Khóa luận Dịch vụ ngân hàng quốc tế – giải pháp hoàn thiện và phát triển trong hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam

MỤC LỤC Chương I: Những vấn đề cơ bản về dịch vụ ngân hàng quốc tế 1 I. Tổng quan về dịch vụ ngân hàng quốc tế 11. Đôi nét về lịch sử ngân hàng và dịch vụ ngân hàng 12. Lịch sử phát triển của dịch vụ ngân hàng quốc tế 3 3. Bản chất dịch vụ ngân hàng quốc tế 5 3.1. Khái niệm dịch vụ ngân hàng quốc tế 5 3.2 Đặc điểm nghiệp vụ ngân hàng quốc tế 6 3.3 Động cơ tiến hành dịch vụ ngân hàng quốc tế 84.Các hình thức tổ chức nghiệp vụ ngân hàng quốc tế và vai trò của các trung tâm tài chính quốc tế 8 4.1. Các hình thức tổ chức nghiệp vụ ngân hàng quốc tế 8 4.2. Vai trò của các trung tâm tài chính quốc tế 11 4.2.1. Đặc điểm và các loại hình trung tâm tài chính quốc 11 4.2.2. Vai trò của các trung tâm tài chính quốc tế 13 II. Một số nghiệp vụ ngân hàng quốc tế của ngân hàng thương mại 151. Cung ứng các dịch vụ ngân hàng quốc tế để thu phí 151.1. Dịch vụ tài khoản Nostro và tài khoản Vostro 151.2. Ngân hàng đại lý 16 1.3. Dịch vụ bảo quản và lưu ký 17 1.3.1 Dịch vụ bảo quản 17 1.3.2 Dịch vụ lưu ký 17 1.4. Dịch vụ séc du lịch 18 1.5. Dịch vụ thẻ tín dụng 19 1.5.1 Bản chất của thẻ thanh toán quốc tế 19 1.5.2. Các loại thẻ thanh toán quốc tế tiêu biểu hiện nay 19 1.5.3. Các chủ thể chính tham gia thị trường 201.6. Dịch vụ thanh toán quốc tế 21 1.6.1. Dịch vụ chuyển tiền (Remittance) 21 1.6.2. Dịch vụ nhờ thu (Collection) 22 1.6.3. Thanh toán qua L/C 23 1.7. Dịch vụ tư vấn 23 1.8. Một số dịch vụ ngân hàng điện tử 242. Tiến hành kinh doanh nghiệp vụ ngân hàng quốc tế 242.1. Tín dụng tài trợ xuất, nhập khẩu 25 2.2. Tín dụng chiết khấu giấy tờ có giá 27 2.3. Thuê mua tài chính quốc tế ( International Leasing) 27 2.4. Tín dụng chấp nhận (Bank acceptance- BA) 29 2.5. Bao thanh toán ( Factoring ) 30 2.6. Forfaiting 31 2.7. Bảo lãnh ngân hàng (Banks guarantee) 32Chương II : Thực trạng dịch vụ ngân hàng quốc tế của các ngân hàng thương mại quốc doanh việt nam I. Thực trạng các ngân hàng thương mại quốc doanh việt nam 351.Kinh tế Việt nam những năm gần đây 352. Thực trạng các ngân hàng thương mại quốc doanh Việt nam 36 2.1. Vai trò của các ngân hàng thương mại quốc doanh Việt nam trong nền kinh tế 36 2.2. Cơ cấu của các NHTM quốc doanh 37 2.3. Qui mô của các NHTM quốc doanh 38 2.4. Những khó khăn, tồn tại 38II. Thực trạng Dịch vụ ngân hàng quốc tế ở các ngân hàng TMQD Việt nam 401. Cung ứng các dịch vụ ngân hàng quốc tế 40 1.1. Dịch vụ ngân hàng đại lý 40 1.2. Dịch vụ thẻ tín dụng của các NHTMQD Việt nam 42 1.3. Dịch vụ thanh toán quốc tế tại các NHTMQD Việt nam 44 1.3.1. Mạng SWIFT 44 1.3.2. Các hình thức và kết quả thanh toán quốc tế của các NHTMQD Việt nam 45 1.3.3. Các mô hình tổ chức quy trình thanh toán thư tín dụng 46 1.3.4. Những vấn đề tồn tại trong hoạt động thanh toán quốc tế của các ngân hàng thương mại quốc doanh Việt nam 49 1.4. Đánh giá tổng quát các hình thức cung cấp dịch vụ ngân hàng quốc tế 502. Tiến hành kinh doanh các nghiệp vụ ngân hàng quốc tế nhằm thu lợi nhuận ở các ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam 50 2.1.Thực trạng cho vay xuất, nhập khẩu tại các ngân hàng thương mại quốc doanh Việt nam trong những năm gần đây 50 2.2. Tín dụng chiết khấu 52 2.2.1. Chiết khấu ngay bộ chứng từ thanh toán hàng xuất 52 2.2.2. Chiết khấu hối phiếu trả chậm có chấp nhận của người nhập khẩu 53 2.3. Nghiệp vụ đồng tài trợ (cho vay hợp vốn) 54 2.4. Bảo lãnh ngân hàng 54 2.5. Nghiệp vụ tiền gửi ngoại tệ. 58 2.6. Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ 59 2.6.1.Thực trạng nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ của các ngân hàng thương mại quốc doanh Việt nam 59 2.6.2. Thị trường kinh doanh ngoại tệ Việt nam 61 2.6.3. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế 63 2.6.4. Một số tồn tại trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ của các ngân hàng thương mại quốc doanh Việt nam. 64 2.7. Hợp tác kinh doanh ngân hàng quốc tế và hoạt động ở nước ngoài 64 2.7.1. Các liên doanh hoạt động tài chính trong nước 64 2.7.2. Hoạt động kinh doanh ở nước ngoài: 662.8. Đánh giá chung về hoạt động dịch vụ ngân hàng quốc tế của các ngân hàng thương mại quốc doanh Việt nam 66 Chương III: Những giải pháp hoàn thiện và phát triển dịch vụ ngân hàng quốc tế tại các ngân hàng thương mại quốc doanh Việt namI. Những giải pháp chung 681. Hoàn thiện môi trường pháp lý 68 1.1. Đòi hỏi của hội nhập kinh tế với môi trường pháp lý 68 1.2 Một số kiến nghị hoàn thiện môi trường pháp lý 692. Nhà nước và ngân hàng cùng đề ra những kế hoạch khả thi đưa lĩnh vực tài chính ngân hàng tiến ra thế giới 713.Từng ngân hàng phải đưa ra và thực hiện tốt đề án tái cơ cấu của mình 744. Các ngân hàng thương mại quốc doanh cần biết cách lựa chọn thị trưong mục tiêu và xây dựng chiến lược marketing 775. Đa dạng hoá dịch vụ ngân hàng thương mại quốc tế. 80II. Những giải pháp riêng 821. Hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ ngân hàng đại lý 822. Hoàn thiện và phát triển dịch vụ thanh toán thẻ quốc tế 853. Hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ thanh toán quốc tế 864. Hoàn thiện và phát triển các hoạt động tài trợ thương mại quốc tế 895. Hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ 92 * Kết luận

MỤC LỤC

Chương I: Những vấn đề cơ bản về dịch vụ ngân hàng quốc tế 1

I. Tổng quan về dịch vụ ngân hàng quốc tế 1

1. Đôi nét về lịch sử ngân hàng và dịch vụ ngân hàng 1

2. Lịch sử phát triển của dịch vụ ngân hàng quốc tế 3

3. Bản chất dịch vụ ngân hàng quốc tế 5

3.1. Khái niệm dịch vụ ngân hàng quốc tế 5

3.2 Đặc điểm nghiệp vụ ngân hàng quốc tế 6

3.3 Động cơ tiến hành dịch vụ ngân hàng quốc tế 8

4.Các hình thức tổ chức nghiệp vụ ngân hàng quốc tế và vai trò của các trung tâm tài chính quốc tế 8

4.1. Các hình thức tổ chức nghiệp vụ ngân hàng quốc tế 8

4.2. Vai trò của các trung tâm tài chính quốc tế 11

4.2.1. Đặc điểm và các loại hình trung tâm tài chính quốc 11

4.2.2. Vai trò của các trung tâm tài chính quốc tế 13

II. Một số nghiệp vụ ngân hàng quốc tế của ngân hàng thương mại 15

1. Cung ứng các dịch vụ ngân hàng quốc tế để thu phí 15

1.1. Dịch vụ tài khoản Nostro và tài khoản Vostro 15

1.2. Ngân hàng đại lý 16

1.3. Dịch vụ bảo quản và lưu ký 17

1.3.1 Dịch vụ bảo quản 17

1.3.2 Dịch vụ lưu ký 17

1.4. Dịch vụ séc du lịch 18

1.5. Dịch vụ thẻ tín dụng 19

1.5.1 Bản chất của thẻ thanh toán quốc tế 19

1.5.2. Các loại thẻ thanh toán quốc tế tiêu biểu hiện nay 19

1.5.3. Các chủ thể chính tham gia thị trường 20

1.6. Dịch vụ thanh toán quốc tế 21

1.6.1. Dịch vụ chuyển tiền (Remittance) 21

1.6.2. Dịch vụ nhờ thu (Collection) 22

1.6.3. Thanh toán qua L/C 23

1.7. Dịch vụ tư vấn 23

1.8. Một số dịch vụ ngân hàng điện tử 24

2. Tiến hành kinh doanh nghiệp vụ ngân hàng quốc tế 24

2.1. Tín dụng tài trợ xuất, nhập khẩu 25

2.2. Tín dụng chiết khấu giấy tờ có giá 27

2.3. Thuê mua tài chính quốc tế ( International Leasing) 27

2.4. Tín dụng chấp nhận (Bank acceptance- BA) 29

2.5. Bao thanh toán ( Factoring ) 30

2.6. Forfaiting 31

2.7. Bảo lãnh ngân hàng (Banks guarantee) 32

Chương II : Thực trạng dịch vụ ngân hàng quốc tế của các ngân hàng thương mại quốc doanh việt nam

I. Thực trạng các ngân hàng thương mại quốc doanh việt nam 35

1.Kinh tế Việt nam những năm gần đây 35

2. Thực trạng các ngân hàng thương mại quốc doanh Việt nam 36

2.1. Vai trò của các ngân hàng thương mại quốc doanh Việt nam trong nền kinh tế 36

2.2. Cơ cấu của các NHTM quốc doanh 37

2.3. Qui mô của các NHTM quốc doanh 38

2.4. Những khó khăn, tồn tại 38

II. Thực trạng Dịch vụ ngân hàng quốc tế ở các ngân hàng TMQD Việt nam 40

1. Cung ứng các dịch vụ ngân hàng quốc tế 40

1.1. Dịch vụ ngân hàng đại lý 40

1.2. Dịch vụ thẻ tín dụng của các NHTMQD Việt nam 42

1.3. Dịch vụ thanh toán quốc tế tại các NHTMQD Việt nam 44

1.3.1. Mạng SWIFT 44

1.3.2. Các hình thức và kết quả thanh toán quốc tế của các NHTMQD Việt nam 45

1.3.3. Các mô hình tổ chức quy trình thanh toán thư tín dụng 46

1.3.4. Những vấn đề tồn tại trong hoạt động thanh toán quốc tế của các ngân hàng thương mại quốc doanh Việt nam 49

1.4. Đánh giá tổng quát các hình thức cung cấp dịch vụ ngân hàng quốc tế 50

2. Tiến hành kinh doanh các nghiệp vụ ngân hàng quốc tế nhằm thu lợi nhuận ở các ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam 50

2.1.Thực trạng cho vay xuất, nhập khẩu tại các ngân hàng thương mại quốc doanh Việt nam trong những năm gần đây 50

2.2. Tín dụng chiết khấu 52

2.2.1. Chiết khấu ngay bộ chứng từ thanh toán hàng xuất 52

2.2.2. Chiết khấu hối phiếu trả chậm có chấp nhận của người nhập khẩu 53

2.3. Nghiệp vụ đồng tài trợ (cho vay hợp vốn) 54

2.4. Bảo lãnh ngân hàng 54

2.5. Nghiệp vụ tiền gửi ngoại tệ. 58

2.6. Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ 59

2.6.1.Thực trạng nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ của các ngân hàng thương mại quốc doanh Việt nam 59

2.6.2. Thị trường kinh doanh ngoại tệ Việt nam 61

2.6.3. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế 63

2.6.4. Một số tồn tại trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ của các ngân hàng thương mại quốc doanh Việt nam. 64

2.7. Hợp tác kinh doanh ngân hàng quốc tế và hoạt động ở nước ngoài 64

2.7.1. Các liên doanh hoạt động tài chính trong nước 64

2.7.2. Hoạt động kinh doanh ở nước ngoài: 66

2.8. Đánh giá chung về hoạt động dịch vụ ngân hàng quốc tế của các ngân hàng thương mại quốc doanh Việt nam 66

Chương III: Những giải pháp hoàn thiện và phát triển dịch vụ ngân hàng quốc tế tại các ngân hàng thương mại quốc doanh Việt nam

I. Những giải pháp chung 68

1. Hoàn thiện môi trường pháp lý 68

1.1. Đòi hỏi của hội nhập kinh tế với môi trường pháp lý 68

1.2 Một số kiến nghị hoàn thiện môi trường pháp lý 69

2. Nhà nước và ngân hàng cùng đề ra những kế hoạch khả thi đưa lĩnh vực tài chính ngân hàng tiến ra thế giới 71

3.Từng ngân hàng phải đưa ra và thực hiện tốt đề án tái cơ cấu của mình 74

4. Các ngân hàng thương mại quốc doanh cần biết cách lựa chọn thị trưong mục tiêu và xây dựng chiến lược marketing 77

5. Đa dạng hoá dịch vụ ngân hàng thương mại quốc tế. 80

II. Những giải pháp riêng 82

1. Hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ ngân hàng đại lý 82

2. Hoàn thiện và phát triển dịch vụ thanh toán thẻ quốc tế 85

3. Hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ thanh toán quốc tế 86

4. Hoàn thiện và phát triển các hoạt động tài trợ thương mại quốc tế 89

5. Hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ 92

* Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY