Khóa luận Chiến lược và các giải pháp nâng cao vị thế cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh bánh mì đóng gói có nhãn hiệu ở thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN iLỜI CẢM ƠN iiMỤC LỤC iiiDANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT viDANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU viiDANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ ixLỜI MỞ ĐẦU 1Tính cấp thiết của đề tàiMục đích nghiên cứuĐối tượng và phạm vi nghiên cứuPhương pháp nghiên cứuKết cấu khóa luận.CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VẾ CHIẾN LƯỢC.1.1 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 31.1.1 Khái niệm về chiến lược 31.1.2 Khái niệm về quản trị chiến lược cạnh tranh trong kinh doanh 41.1.3 Ưu nhược điểm quản trị chiến lược cạnh tranh trong kinh doanh 51.2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC TRONG KINH DOANH 61.2.1 Môi trường doanh nghiệp 61.2.2 Xác định chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu của chiến lược 141.3 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC 17CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TIÊU DÙNG BÁNH MÌ ĐÓNG GÓI CÓ NHÃN HIỆU CỦA NGƯỜI DÂN Ở TP. HCM.2.1 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÁC CÔNG TY 192.1.1 Môi trường vi mô 192.1.2 Môi trường vĩ mô 232.2 THỰC TRẠNG VỀ CUNG CẦU THỊ TRƯỜNG BÁNH MÌ ĐÓNG GÓI CÓ NHÃN HIỆU TẠI TP. HCM 262.2.1 Tổng quan thị trường bánh kẹo hiện nay 262.2.2 Thị trường bánh mì đóng gói có nhãn hiệu 292.2.3 Tình hình sản xuất tiêu thụ bánh mì đóng gói có nhãn hiệu của các doanh nghiệp ở TP. HCM trong thời gian qua 322.3 DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG BÁNH KẸO TRONG THỜI GIAN TỚI 332.3.1 Dự báo lượng tiêu thụ bánh kẹo trong thời gian tới 332.3.2 Dự báo lượng tiêu thụ bánh mì đóng gói trong thời gian tới 332.4 NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC 37CHƯƠNG 3: ĐIỀU TRA VỊ THẾ CẠNH TRANH SẢN PHẨM BÁNH MÌ ĐÓNG GÓI CÓ NHÃN HIỆU QUA ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG 3.1 PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC QUÁ TRÌNH TIẾP THỊ BÁN HÀNG 393.1.1 Phạm vi đánh giá vị thế cạnh tranh của các sản phẩm bánh mì đóng gói có nhãn hiệu tại TP. HCM 393.1.2 Các hoạt động tiếp thị bánh mì đóng gói có nhãn hiệu 393.1.3 Các quá trình của hệ thống quản trị chất lượng và quản lí tiếp thị 403.1.4 Các phương pháp áp dụng hoạt động quản lí tiếp thị bán hàng 413.2 ĐIỀU TRA NHU CẦU SỬ DỤNG BÁNH MÌ ĐÓNG GÓI CÓ NHÃN HIỆU Ở TP. HCM 433.2.1 Các phiếu điều tra 433.2.2 Thiết kế các câu hỏi trong phiếu điều tra 473.2.3 Phương pháp tiến hành và cách tính kết quả 493.2.4 Xác định độ tin cậy của các phiếu điều tra 513.2.5 Tính mức chất lượng của từng chỉ tiêu nhỏ 523.2.6 Phân tích kết quả điều tra của 9 chỉ tiêu lớn còn lại: 2,4,5,6,7,8,9,10,11 583.3 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO VỊ THẾ CẠNH TRANH BÁNH MÌ ĐÓNG GÓI Ở THỊ TRƯỜNG TP. HCM 723.3.1 Chúng ta đang ở đâu? 723.3.2 Tại sao chúng ta lại ở vị trí này? 723.3.3 Chúng ta muốn gì? 723.3.4 Làm cách nào để đạt được như vậy? 723.3.5 Sẽ cùng làm với ai? 723.3.6 Khi nào bắt đầu? 73Giải pháp 1: Nâng cao thương hiệu bánh mì đóng gói có nhãn hiệu của KD 73Giải pháp 2: Mở rộng thị trường 74KẾT LUẬN 77TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 PHỤ LỤC

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

MỤC LỤC iii

DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT vi

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vii

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ ix

LỜI MỞ ĐẦU 1

Tính cấp thiết của đề tài

Mục đích nghiên cứu

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu

Kết cấu khóa luận.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VẾ CHIẾN LƯỢC.

1.1 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 3

1.1.1 Khái niệm về chiến lược 3

1.1.2 Khái niệm về quản trị chiến lược cạnh tranh trong kinh doanh 4

1.1.3 Ưu nhược điểm quản trị chiến lược cạnh tranh trong kinh doanh 5

1.2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC TRONG KINH DOANH 6

1.2.1 Môi trường doanh nghiệp 6

1.2.2 Xác định chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu của chiến lược 14

1.3 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC 17

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TIÊU DÙNG BÁNH MÌ ĐÓNG GÓI CÓ NHÃN HIỆU CỦA NGƯỜI DÂN Ở TP. HCM.

2.1 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÁC CÔNG TY 19

2.1.1 Môi trường vi mô 19

2.1.2 Môi trường vĩ mô 23

2.2 THỰC TRẠNG VỀ CUNG CẦU THỊ TRƯỜNG BÁNH MÌ ĐÓNG GÓI CÓ NHÃN HIỆU TẠI TP. HCM 26

2.2.1 Tổng quan thị trường bánh kẹo hiện nay 26

2.2.2 Thị trường bánh mì đóng gói có nhãn hiệu 29

2.2.3 Tình hình sản xuất tiêu thụ bánh mì đóng gói có nhãn hiệu của các doanh nghiệp ở TP. HCM trong thời gian qua 32

2.3 DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG BÁNH KẸO TRONG THỜI GIAN TỚI 33

2.3.1 Dự báo lượng tiêu thụ bánh kẹo trong thời gian tới 33

2.3.2 Dự báo lượng tiêu thụ bánh mì đóng gói trong thời gian tới 33

2.4 NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC 37

CHƯƠNG 3: ĐIỀU TRA VỊ THẾ CẠNH TRANH SẢN PHẨM BÁNH MÌ ĐÓNG GÓI CÓ NHÃN HIỆU QUA ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CHIẾN LƯỢC

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

3.1 PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC QUÁ TRÌNH TIẾP THỊ BÁN HÀNG 39

3.1.1 Phạm vi đánh giá vị thế cạnh tranh của các sản phẩm bánh mì đóng gói có nhãn hiệu tại TP. HCM 39

3.1.2 Các hoạt động tiếp thị bánh mì đóng gói có nhãn hiệu 39

3.1.3 Các quá trình của hệ thống quản trị chất lượng và quản lí tiếp thị 40

3.1.4 Các phương pháp áp dụng hoạt động quản lí tiếp thị bán hàng 41

3.2 ĐIỀU TRA NHU CẦU SỬ DỤNG BÁNH MÌ ĐÓNG GÓI CÓ NHÃN HIỆU Ở TP. HCM 43

3.2.1 Các phiếu điều tra 43

3.2.2 Thiết kế các câu hỏi trong phiếu điều tra 47

3.2.3 Phương pháp tiến hành và cách tính kết quả 49

3.2.4 Xác định độ tin cậy của các phiếu điều tra 51

3.2.5 Tính mức chất lượng của từng chỉ tiêu nhỏ 52

3.2.6 Phân tích kết quả điều tra của 9 chỉ tiêu lớn còn lại: 2,4,5,6,7,8,9,10,11 58

3.3 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO VỊ THẾ CẠNH TRANH BÁNH MÌ ĐÓNG GÓI Ở THỊ TRƯỜNG TP. HCM 72

3.3.1 Chúng ta đang ở đâu? 72

3.3.2 Tại sao chúng ta lại ở vị trí này? 72

3.3.3 Chúng ta muốn gì? 72

3.3.4 Làm cách nào để đạt được như vậy? 72

3.3.5 Sẽ cùng làm với ai? 72

3.3.6 Khi nào bắt đầu? 73

Giải pháp 1: Nâng cao thương hiệu bánh mì đóng gói có nhãn hiệu của KD 73

Giải pháp 2: Mở rộng thị trường 74

KẾT LUẬN 77

TÀI LIỆU THAM KHẢO 78

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY