Khóa luận Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý và tổ chức hạch toán tài sản cố định để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty xây dựng Đồng Tâm

MỤC LỤC Lời mở đầuChương 1: Những lý luận chung về công tác quản lý và tổ chức kế toán tài sản cố định tại Doanh nghiệp1.1. Công tác quản lý TSCĐ .1.1.1. Khái niệm và vai trò của TSCĐ . 1.1.1.1. Khái niệm 1.1.1.2. Vai trò của TSCĐ .1.1.2. Đặc điểm, phân loại và đánh giá Tài sản cố định . 1.1.2.1. Đặc điểm của TSCĐ . 1.1.2.2. Phân loại TSCĐ 1.1.2.3. Đánh giá TSCĐ 1.1.3. Yêu cầu quản lý TSCĐ .1.1.4. Nhiệm vụ kế toán TSCĐ .1.2. Tổ chức kế toán chi tiết TSCĐ .1.2.1. Xác định đối tượng ghi TSCĐ .1.2.2. Nội dung kế toán chi tiết TSCĐ 1.2.2.1. Tổ chức kế toán chi tiết TSCĐ tại nơi sử dụng, bảo quản:. 1.2.2.2. Tổ chức kế toán chi tiết TSCĐ tại bộ phận kế toán: 1.3. Tổ chức kế toán tổng hợp TSCĐ 1.4. Kế toán khấu hao TSCĐ ở Công ty .1.4.1. Khấu hao TSCĐ 1.4.1.1. Quy định về tính trích khấu hao TSCĐ 1.4.1.2. Các phương pháp tính trích khấu hao TSCĐ 1.4.2. Kế toán tổng hợp khấu hao TSCĐ 1.4.2.1. Tài khoản kế toán sử dụng 1.4.2.2. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu 1.5. Kế toán sửa chữa TSCĐ .1.5.1. Các khái niệm, quy định, phân loại .1.5.2. Kế toán tổng hợp sửa chữa TSCĐ . 1.5.2.1. Kế toán sửa chữa thường xuyên TSCĐ 1.5.2.2. Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ .1.6. Kế toán các nghiệp vụ kiểm kê và đánh giá TSCĐ .1.6.1. Kế toán nghiệp vụ kiểm kê TSCĐ . 1.6.1.1. Tài khoản và chứng từ kế toán kế toán . 1.6.1.2. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu 1.6.2. Kế toán nghiệp vụ đánh giá lại TSCĐ . 1.6.2.1. Tài khoản và chứng từ kế toán . 1.6.2.2. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu .Chương 2: Thực trạng công tác quản lý và tổ chức kế toán tài sản cố định ở Công ty Đồng Tâm – tỉnh Hà Nam .2.1. Tình hình và đặc điểm chung của Công ty Đồng Tâm 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty . 2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty .   2.1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty . 2.1.3.1. Tổ chức điều hành tại công trường . 2.1.3.2. Quy trình công nghệ SXKD của đơn vị 2.1.4. Tổ chức công tác kế toán của Công ty . 2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán . 2.1.4.2. Hình thức kế toán và trình tự luân chuyển chứng từ, ghi sổ. 2.1.4.3. Hình thức tổ chức công tác kế toán tại công ty 2.1.4.4. Hạch toán hàng tồn kho, khấu hao TSCĐ, tính giá, kỳ kế toán .2.2. Thực trạng công tác quản lý và tổ chức kế toán TSCĐ ở Công ty 2.2.1. Tình hình chung về công tác quản lý TSCĐ . 2.2.1.1. Đặc điểm TSCĐ của Công ty . 2.2.1.2. Phân loại TSCĐ của Công ty. . 2.2.1.3. Công tác quản lý TSCĐ của Công ty . 2.2.1.4. Đánh giá TSCĐ tại Công ty . 2.2.2. Tổ chức kế toán chi tiết TSCĐ tại Công ty . 2.2.2.1. Tổ chức hạch toán ban đầu . 2.2.2.2. Tổ chức hạch toán chi tiết TSCĐ . 2.2.3. Tổ chức kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ . 2.2.3.1. Kế toán tổng hợp tăng TSCĐ . 2.2.3.2. Kế toán tổng hợp giảm TSCĐ . 2.2.3.3. Kế toán tổng hợp thuê tài chính 2.2.4. Kế toán khấu hao TSCĐ 2.2.5. Kế toán sửa chữa TSCĐ và các nghiệp vụ khác về TSCĐ 2.2.5.1. Kế toán sửa chữa TSCĐ . 2.2.5.2. Các nghiệp vụ khác về TSCĐ .Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng và tổ chức kế toán TSCĐ tại Công ty Đồng Tâm3.1. Nhận xét về công tác kế toán TSCĐ ở Công ty Đồng Tâm 3.1.1. Về ưu điểm . 3.1.2. Những hạn chế cần khắc phục 3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác công tác quản lý và tổ chức kế toán TSCĐ tại Công ty Đồng Tâm .KẾT LUẬN PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

Lời mở đầu

Chương 1: Những lý luận chung về công tác quản lý và tổ chức kế toán tài sản cố định tại Doanh nghiệp

1.1. Công tác quản lý TSCĐ .

1.1.1. Khái niệm và vai trò của TSCĐ .

1.1.1.1. Khái niệm

1.1.1.2. Vai trò của TSCĐ .

1.1.2. Đặc điểm, phân loại và đánh giá Tài sản cố định .

1.1.2.1. Đặc điểm của TSCĐ .

1.1.2.2. Phân loại TSCĐ

1.1.2.3. Đánh giá TSCĐ

1.1.3. Yêu cầu quản lý TSCĐ .

1.1.4. Nhiệm vụ kế toán TSCĐ .

1.2. Tổ chức kế toán chi tiết TSCĐ .

1.2.1. Xác định đối tượng ghi TSCĐ .

1.2.2. Nội dung kế toán chi tiết TSCĐ

1.2.2.1. Tổ chức kế toán chi tiết TSCĐ tại nơi sử dụng, bảo quản:.

1.2.2.2. Tổ chức kế toán chi tiết TSCĐ tại bộ phận kế toán:

1.3. Tổ chức kế toán tổng hợp TSCĐ

1.4. Kế toán khấu hao TSCĐ ở Công ty .

1.4.1. Khấu hao TSCĐ

1.4.1.1. Quy định về tính trích khấu hao TSCĐ

1.4.1.2. Các phương pháp tính trích khấu hao TSCĐ

1.4.2. Kế toán tổng hợp khấu hao TSCĐ

1.4.2.1. Tài khoản kế toán sử dụng

1.4.2.2. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu

1.5. Kế toán sửa chữa TSCĐ .

1.5.1. Các khái niệm, quy định, phân loại .

1.5.2. Kế toán tổng hợp sửa chữa TSCĐ .

1.5.2.1. Kế toán sửa chữa thường xuyên TSCĐ

1.5.2.2. Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ .

1.6. Kế toán các nghiệp vụ kiểm kê và đánh giá TSCĐ .

1.6.1. Kế toán nghiệp vụ kiểm kê TSCĐ .

1.6.1.1. Tài khoản và chứng từ kế toán kế toán .

1.6.1.2. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu

1.6.2. Kế toán nghiệp vụ đánh giá lại TSCĐ .

1.6.2.1. Tài khoản và chứng từ kế toán .

1.6.2.2. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu .

Chương 2: Thực trạng công tác quản lý và tổ chức kế toán tài sản cố định ở Công ty Đồng Tâm – tỉnh Hà Nam .

2.1. Tình hình và đặc điểm chung của Công ty Đồng Tâm

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty .

2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty .

2.1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty .

2.1.3.1. Tổ chức điều hành tại công trường .

2.1.3.2. Quy trình công nghệ SXKD của đơn vị

2.1.4. Tổ chức công tác kế toán của Công ty .

2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán .

2.1.4.2. Hình thức kế toán và trình tự luân chuyển chứng từ, ghi sổ.

2.1.4.3. Hình thức tổ chức công tác kế toán tại công ty

2.1.4.4. Hạch toán hàng tồn kho, khấu hao TSCĐ, tính giá, kỳ kế toán .

2.2. Thực trạng công tác quản lý và tổ chức kế toán TSCĐ ở Công ty

2.2.1. Tình hình chung về công tác quản lý TSCĐ .

2.2.1.1. Đặc điểm TSCĐ của Công ty .

2.2.1.2. Phân loại TSCĐ của Công ty. .

2.2.1.3. Công tác quản lý TSCĐ của Công ty .

2.2.1.4. Đánh giá TSCĐ tại Công ty .

2.2.2. Tổ chức kế toán chi tiết TSCĐ tại Công ty .

2.2.2.1. Tổ chức hạch toán ban đầu .

2.2.2.2. Tổ chức hạch toán chi tiết TSCĐ .

2.2.3. Tổ chức kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ .

2.2.3.1. Kế toán tổng hợp tăng TSCĐ .

2.2.3.2. Kế toán tổng hợp giảm TSCĐ .

2.2.3.3. Kế toán tổng hợp thuê tài chính

2.2.4. Kế toán khấu hao TSCĐ

2.2.5. Kế toán sửa chữa TSCĐ và các nghiệp vụ khác về TSCĐ

2.2.5.1. Kế toán sửa chữa TSCĐ .

2.2.5.2. Các nghiệp vụ khác về TSCĐ .

Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng và tổ chức kế toán TSCĐ tại Công ty Đồng Tâm

3.1. Nhận xét về công tác kế toán TSCĐ ở Công ty Đồng Tâm

3.1.1. Về ưu điểm .

3.1.2. Những hạn chế cần khắc phục

3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác công tác quản lý và tổ chức kế toán TSCĐ tại Công ty Đồng Tâm .

KẾT LUẬN

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY