Khóa luận Định vị cho thẻ passport plus của ngân hàng Sài Gòn thương tín (Sacombank) chi nhánh An Giang

MỤC LỤC TÓM TẮT MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH-BẢNG-BIỂU ĐỒDANH MỤC TỪVIẾT TẮT CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN. 1 1.1 Cơsởhình thành đềtài:. 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu. 1 1.2.1 Mục tiêu chung. 1 1.2.2 Mục tiêu cụthể. 2 1.3 Phạm vi nghiên cứu . 2 1.4 Phương pháp nghiên cứu . 2 1.5 Ý nghĩa nghiên cứu: . 2 1.6 Kết cấu của đềtài:. 3 CHƯƠNG 2 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH AN GIANG. 4 2.1. Lịch sửhình thành và phát triển . 4 2.1.1. Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín. 4 2.1.2. Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh An Giang. 5 2.2. Cơcấu tổchức và chức năng nhiệm vụcủa các phòng. 5 2.2.1 Cơcấu tổchức. 5 2.2.2 Chức năng, nhiệm vụcủa các phòng. 7 2.3 Thuận lợi và khó khăn của Sacombank An Giang trong năm 2009. 10 2.3.1 Thuận lợi . 10 2.3.2 Khó khăn, thách thức. 10 2.4 Các sản phẩm dịch vụcủa Chi nhánh. 11 2.5 Tình hình hoạt động kinh doanh của Sacombank An Giang. 12 2.6 Mục tiêu, phương hướng kinh doanh năm 2010. . 14 CHƯƠNG 3 CƠSỞLÍ THUYẾT VÀ KĨTHUẬT ĐỊNH VỊCHO THẺPASSPORT PLUS. 15 3.1 Tổng quan vềThẻghi nợvà những điều cần biết vềThẻPassport Plus. 15 3.1.1. Khái niệm thẻghi nợ:. 15 3.1.2. Đặc điểm cấu tạo thẻ. 15 3.1.3 Vai trò và lợi ích của thẻ. 16 3.1.4 Những điều cần biết vềThẻPassportPlus. 17 3.2 Cơsởlý luận về định vị. 20 3.3.1 Sản phẩm và các khái niệm liên quan đến sản phẩm . 203.2.2. Định nghĩa về định vị: . 21 3.2.3 Các loại định vị. 21 3.2.4. Nguyên nhân định vị. 213.2.5. Các sai lầm thường gặp trong khi định vị. 21 3.2.6 Các bước tiến hành định vịsản phẩm . 22 3.3 Kĩthuật định vịcho ThẻPassport Plus:. 23 Tóm tắt . 24 CHƯƠNG 4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 25 U4.1. Nguồn thông tin dựkiến:. 25 4.1.1. Dữliệu sơcấp:. 25 4.1.2 Dữliệu thứcấp: . 25 4.2 Phương pháp định vịvà phân tích dữliệu:. 26 4.3 Thiết kếnghiên cứu . 27 4.4 Quy trình nghiên cứu:. 29 4. 5 Xây dựng thang đo trong nghiên cứu . 30 4.6 Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu . 30 4.6.1 Phương pháp chọn mẫu thuận tiện . 30 4.6.2 Xác định cởmẫu. 30 4.7 Sơ đồtiến độthực hiện (Sơ đồGrant). 31 Tóm tắt . 31 CHƯƠNG 5: KẾT QUẢNGHIÊN CỨU. 32 U5.1 Thông tin mẫu . 32 5.2 Thực trạng sửdụng thẻghi nợ. 34 5.2.1 Nhu cầu sửdụng thẻghi nợ. 34 5.2.2 Mức độcần thiết đối với thẻghi nợ. 34 5.2.3 Tình hình sửdụng các loại thẻghi nợcủa khách hàng. 35 5.2.4 Mức độquan tâm vềviệc lựa chọn thẻghi nợ. 35 5.3 Định vịcho thẻPassport plus:. 37 5.3.1 Nhận thức của khách hàng đối với các thuộc tính của thẻghi nợ:. 38 5.3.2 Sởthích của khách hàng đối với các thuộc tính của thẻghi nợ: . 40 5.3.3 Định hướng lựa chọn vịtrí cho thẻPassport Plus:. 42 5.3.4 Cơsởxác lập vịtrí định vịcho thẻPassport Plus:. 42 5.4.5 Liên kết lựa chọn vịtrí mong muốn cho thẻPassport Plus. 43 5.4.6 Đềxuất giải pháp thực thi định vịcho thẻPassport Plus. 44 Tóm tắt .45 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 466.1 Kết luận . 46 6.2 Kiến nghị. 46 6.2.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước. 46 6.2.2 Đối với hội sởchính. 47 6.2.3 Đối với Sacombank chi nhánh An Giang. 48 6.3 Một sốhạn chếtrong quá trình nghiên cứu đềtài. 48PHỤLỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

TÓM TẮT

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH-BẢNG-BIỂU ĐỒ

DANH MỤC TỪVIẾT TẮT

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN. 1

1.1 Cơsởhình thành đềtài:. 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu. 1

1.2.1 Mục tiêu chung. 1

1.2.2 Mục tiêu cụthể. 2

1.3 Phạm vi nghiên cứu . 2

1.4 Phương pháp nghiên cứu . 2

1.5 Ý nghĩa nghiên cứu: . 2

1.6 Kết cấu của đềtài:. 3

CHƯƠNG 2 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG

TÍN CHI NHÁNH AN GIANG. 4

2.1. Lịch sửhình thành và phát triển . 4

2.1.1. Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín. 4

2.1.2. Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh An Giang. 5

2.2. Cơcấu tổchức và chức năng nhiệm vụcủa các phòng. 5

2.2.1 Cơcấu tổchức. 5

2.2.2 Chức năng, nhiệm vụcủa các phòng. 7

2.3 Thuận lợi và khó khăn của Sacombank An Giang trong năm 2009. 10

2.3.1 Thuận lợi . 10

2.3.2 Khó khăn, thách thức. 10

2.4 Các sản phẩm dịch vụcủa Chi nhánh. 11

2.5 Tình hình hoạt động kinh doanh của Sacombank An Giang. 12

2.6 Mục tiêu, phương hướng kinh doanh năm 2010. . 14

CHƯƠNG 3 CƠSỞLÍ THUYẾT VÀ KĨTHUẬT ĐỊNH VỊCHO THẺ

PASSPORT PLUS. 15

3.1 Tổng quan vềThẻghi nợvà những điều cần biết vềThẻPassport Plus. 15

3.1.1. Khái niệm thẻghi nợ:. 15

3.1.2. Đặc điểm cấu tạo thẻ. 15

3.1.3 Vai trò và lợi ích của thẻ. 16

3.1.4 Những điều cần biết vềThẻPassportPlus. 17

3.2 Cơsởlý luận về định vị. 20

3.3.1 Sản phẩm và các khái niệm liên quan đến sản phẩm . 20

3.2.2. Định nghĩa về định vị: . 21

3.2.3 Các loại định vị. 21

3.2.4. Nguyên nhân định vị. 21

3.2.5. Các sai lầm thường gặp trong khi định vị. 21

3.2.6 Các bước tiến hành định vịsản phẩm . 22

3.3 Kĩthuật định vịcho ThẻPassport Plus:. 23

Tóm tắt . 24

CHƯƠNG 4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 25 U

4.1. Nguồn thông tin dựkiến:. 25

4.1.1. Dữliệu sơcấp:. 25

4.1.2 Dữliệu thứcấp: . 25

4.2 Phương pháp định vịvà phân tích dữliệu:. 26

4.3 Thiết kếnghiên cứu . 27

4.4 Quy trình nghiên cứu:. 29

4. 5 Xây dựng thang đo trong nghiên cứu . 30

4.6 Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu . 30

4.6.1 Phương pháp chọn mẫu thuận tiện . 30

4.6.2 Xác định cởmẫu. 30

4.7 Sơ đồtiến độthực hiện (Sơ đồGrant). 31

Tóm tắt . 31

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢNGHIÊN CỨU. 32 U

5.1 Thông tin mẫu . 32

5.2 Thực trạng sửdụng thẻghi nợ. 34

5.2.1 Nhu cầu sửdụng thẻghi nợ. 34

5.2.2 Mức độcần thiết đối với thẻghi nợ. 34

5.2.3 Tình hình sửdụng các loại thẻghi nợcủa khách hàng. 35

5.2.4 Mức độquan tâm vềviệc lựa chọn thẻghi nợ. 35

5.3 Định vịcho thẻPassport plus:. 37

5.3.1 Nhận thức của khách hàng đối với các thuộc tính của thẻghi nợ:. 38

5.3.2 Sởthích của khách hàng đối với các thuộc tính của thẻghi nợ: . 40

5.3.3 Định hướng lựa chọn vịtrí cho thẻPassport Plus:. 42

5.3.4 Cơsởxác lập vịtrí định vịcho thẻPassport Plus:. 42

5.4.5 Liên kết lựa chọn vịtrí mong muốn cho thẻPassport Plus. 43

5.4.6 Đềxuất giải pháp thực thi định vịcho thẻPassport Plus. 44

Tóm tắt .45

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 46

6.1 Kết luận . 46

6.2 Kiến nghị. 46

6.2.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước. 46

6.2.2 Đối với hội sởchính. 47

6.2.3 Đối với Sacombank chi nhánh An Giang. 48

6.3 Một sốhạn chếtrong quá trình nghiên cứu đềtài. 48

PHỤLỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY