công ty . 32 2.6. đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty . 33 2.6.1 Quy trình đào tạo . 33 2.6.2 Nội dung đào tạo nhân lực . 33 2.6.3 Các phương pháp đào tạo cơbản . 34 2.6.4 đánh giá kết quả đào tạo . 49 2.7 đánh giá hoạt động quản trịnguồn nhân lực tại công ty . 50 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VỀQUẢN TRỊNGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG NGỌC Á CHÂU - KIẾN NGHỊVÀ KẾT LUẬN . . 37 3.1. Các giải pháp hoàn thiện vềquản trịnguồn nhân lực tại công ty . 37 3.1.1 Giải pháp1: Hoạch định nhu cầu nguồn nhân lực . 37 3.1.1.1 Căn cứ đểhoạch định . 37 3.1.1.2 Nội dung hoạch định . 38 3.1.2 Giải pháp 2: Chế độ đãi ngộ đối với người lao động . 40 3.1.2.1 đãi ngộ đối với cấp quản lí . 40 3.1.2.2. đãi ngộ đối với người lao động trực tiếp . 40 3.1.3 Giải pháp 3: Gia tăng năng suất lao động . 40 3.1.3.1. Hoàn thiện hệthống quản lý . 40 3.1.3.2 Nâng cao trình độchuyên môn cho CB-CNV . 41 3.2. Kiến nghị: .44 3.2.1 đối với hiệp hội xây dựng . 44 3.2.2 đối với công ty CP Xây Dựng Ngọc Á Châu . 44 3.2.3 đối với người lao động . 45 KẾT LUẬN: . 47 PHỤLỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ đẦU: . 3-4

CHƯƠNG 1: CƠSỞLÝ LUẬN VỀQUẢN TRỊNGUỒN NHÂN LƯC. . 5

1.1 Vai trò của quản trịnguồn nhân lực . 5

1.2 Tầm quan trọng của quản trịnguồn nhân lực . 6

1.2.1 Khái niệm vềquản trịnguồn nhân lực. 6

1.2.2 Tầm quan trọng của quản trịnguồn nhân lực tại công ty . 6

1.3 Các hoạt động của quản trịnguồn nhân lực . 7

1.3.1 Hoạch định nguồn nhân lực . 7

1.3.2 Phân tích nhân lực . 8

1.3.3 Tuyển dụng tuyển mộnguồn nhân lực . 9

1.3.4 Sửdụng nguồn nhân lực . 12

1.3.5 đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 13

1.3.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trịnguồn nhân lực . 15

1.4 Ý nghĩa của quản trịnguồn nhân lực . 16

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀQUẢN TRỊNGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY

CP XÂY DỰNG NGỌC Á CHÂU. . 18

2.1 Tổng quan vềcông ty cp Ngọc Á Châu: . 18

2.1.1 Lịch sửhình thành và quá trình phát triển . 18

2.1.1.1. Lịch sửhình thành của công ty . 18

2.1.1.2. Quá trình phát triển của công ty . 18

2.1.2 Chức năng nhiệm vụvà quyền hạn của công ty . 19

2.1.2.1. Chức năng . 19

2.1.2.2. Nhiệm vụ. 20

2.1.2.3 Quyền hạn . 20

2.1.3 Cơcấu tổchức . 21

2.1.4 Sơlược tình hình của doanh nghiệp tronsg thời gian qua . 24

2.1.4.1. Cơcấu thịtrường . 24

2.1.5 Phương hướng kếhoạch hoạt động của công ty CP Xây Dựng Ngọc Á Châu . 24

2.2 Hoạch định nguồn nhân lực tại công ty Ngọc Á Châu . 26

2.2.1 Kếhoạch trong 6 tháng cuối năm 2011 . 26

2.2.2 Lực lượng lao động cần thiết . 27

2.2.3 Phương thức tuyển dụng tại công ty . 27

2.3 Phân tích công việc quản trịnguồn nhân lực tại Công Ty Ngọc Á Châu . 28

2.3.1 Phân tích công viêc . 29

2.3.2 Kết cấu lao đông . 29

2.4 Tình hình tuyển dụng lao động tại Công Ty CP XD NGỌC Á CHÂU . 30

2.4.1 Căn cứtuyển dụng . 30

2.4.2 Hình thức tuyển dụng . 31

2.4.3 Quy trình tuyển dụng . 31

2.4.4 Công tác tuyển dụng . 32

2.4.5 Tiêu chuẩn tuyển dụng . 32

2.4.6 Chi phí tuyển dụng . 32

2.5. Sửdụng nguồn nhân lực tại công ty Ngọc Á Châu . 32

2.5.1 Tổchức bốtrí nguồn nhân lực tại công ty . 32

2.6. đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty . 33

2.6.1 Quy trình đào tạo . 33

2.6.2 Nội dung đào tạo nhân lực . 33

2.6.3 Các phương pháp đào tạo cơbản . 34

2.6.4 đánh giá kết quả đào tạo . 49

2.7 đánh giá hoạt động quản trịnguồn nhân lực tại công ty . 50

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VỀQUẢN TRỊNGUỒN NHÂN

LỰC TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG NGỌC Á CHÂU - KIẾN NGHỊVÀ KẾT LUẬN . . 37

3.1. Các giải pháp hoàn thiện vềquản trịnguồn nhân lực tại công ty . 37

3.1.1 Giải pháp1: Hoạch định nhu cầu nguồn nhân lực . 37

3.1.1.1 Căn cứ đểhoạch định . 37

3.1.1.2 Nội dung hoạch định . 38

3.1.2 Giải pháp 2: Chế độ đãi ngộ đối với người lao động . 40

3.1.2.1 đãi ngộ đối với cấp quản lí . 40

3.1.2.2. đãi ngộ đối với người lao động trực tiếp . 40

3.1.3 Giải pháp 3: Gia tăng năng suất lao động . 40

3.1.3.1. Hoàn thiện hệthống quản lý . 40

3.1.3.2 Nâng cao trình độchuyên môn cho CB-CNV . 41

3.2. Kiến nghị: .44

3.2.1 đối với hiệp hội xây dựng . 44

3.2.2 đối với công ty CP Xây Dựng Ngọc Á Châu . 44

3.2.3 đối với người lao động . 45

KẾT LUẬN: . 47

PHỤLỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY