Khóa luận Giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn và hoàn thiện kế toán huy động vốn tại ABBANK Hà Nội

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 41.1. TỔNG QUAN VỀ NHTM. 41.1.1. Vai trò của NHTM trong nền kinh tế quốc dân. 41.1.1.1. Ngân hàng là nơi cung cấp nguồn vốn cho nền kinh tế. 41.1.1.2. Ngân hàng là cầu nối giữa các doanh nghiệp với thị trường. 51.1.1.3. NHTM là công cụ để nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế. 51.1.1.4. NHTM là cầu nối nền tài chính quốc gia với nền tài chính quốc tế. 61.1.2. Chức năng của NHTM. 61.1.2.1. Chức năng làm thủ quỹ cho xã hội. 61.1.2.2. Chức năng trung gian thanh toán. 71.1.2.3. Chức năng làm trung gian tín dụng. 71.1.3. Nghiệp vụ của NHTM. 81.1.3.1. Nghiệp vụ thuộc tài sản nợ. 81.1.3.2. Nghiệp vụ thuộc tài sản có. 91.1.3.3. Các nghiệp vụ khác. 101.2. Nội dung cơ bản về hoạt động huy động vốn của NHTM. 101.2.1. Tầm quan trọng của hoạt động huy động vốn. 101.2.1.1. Đối với NHTM. 111.2.1.2. Đối với khách hàng. 111.2.2. Các nghiệp vụ huy động vốn của NHTM. 121.2.2.1. Huy động vốn qua tài khoản tiền gửi. 121.2.2.2. Huy động vốn qua phát hành giấy tờ có giá. 141.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của NHTM. 141.2.3.1. Nhân tố khách quan. 141.2.3.2. Nhân tố chủ quan. 161.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn của NHTM. 181.2.4.1. Khái niệm về hiệu quả huy động vốn. 181.2.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn. 181.3. Kế toán huy động vốn và tầm quan trọng của kế toán huy động vốn đối với NHTM. 201.3.1. Khái niệm, vai trò, nhiệm vụ của kế toán huy động vốn. 201.3.2. Tài khoản và các chứng từ sử dụng trong kế toán huy động vốn. 211.3.2.1. Tài khoản sử dụng. 211.3.2.2. Các chứng từ sử dụng. 251.3.3. Quy trình kế toán huy động vốn. 251.3.3.1. Quy trình kế toán huy động vốn qua tài khoản tiền gửi của TCKT, cá nhân. 251.3.3.2. Quy trình kế toán huy động vốn qua TK tiền gửi tiết kiệm. 301.3.3.3. Quy trình kế toán huy động vốn qua phát hành GTCG. 331.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán huy động vốn. 361.3.4.1. Mô hình giao dịch. 361.3.4.2. Trình độ của cán bộ kế toán. 371.3.4.3. Khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong ngân hàng. 37KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 37CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI ABBANK HÀ NỘI 382.1. Khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Hà Nội và hoạt động kinh doanh của chi nhánh. 382.1.1. Khát quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Hà Nội. 382.1.2. Khái quát quá trình hoạt động kinh doanh của ABBANK Hà Nội. 412.1.2.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển. 412.1.2.2. Sơ đồ tổ chức và mạng lưới hoạt động. 422.1.2.3. Chức năng hoạt động của chi nhánh. 432.1.2.4. Tình hình hoạt động kinh doanh chủ yếu của chi nhánh trong mấy năm vừa qua. 432.2. Thực trạng hoạt động huy động vốn và công tác kế toán huy động tại ABBANK Hà Nội. 502.2.1. Về hoạt động huy động vốn. 502.2.1.1. Cơ cấu huy động vốn 502.2.1.2. Chi phí huy động vốn. 542.2.1.3. Tình hình sử dụng vốn huy động. 592.2.2. Về kế toán huy động vốn. 612.2.2.1. Sơ đồ tổ chức phòng kế toán kho quỹ. 612.2.2.2. Chứng từ sử dụng 622.2.2.3. Tài khoản sử dụng 622.2.2.4. Quy trình nghiệp vụ tiền gửi. 632.2.2.5. Quy trình nghiệp vụ phát hành GTCG. 702.3. Đánh giá hoạt động huy động vốn và công tác kế toán huy động vốn tại ABBANK Hà Nội. 712.3.1. Những kết quả đạt được: 712.3.1.1. Về hoạt động huy động vốn: 712.3.1.2. Về kế toán huy động vốn: 732.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân. 742.3.2.1. Đối với hoạt động huy động vốn. 742.3.2.2. Đối với công tác kế toán huy động vốn. 75KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 76CHƯƠNG 3:GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI ABBANK HÀ NỘI. 773.1. Định hướng hoạt động huy động vốn và kế toán huy động vốn. 773.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn và hoàn thiện kế toán huy động vốn tại ABBANK Hà Nội. 813.2.1. Về hoạt động huy động vốn. 813.2.2. Về kế toán huy động vốn. 833.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả nghiệp vụ huy động vốn và hoàn thiện kế toán huy động vốn tại ABBANK Hà Nội. 853.3.1. Kiến nghị với chính phủ. 853.3.2. Kiến nghị đối với NHNN. 873.3.3. Kiến nghị đối với NHTM cổ phần An Bình 90KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 91KẾT LUẬN 92

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4

1.1. TỔNG QUAN VỀ NHTM. 4

1.1.1. Vai trò của NHTM trong nền kinh tế quốc dân. 4

1.1.1.1. Ngân hàng là nơi cung cấp nguồn vốn cho nền kinh tế. 4

1.1.1.2. Ngân hàng là cầu nối giữa các doanh nghiệp với thị trường. 5

1.1.1.3. NHTM là công cụ để nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế. 5

1.1.1.4. NHTM là cầu nối nền tài chính quốc gia với nền tài chính quốc tế. 6

1.1.2. Chức năng của NHTM. 6

1.1.2.1. Chức năng làm thủ quỹ cho xã hội. 6

1.1.2.2. Chức năng trung gian thanh toán. 7

1.1.2.3. Chức năng làm trung gian tín dụng. 7

1.1.3. Nghiệp vụ của NHTM. 8

1.1.3.1. Nghiệp vụ thuộc tài sản nợ. 8

1.1.3.2. Nghiệp vụ thuộc tài sản có. 9

1.1.3.3. Các nghiệp vụ khác. 10

1.2. Nội dung cơ bản về hoạt động huy động vốn của NHTM. 10

1.2.1. Tầm quan trọng của hoạt động huy động vốn. 10

1.2.1.1. Đối với NHTM. 11

1.2.1.2. Đối với khách hàng. 11

1.2.2. Các nghiệp vụ huy động vốn của NHTM. 12

1.2.2.1. Huy động vốn qua tài khoản tiền gửi. 12

1.2.2.2. Huy động vốn qua phát hành giấy tờ có giá. 14

1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của NHTM. 14

1.2.3.1. Nhân tố khách quan. 14

1.2.3.2. Nhân tố chủ quan. 16

1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn của NHTM. 18

1.2.4.1. Khái niệm về hiệu quả huy động vốn. 18

1.2.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn. 18

1.3. Kế toán huy động vốn và tầm quan trọng của kế toán huy động vốn đối với NHTM. 20

1.3.1. Khái niệm, vai trò, nhiệm vụ của kế toán huy động vốn. 20

1.3.2. Tài khoản và các chứng từ sử dụng trong kế toán huy động vốn. 21

1.3.2.1. Tài khoản sử dụng. 21

1.3.2.2. Các chứng từ sử dụng. 25

1.3.3. Quy trình kế toán huy động vốn. 25

1.3.3.1. Quy trình kế toán huy động vốn qua tài khoản tiền gửi của TCKT, cá nhân. 25

1.3.3.2. Quy trình kế toán huy động vốn qua TK tiền gửi tiết kiệm. 30

1.3.3.3. Quy trình kế toán huy động vốn qua phát hành GTCG. 33

1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán huy động vốn. 36

1.3.4.1. Mô hình giao dịch. 36

1.3.4.2. Trình độ của cán bộ kế toán. 37

1.3.4.3. Khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong ngân hàng. 37

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 37

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI ABBANK HÀ NỘI 38

2.1. Khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Hà Nội và hoạt động kinh doanh của chi nhánh. 38

2.1.1. Khát quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Hà Nội. 38

2.1.2. Khái quát quá trình hoạt động kinh doanh của ABBANK Hà Nội. 41

2.1.2.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển. 41

2.1.2.2. Sơ đồ tổ chức và mạng lưới hoạt động. 42

2.1.2.3. Chức năng hoạt động của chi nhánh. 43

2.1.2.4. Tình hình hoạt động kinh doanh chủ yếu của chi nhánh trong mấy năm vừa qua. 43

2.2. Thực trạng hoạt động huy động vốn và công tác kế toán huy động tại ABBANK Hà Nội. 50

2.2.1. Về hoạt động huy động vốn. 50

2.2.1.1. Cơ cấu huy động vốn 50

2.2.1.2. Chi phí huy động vốn. 54

2.2.1.3. Tình hình sử dụng vốn huy động. 59

2.2.2. Về kế toán huy động vốn. 61

2.2.2.1. Sơ đồ tổ chức phòng kế toán kho quỹ. 61

2.2.2.2. Chứng từ sử dụng 62

2.2.2.3. Tài khoản sử dụng 62

2.2.2.4. Quy trình nghiệp vụ tiền gửi. 63

2.2.2.5. Quy trình nghiệp vụ phát hành GTCG. 70

2.3. Đánh giá hoạt động huy động vốn và công tác kế toán huy động vốn tại ABBANK Hà Nội. 71

2.3.1. Những kết quả đạt được: 71

2.3.1.1. Về hoạt động huy động vốn: 71

2.3.1.2. Về kế toán huy động vốn: 73

2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân. 74

2.3.2.1. Đối với hoạt động huy động vốn. 74

2.3.2.2. Đối với công tác kế toán huy động vốn. 75

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 76

CHƯƠNG 3:GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI ABBANK HÀ NỘI. 77

3.1. Định hướng hoạt động huy động vốn và kế toán huy động vốn. 77

3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn và hoàn thiện kế toán huy động vốn tại ABBANK Hà Nội. 81

3.2.1. Về hoạt động huy động vốn. 81

3.2.2. Về kế toán huy động vốn. 83

3.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả nghiệp vụ huy động vốn và hoàn thiện kế toán huy động vốn tại ABBANK Hà Nội. 85

3.3.1. Kiến nghị với chính phủ. 85

3.3.2. Kiến nghị đối với NHNN. 87

3.3.3. Kiến nghị đối với NHTM cổ phần An Bình 90

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 91

KẾT LUẬN 92

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY