Khóa luận Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU . 1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN . 2

1.1. Tổng quan về chất thải rắn . 2

1.1.1. Khái quát về chất thải rắn. 2

1.1.1. 1. Khái niệm . 2

1.1.1.2. Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn. 2

1.1.1.3. Phân loại chất thải rắn . 4

1.1.1.4. Thành phần và tính chất của chất thải rắn. 5

1.1.2. Ảnh hưởng của chất thải rắn đến môi trường và con người . 10

1.1.2.1. Ảnh hưởng của chất thải rắn đến môi trường . 10

1.1.2.2. Ảnh hưởng của chất thải rắn đến con người . 11

1.1.2.3. Ảnh hưởng của chất thải rắn đến cảnh quan . 12

1.1.3. Tình hình quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt trên thế giới và Việt Nam . 12

1.1.3.1 Thực trạng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam . 12

1.1.3.2 Tình hình quản lý RTSH ở Việt Nam . 13

1.1.3.3 Thực trạng quản lý CTR trên địa bàn TP Hải Phòng. 16

1.1.4. Các phương pháp xử lý chất thải rắn tại Việt Nam. 17

1.1.4.1. Phương pháp xử lý nhiệt . 17

1.1.4.2. Phương pháp xử lý sinh học. 17

1.1.4.3. Phương pháp xử lý hóa học. 18

1.1.4.4. Chôn lấp rác. 18

1.1.4.5. Tái sử dụng và quay vòng sử dụng chất thải rắn . 19

1.2. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Thủy Nguyên . 19

1.2.1. Điều kiện tự nhiên . 19

1.2.1.1. Vị trí địa lý . 20

1.2.1.2. Hành chính . 20

1.2.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội . 20CHƯƠNG 2. HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THỦY NGUYÊN . 22

2.1. Hiện trạng quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Thủy Nguyên . 22

2.1.1. Nguồn phát sinh, thành phần và khối lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn

huyện Thủy Nguyên . 23

2.1.1.1 Nguồn phát sinh . 23

2.1.1.2 Khối lượng và thành phần chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Thủy

Nguyên . 24

2.1.2. Hiện trạng thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn huyện Thủy Nguyên 26

2.1.2.1. Hệ thống thu gom CTRSH. 26

2.1.2.2. Nhân lực và phương tiện thu gom rác. 29

2.2. Hiện trạng xử lý rác thải trên địa bàn huyện Thủy Nguyên. 29

2.2.1. Bãi trôn lấp Gia Minh. 29

2.2.2. Bãi chôn lấp tại núi Ngà Voi xã Minh Tân . 30

2.2.3. Các bãi rác tạm. 31

2.3. Đánh giá về công tác quản lý, xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn huyện

Thủy Nguyên. 34

2.3.1. Mặt tích cực. 34

2.3.3. Nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, yếu kém. 35

2.4. Diễn biến khối lượng CTRSH phát sinh tại huyện Thủy Nguyên đến năm 2020 35

2.4.1. Dự báo dân số huyện Thuỷ Nguyên đến năm 2020. 35

2.4.2. Cơ sở dự báo mức độ phát sinh CTRSH. 36

2.4.3. Dự báo về khối lượng CTRSH được thu gom đến năm 2020. 37

CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ,

XỬ LÝ RÁC THẢI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THỦY NGUYÊN. 39

3.1. Giải pháp quản lý và giáo dục tuyên truyền. 39

3.1.1. Kiện toàn và tăng cường cơ cấu hành chính của bộ máy quản lý môi trường . 39

3.1.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách

nhiệm BVMT của cộng đồng. 39

3.1.3. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường. 40

3.2. Giải pháp về khoa học kỹ thuật, công nghệ . 41

3.2.1 Giải pháp bảo vệ môi trường khu vực phát triển theo hướng nông thôn. 41

3.2.2. Quy hoạch tuyến thu gom, vận chuyển CTRSH đến các điểm tập kết rác. 41

3.2.3. Cải thiện phương thức xử lý CTRSH. 42

xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Thủy Nguyên . 42

3.2.4. Tái sử dụng và tái chế CTRSH. 42

3.2.5. Chế biến phân hữu cơ. 43

KẾT LUẬN . 47

KIẾN NGHỊ . 48

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 49

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY