Khóa luận Điều kiện hình thành và phát triển sở giao dịch hàng hóa ở Việt Nam

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ SỞ GIAO DỊCH HÀNG HOÁ 31.1. Lịch sử hình thành và phát triển sở giao dịch hàng hoá 31.1.1. Quá trình phát triển sở giao dịch hàng hoá 31.1.2. Đặc điểm sở giao dịch hàng hóa 71.1.2.1. Các hợp đồng phải có tiền bảo chứng 81.1.2.2. Đa số các hợp đồng được thanh lý trước thời hạn 91.1.2.3 Các điều khoản trong hợp đồng được tiêu chuẩn hóa 91.1.2.4. Trung tâm thanh toán giám sát việc thực hiện hợp đồng 111.1.3. Phân loại sở giao dịch hàng hoá 111.1.3.1. Căn cứ theo hình thức sở hữu 111.1.3.2. Căn cứ vào hình thức thị trường 131.1.4. Tổ chức hoạt động sở giao dịch hàng hoá 161.1.4.1. Tổ chức sở giao dịch hàng hóa 161.1.4.2. Các công ty môi giới 171.1.4.3. Các thành viên sở giao dịch hàng hóa 181.1.4.4. Sàn giao dịch hàng hóa (Trading floor) 201.1.4.5. Trung tâm thanh toán (Clearing house) 211.2. Những giao dịch trên sở giao dịch hàng hoá 231.2.1. Giao dịch tương lai hàng hoá (Futures Commodity Trading) 231.2.1.1. Trạng thái giao dịch mở và khối lượng giao dịch 231.2.1.2. Mối quan hệ giữa giá giao ngay và giá tương lai 241.2.1.3. Những hoạt động trên thị trường tương lai 251.2.2. Giao dịch quyền chọn hàng hóa 271.2.2.1. Đặc trưng thị trường quyền chọn hàng hóa 271.2.2.2. Các chiến lược quyền chọn 301.3. Vai trò của sở giao dịch hàng hoá 331.3.1. Đối với những người tham gia sở giao dịch 331.3.1.1. Đối với những người tự bảo hiểm 331.3.1.2. Đối với những nhà đầu cơ trên sở giao dịch hàng hóa 351.3.2. Đối với nền kinh tế nói chung 36CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN XÂY DỰNG SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA Ở VIỆT NAM 382.1. Điều kiện để hình thành sở giao dịch hàng hóa 382.1.1. Điều kiện khách quan để hình thành sở giao dịch hàng hóa 382.1.1.1. Cơ chế thị trường 382.1.1.2. Sản xuất phát triển và hàng hóa được tiêu chuẩn hóa 392.1.1.3. Hội nhập kinh tế quốc tế 412.1.2. Điều kiện chủ quan để hình thành sở giao dịch hàng hóa 422.1.2.1. Nhu cầu hình thành sở giao dịch hàng hóa 422.1.2.2. Điều kiện cơ sở hạ tầng trang thiết bị 442.1.2.3. Các chính sách của chính phủ 442.1.2.4. Năng lực các nhà đầu tư 462.2. Những điều kiện hình thành và phát triển sở giao dịch hàng hóa ở Việt Nam 482.2.1. Cơ chế kinh tế của việt Nam 482.2.2. Sự phát triển kinh tế của Việt Nam 502.2.3. Nguồn sản phẩm nông nghiệp phong phú 522.2.3.1.Tầm quan trọng của nông nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam 522.2.3.2. Khả năng tham gia sở giao dịch hàng hóa của một số nông sản Việt Nam 552.2.4. Nhu cầu hình thành sở giao dịch hàng hóa 662.2.4.1. Số lượng những người tham gia thị trường lớn 662.2.4.2. Sự biến động xu hướng giá cả trong nước và thế giới. 672.2.5. Khung khổ pháp lý về giao dịch tại sở giao dịch hàng hóa 70CHƯƠNG 3: KINH NGHIỆM THÀNH LẬP SỞ GIAO DỊCH Ở MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM 743.1. Kinh nghiệm thành lập sở giao dịch ở một số quốc gia 743.1.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc 743.1.1.1. Vai trò của nông nghiệp trong nền kinh tế Trung Quốc 743.1.1.2. Sở giao dịch hàng hóa ở Trung Quốc 753.1.1.3. Nhận xét 783.1.2. Kinh nghiệm của Ấn Độ 803.1.2.1. Vai trò của nông nghiệp trong nền kinh tế Ấn Độ 803.1.2.2. Sở giao dịch hàng hóa ở Ấn Độ 813.1.2.3. Nhận xét 843.1.3. Kinh nghiệm của Malaysia 853.1.3.1. Vai trò nông nghiệp trong nền kinh tế Malaysia 853.1.3.2. Kinh nghiệm ở Malaysia 863.1.3.3. Nhận xét 873.2. Một số đề xuất xây dựng sở giao dịch hàng hóa ở Việt Nam. 893.2.1. Về hình thức tổ chức sở giao dịch hàng hóa 893.2.2. Về cơ cấu tổ chức và hoạt động của các bộ phận. 903.2.3. Vấn đề đào tạo 91KẾT LUẬN 94PHỤ LỤC 96TÀI LIỆU THAM KHẢO 104

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ SỞ GIAO DỊCH HÀNG HOÁ 3

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển sở giao dịch hàng hoá 3

1.1.1. Quá trình phát triển sở giao dịch hàng hoá 3

1.1.2. Đặc điểm sở giao dịch hàng hóa 7

1.1.2.1. Các hợp đồng phải có tiền bảo chứng 8

1.1.2.2. Đa số các hợp đồng được thanh lý trước thời hạn 9

1.1.2.3 Các điều khoản trong hợp đồng được tiêu chuẩn hóa 9

1.1.2.4. Trung tâm thanh toán giám sát việc thực hiện hợp đồng 11

1.1.3. Phân loại sở giao dịch hàng hoá 11

1.1.3.1. Căn cứ theo hình thức sở hữu 11

1.1.3.2. Căn cứ vào hình thức thị trường 13

1.1.4. Tổ chức hoạt động sở giao dịch hàng hoá 16

1.1.4.1. Tổ chức sở giao dịch hàng hóa 16

1.1.4.2. Các công ty môi giới 17

1.1.4.3. Các thành viên sở giao dịch hàng hóa 18

1.1.4.4. Sàn giao dịch hàng hóa (Trading floor) 20

1.1.4.5. Trung tâm thanh toán (Clearing house) 21

1.2. Những giao dịch trên sở giao dịch hàng hoá 23

1.2.1. Giao dịch tương lai hàng hoá (Futures Commodity Trading) 23

1.2.1.1. Trạng thái giao dịch mở và khối lượng giao dịch 23

1.2.1.2. Mối quan hệ giữa giá giao ngay và giá tương lai 24

1.2.1.3. Những hoạt động trên thị trường tương lai 25

1.2.2. Giao dịch quyền chọn hàng hóa 27

1.2.2.1. Đặc trưng thị trường quyền chọn hàng hóa 27

1.2.2.2. Các chiến lược quyền chọn 30

1.3. Vai trò của sở giao dịch hàng hoá 33

1.3.1. Đối với những người tham gia sở giao dịch 33

1.3.1.1. Đối với những người tự bảo hiểm 33

1.3.1.2. Đối với những nhà đầu cơ trên sở giao dịch hàng hóa 35

1.3.2. Đối với nền kinh tế nói chung 36

CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN XÂY DỰNG SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA Ở VIỆT NAM 38

2.1. Điều kiện để hình thành sở giao dịch hàng hóa 38

2.1.1. Điều kiện khách quan để hình thành sở giao dịch hàng hóa 38

2.1.1.1. Cơ chế thị trường 38

2.1.1.2. Sản xuất phát triển và hàng hóa được tiêu chuẩn hóa 39

2.1.1.3. Hội nhập kinh tế quốc tế 41

2.1.2. Điều kiện chủ quan để hình thành sở giao dịch hàng hóa 42

2.1.2.1. Nhu cầu hình thành sở giao dịch hàng hóa 42

2.1.2.2. Điều kiện cơ sở hạ tầng trang thiết bị 44

2.1.2.3. Các chính sách của chính phủ 44

2.1.2.4. Năng lực các nhà đầu tư 46

2.2. Những điều kiện hình thành và phát triển sở giao dịch hàng hóa ở Việt Nam 48

2.2.1. Cơ chế kinh tế của việt Nam 48

2.2.2. Sự phát triển kinh tế của Việt Nam 50

2.2.3. Nguồn sản phẩm nông nghiệp phong phú 52

2.2.3.1.Tầm quan trọng của nông nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam 52

2.2.3.2. Khả năng tham gia sở giao dịch hàng hóa của một số nông sản Việt Nam 55

2.2.4. Nhu cầu hình thành sở giao dịch hàng hóa 66

2.2.4.1. Số lượng những người tham gia thị trường lớn 66

2.2.4.2. Sự biến động xu hướng giá cả trong nước và thế giới. 67

2.2.5. Khung khổ pháp lý về giao dịch tại sở giao dịch hàng hóa 70

CHƯƠNG 3: KINH NGHIỆM THÀNH LẬP SỞ GIAO DỊCH Ở MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM 74

3.1. Kinh nghiệm thành lập sở giao dịch ở một số quốc gia 74

3.1.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc 74

3.1.1.1. Vai trò của nông nghiệp trong nền kinh tế Trung Quốc 74

3.1.1.2. Sở giao dịch hàng hóa ở Trung Quốc 75

3.1.1.3. Nhận xét 78

3.1.2. Kinh nghiệm của Ấn Độ 80

3.1.2.1. Vai trò của nông nghiệp trong nền kinh tế Ấn Độ 80

3.1.2.2. Sở giao dịch hàng hóa ở Ấn Độ 81

3.1.2.3. Nhận xét 84

3.1.3. Kinh nghiệm của Malaysia 85

3.1.3.1. Vai trò nông nghiệp trong nền kinh tế Malaysia 85

3.1.3.2. Kinh nghiệm ở Malaysia 86

3.1.3.3. Nhận xét 87

3.2. Một số đề xuất xây dựng sở giao dịch hàng hóa ở Việt Nam. 89

3.2.1. Về hình thức tổ chức sở giao dịch hàng hóa 89

3.2.2. Về cơ cấu tổ chức và hoạt động của các bộ phận. 90

3.2.3. Vấn đề đào tạo 91

KẾT LUẬN 94

PHỤ LỤC 96

TÀI LIỆU THAM KHẢO 104

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY