Khóa luận Đánh giá triển vọng một số cổ phiếu ngân hàng trên sàn giao dịch HOSE và HNX

Mục lục Chương 1: Giới thiệu .1 1.1Cơsởhình thành đềtài .1 1.2Mục tiêu nghiên cứu.1 1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .2 1.4 Phương pháp nghiên cứu.2 1.5 Ý nghĩa.3 1.6Cấu trúc của khóa luận.3 Chương 2: Cơsởlý luận .5 2.1Tổng quan vềcổphiếu.5 2.1.1 Khái niệm cổphiếu.5 2.1.2 Đặc điểm cổphiếu.5 2.1.3 Các loại cổphiếu.5 2.1.3.1 Cổphiếu ưu đãi .5 2.1.3.2 Cổphiếu thường.6 2.1.4 Các loại giá cổphiếu.7 2.2 Các khái niệm liên quan đến ngân hàng.7 2.2.1 Định nghĩa ngân hàng thương mại.7 2.2.2 Chức năng của ngân hàng thương mại.7 2.2.3 Phân loại ngân hàng thương mại.7 2.3 Phân tích cơbản.8 2.3.1 Phân tích môi trường vĩmô.8 2.3.2 Phân tích môi trường tác nghiệp.10 2.3.3 Phân tích môi trường nội bộ.12 2.3.4 Phân tích kỹthuật.17 Chương 3: Phương pháp nghiên cứu.18 3.1 Phương pháp thu thập dữliệu.18 3.2 Phương pháp xửlý và phân tích dữliệu.19 3.3 Quy trình thực hiện nghiên cứu .19 3.4 Tiến độthực hiện.20 Chương 4: Tổng quan vềcác ngân hàng trên sàn giao dịch HOSE và HNX.21 4.1 Tổng quan vềngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.21 4.1.1 Giới thiệu Vietinbank .21 4.1.2 Các hoạt động chính của Vietinbank.22 4.1.3Cơcấu cổ đông và tình hình hoạt động kinh doanh của Vietinbank.22 4.1.4Cơcấu tổchức của Vietinbank .23 4.2Tổng quan vềNgân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam.25 4.2.1 Giới thiệu Eximbank.25 4.2.2 Ngành nghềkinh doanh của Eximbank.25 4.2.3Cơcấu cổ đông và tình hình hoạt động kinh doanh của Eximbank.26 4.2.4Cơcấu tổchức của Eximbank.27 4.3Tổng quan vềNgân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.28 4.3.1 Giới thiệu Sacombank.28 4.3.2 Ngành nghềkinh doanh của Sacombank .28 4.3.3Cơcấu cổ đông và tình hình hoạt động kinh doanh của Sacombank.29 4.3.4 Cơcấu tổchức của Sacombank.30 4.4Tổng quan vềNgân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.31 4.4.1 Giới thiệu Vietcombank .31 4.4.2 Ngành nghềkinh doanh của Vietcombank .31 4.4.3Cơcấu cổ đông và tình hình hoạt động kinh doanh của Vietcombank.32 4.4.4 Cơcấu tổchức của Vietcombank.33 4.5Tổng quan vềNgân hàng TMCP Á Châu.34 4.5.1 Giới thiệu ACB.34 4.5.2 Ngành nghềkinh doanh của ACB.34 4.5.3Cơcấu cổ đông và tình hình hoạt động kinh doanh của ACB .35 4.5.4 Cơcấu tổchức của ACB .36 4.6Tổng quan vềNgân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội .37 4.6.1 Giới thiệu SHB .37 4.6.2 Ngành nghềkinh doanh của SHB .37 4.6.3Cơcấu cổ đông và tình hình hoạt động kinh doanh của SHB .38 4.6.4Cơcấu tổchức của SHB .39 4.7 So sánh quy mô của các ngân hàng TMCP đã niêm yết.39 Chương 5: Phân tích môi trường vĩmô .41 5.1Yếu tốkinh tế.41 5.2Yếu tốchính trị- pháp luật .44 5.3Yếu tốvăn hóa – xã hội .45 5.4Yếu tốcông nghệ.45 5.5Yếu tốnhân khẩu học .46 5.6Yếu tốtựnhiên .47 5.7 Ma trận đánh giá các yếu tốbên ngoài EFE .47 Chương 6: Phân tích môi trường tác nghiệp .52 6.1 Khách hàng .52 6.2 Đối thủcạnh tranh.54 6.3 Nhà cung cấp .60 6.4Sản phẩm thay thế.61 6.5 Đối thủcạnh tranh tiềm ẩn.62 Chương 7: Phân tích môi trường nội bộ.64 7.1 Các hoạt động chủyếu.64 7.1.1 Hậu cần đầu vào .64 7.1.2 Vận hành.65 7.1.3 Hậu cần đầu ra .68 7.1.4 Marketing và bán hàng .68 7.1.5 Dịch vụ.71 7.2 Các hoạt động hỗtrợ.72 7.2.1 Thu mua.72 7.2.2. Phát triển công nghệ.73 7.2.3 Nhân sự.74 7.2.4 Tài chính.76 7.2.4.1 Các tỷsốtài chính.76 7.2.4.2 Cấu trúc vốn các ngân hàng đã niêm yết và các loại đòn bẩy .82 7.2.5 Hệquản trịvà hệthống thông tin .85 7.2.6 Cơsởhạtầng .85 7.2.7 Đánh giá các ngân hàng.86 7.2.8 Ma trận đánh giá môi trường nội bộ- IFE .87 Chương 8: Phân tích kỹthuật.90 8.1 Biểu đồkỹthuật phân tích biến động của CTG .90 8.2 Biểu đồkỹthuật phân tích biến động của EIB .92 8.3 Biểu đồkỹthuật phân tích biến động của STB .93 8.4 Biểu đồkỹthuật phân tích biến động của VCB .95 8.5 Biểu đồkỹthuật phân tích biến động của ACB .96 8.6 Biểu đồkỹthuật phân tích biến động của SHB.98 8.7 So sánh sựbiến động của cổphiếu ngân hàng trong cùng nhóm .99 Chương 9: Kết luận .101 9.1 Kết luận.101 9.2 Hạn chếcủa đềtài.102 Tài liệu tham khảo.

Mục lục

Chương 1: Giới thiệu .1

1.1Cơsởhình thành đềtài .1

1.2Mục tiêu nghiên cứu.1

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .2

1.4 Phương pháp nghiên cứu.2

1.5 Ý nghĩa.3

1.6Cấu trúc của khóa luận.3

Chương 2: Cơsởlý luận .5

2.1Tổng quan vềcổphiếu.5

2.1.1 Khái niệm cổphiếu.5

2.1.2 Đặc điểm cổphiếu.5

2.1.3 Các loại cổphiếu.5

2.1.3.1 Cổphiếu ưu đãi .5

2.1.3.2 Cổphiếu thường.6

2.1.4 Các loại giá cổphiếu.7

2.2 Các khái niệm liên quan đến ngân hàng.7

2.2.1 Định nghĩa ngân hàng thương mại.7

2.2.2 Chức năng của ngân hàng thương mại.7

2.2.3 Phân loại ngân hàng thương mại.7

2.3 Phân tích cơbản.8

2.3.1 Phân tích môi trường vĩmô.8

2.3.2 Phân tích môi trường tác nghiệp.10

2.3.3 Phân tích môi trường nội bộ.12

2.3.4 Phân tích kỹthuật.17

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu.18

3.1 Phương pháp thu thập dữliệu.18

3.2 Phương pháp xửlý và phân tích dữliệu.19

3.3 Quy trình thực hiện nghiên cứu .19

3.4 Tiến độthực hiện.20

Chương 4: Tổng quan vềcác ngân hàng trên sàn giao dịch HOSE và HNX.21

4.1 Tổng quan vềngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.21

4.1.1 Giới thiệu Vietinbank .21

4.1.2 Các hoạt động chính của Vietinbank.22

4.1.3Cơcấu cổ đông và tình hình hoạt động kinh doanh của Vietinbank.22

4.1.4Cơcấu tổchức của Vietinbank .23

4.2Tổng quan vềNgân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam.25

4.2.1 Giới thiệu Eximbank.25

4.2.2 Ngành nghềkinh doanh của Eximbank.25

4.2.3Cơcấu cổ đông và tình hình hoạt động kinh doanh của Eximbank.26

4.2.4Cơcấu tổchức của Eximbank.27

4.3Tổng quan vềNgân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.28

4.3.1 Giới thiệu Sacombank.28

4.3.2 Ngành nghềkinh doanh của Sacombank .28

4.3.3Cơcấu cổ đông và tình hình hoạt động kinh doanh của Sacombank.29

4.3.4 Cơcấu tổchức của Sacombank.30

4.4Tổng quan vềNgân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.31

4.4.1 Giới thiệu Vietcombank .31

4.4.2 Ngành nghềkinh doanh của Vietcombank .31

4.4.3Cơcấu cổ đông và tình hình hoạt động kinh doanh của Vietcombank.32

4.4.4 Cơcấu tổchức của Vietcombank.33

4.5Tổng quan vềNgân hàng TMCP Á Châu.34

4.5.1 Giới thiệu ACB.34

4.5.2 Ngành nghềkinh doanh của ACB.34

4.5.3Cơcấu cổ đông và tình hình hoạt động kinh doanh của ACB .35

4.5.4 Cơcấu tổchức của ACB .36

4.6Tổng quan vềNgân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội .37

4.6.1 Giới thiệu SHB .37

4.6.2 Ngành nghềkinh doanh của SHB .37

4.6.3Cơcấu cổ đông và tình hình hoạt động kinh doanh của SHB .38

4.6.4Cơcấu tổchức của SHB .39

4.7 So sánh quy mô của các ngân hàng TMCP đã niêm yết.39

Chương 5: Phân tích môi trường vĩmô .41

5.1Yếu tốkinh tế.41

5.2Yếu tốchính trị- pháp luật .44

5.3Yếu tốvăn hóa – xã hội .45

5.4Yếu tốcông nghệ.45

5.5Yếu tốnhân khẩu học .46

5.6Yếu tốtựnhiên .47

5.7 Ma trận đánh giá các yếu tốbên ngoài EFE .47

Chương 6: Phân tích môi trường tác nghiệp .52

6.1 Khách hàng .52

6.2 Đối thủcạnh tranh.54

6.3 Nhà cung cấp .60

6.4Sản phẩm thay thế.61

6.5 Đối thủcạnh tranh tiềm ẩn.62

Chương 7: Phân tích môi trường nội bộ.64

7.1 Các hoạt động chủyếu.64

7.1.1 Hậu cần đầu vào .64

7.1.2 Vận hành.65

7.1.3 Hậu cần đầu ra .68

7.1.4 Marketing và bán hàng .68

7.1.5 Dịch vụ.71

7.2 Các hoạt động hỗtrợ.72

7.2.1 Thu mua.72

7.2.2. Phát triển công nghệ.73

7.2.3 Nhân sự.74

7.2.4 Tài chính.76

7.2.4.1 Các tỷsốtài chính.76

7.2.4.2 Cấu trúc vốn các ngân hàng đã niêm yết và các loại đòn bẩy .82

7.2.5 Hệquản trịvà hệthống thông tin .85

7.2.6 Cơsởhạtầng .85

7.2.7 Đánh giá các ngân hàng.86

7.2.8 Ma trận đánh giá môi trường nội bộ- IFE .87

Chương 8: Phân tích kỹthuật.90

8.1 Biểu đồkỹthuật phân tích biến động của CTG .90

8.2 Biểu đồkỹthuật phân tích biến động của EIB .92

8.3 Biểu đồkỹthuật phân tích biến động của STB .93

8.4 Biểu đồkỹthuật phân tích biến động của VCB .95

8.5 Biểu đồkỹthuật phân tích biến động của ACB .96

8.6 Biểu đồkỹthuật phân tích biến động của SHB.98

8.7 So sánh sựbiến động của cổphiếu ngân hàng trong cùng nhóm .99

Chương 9: Kết luận .101

9.1 Kết luận.101

9.2 Hạn chếcủa đềtài.102

Tài liệu tham khảo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY