Khóa luận Chiến lược phát triển kinh doanh tại công ty TNHH ô tô Thái Dương đến năm 2015

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦULý do chọn đề tài 1Mục tiêu nghiên cứu 2Phương pháp nghiên cứu 2Phạm vi nghiên cứu 3Kết cấu khóa luận tốt nghiệp 3CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC1.1. KHÁI NIỆM VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 41.2. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 51.3. QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 71.3.1. Xác định mục tiêu của doanh nghiệp 71.3.2. Giai đoạn nghiên cứu 81.3.2.1. Phân tích môi trường bên trong 81.3.2.2. Phân tích môi trường bên ngoài 91.3.2.2.1 Môi trường vĩ mô 9a. Yếu tố kinh tế 9 b. Yếu tố chính trị - pháp luật 9 c. Yếu tố văn hoá – xã hội 9 d. Yếu tố tự nhiên 10 e. Yếu tố công nghệ 10 1.3.2.2.2 Môi trường vi mô 10a. Đối thủ cạnh tranh 10 b. Khách hàng 11c. Nhà cung cấp 11d. Đối thủ tiềm ẩn 11e. Sản phẩm thay thế 121.3.3. Xây dựng chiến lược 121.3.4. Lựa chọn chiến lược 131.4. PHÂN LOẠI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 141.4.1. Căn cứ vào phạm vi chiến lược 141.4.2. Căn cứ vào hướng tiếp cận chiến lược kinh doanh 151.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 16CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC CƠ SỞ NHẰM HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC2.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH Ô TÔ THÁI DƯƠNG 172.1.1. Tổng quan về Công ty Ô Tô Thái Dương 172.1.1.1. Giới thiệu chung 172.1.1.2. Quá trình phát triển 182.1.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 192.1.1.3.1. Chức năng 192.1.1.3.2. Nhiệm vụ 192.1.1.4. Cơ cấu tổ chức và nhân sự 202.1.1.4.1. Cơ cấu tổ chức 202.1.1.4.2. Cơ cấu nhân sự 202.1.1.4.3. Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban 21a. Phòng Hành chánh - Nhân sự 21b. Phòng Tài chính kế toán 21c. Phòng Kinh doanh 21d. Phòng Marketing 22e. Phòng dịch vụ phụ tùng 22g. Xưởng sửa chữa 222.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh 2008 – 2010 232.2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG 242.2.1. Kinh doanh 252.2.2. Marketing 262.2.3. Tài chính kế toán 272.2.4. Nhân lực và tổ chức quản lý 272.2.5. Nghiên cứu phát triển 272.2.6. Hệ thống thông tin 282.2.7. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong 29 2.2.8. Điểm mạnh- điểm yếu 302.2.8.1. Điểm mạnh 302.2.8.2. Điểm yếu 302.3. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI 312.3.1. Môi trường vĩ mô 312.3.1.1. Môi trường kinh tế 31 2.3.1.1.1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 322.3.1.1.2. Lãi suất 332.3.1.1.3. Tỷ giá hối đoái 342.3.1.2. Môi trường chính trị 342.3.1.3. Môi trường xã hội 352.3.1.4. Môi trường tự nhiên 362.3.1.5. Môi trường công nghệ kỹ thuật 372.3.2. Môi trường vi mô 37392.3.2.1. Đối thủ cạnh tranh 382.3.2.2. Khách hàng 392.3.2.3. Nhà cung cấp 39 2.3.2.4. Sản phẩm thay thế 402.3.2.5. Đối thủ tiềm ẩn 412.3.3. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài 412.3.4. Ma trận hình ảnh cạnh tranh 422.3.5. Cơ hội và đe dọa 432.3.5.1. Cơ hội 432.3.5.2. Đe dọa 442.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 44CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG VÀ ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH ĐẾN NĂM 20153.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH Ô TÔ THÁI DƯƠNG ĐẾN NĂM 2020 453.1.1. Mục tiêu tổng quát 453.1.2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 453.2. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 463.2.1. Tầm nhìn 463.2.2. Sứ mạng 463.2.3. Ma trận kết hợp điểm mạnh - điểm yếu, cơ hội – đe dọa (SWOT) 473.3. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 483.3.1. Chiến lược đa dạng hóa và phát triển sản phẩm mới – kinh doanh phụ tùng, trang trí cho xe ô tô 483.3.1.1. Tính cần thiết 48 3.3.1.2. Mục tiêu 483.3.1.3. Cách thức thực hiện 493.3.1.3.1. Phân tích thị trường kinh doanh 493.3.1.3.2. Cơ cấu nhân sự và xây dựng cơ bản 49 3.3.1.4. Dự kiến hiệu quả mang lại 503.3.2. Giải pháp về chiến lược Marketing 513.3.2.1. Mục tiêu 513.3.2.2. Cách thức thực hiện 51 3.3.2.2.1 Chiến lược về sản phẩm 51a. Chiến lược phát triển thị trường 52b. Chiến lược sản phẩm và đa dạng hóa sản phẩm 523.3.2.2.2. Chiến lược về giá 523.3.2.2.3. Chiến lược về phân phối chiêu thị 533.3.2.2.4. Chiến lược về quảng cáo 543.3.2.3. Dự kiến hiệu quả mang lại 543.3.3. Giải pháp về nhân sự 553.3.3.1 Mục tiêu 553.3.3.2. Cách thức thực hiện 553.3.3.2 1. Tuyển chọn nhân viên 553.3.3.2.2. Huấn luyện đào tạo nhân viên 563.3.3.2.3. Chế độ khen thưởng và đãi ngộ 563.3.3.3. Dự kiến hiệu quả mang lại 59 3.4. KIẾN NGHỊ 593.4.1. Đối với ngành ô tô Việt Nam 593.4.2. Đối với Nhà nước 603.4.3. Đối với ngân hàng 603.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 61PHẦN KẾT LUẬN 62TÀI LIỆU THAM KHẢO 64

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

Lý do chọn đề tài 1

Mục tiêu nghiên cứu 2

Phương pháp nghiên cứu 2

Phạm vi nghiên cứu 3

Kết cấu khóa luận tốt nghiệp 3

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC

1.1. KHÁI NIỆM VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 4

1.2. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 5

1.3. QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 7

1.3.1. Xác định mục tiêu của doanh nghiệp 7

1.3.2. Giai đoạn nghiên cứu 8

1.3.2.1. Phân tích môi trường bên trong 8

1.3.2.2. Phân tích môi trường bên ngoài 9

1.3.2.2.1 Môi trường vĩ mô 9

a. Yếu tố kinh tế 9

b. Yếu tố chính trị - pháp luật 9

c. Yếu tố văn hoá – xã hội 9

d. Yếu tố tự nhiên 10

e. Yếu tố công nghệ 10

1.3.2.2.2 Môi trường vi mô 10

a. Đối thủ cạnh tranh 10

b. Khách hàng 11

c. Nhà cung cấp 11

d. Đối thủ tiềm ẩn 11

e. Sản phẩm thay thế 12

1.3.3. Xây dựng chiến lược 12

1.3.4. Lựa chọn chiến lược 13

1.4. PHÂN LOẠI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 14

1.4.1. Căn cứ vào phạm vi chiến lược 14

1.4.2. Căn cứ vào hướng tiếp cận chiến lược kinh doanh 15

1.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 16

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC CƠ SỞ NHẰM HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC

2.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH Ô TÔ THÁI DƯƠNG 17

2.1.1. Tổng quan về Công ty Ô Tô Thái Dương 17

2.1.1.1. Giới thiệu chung 17

2.1.1.2. Quá trình phát triển 18

2.1.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 19

2.1.1.3.1. Chức năng 19

2.1.1.3.2. Nhiệm vụ 19

2.1.1.4. Cơ cấu tổ chức và nhân sự 20

2.1.1.4.1. Cơ cấu tổ chức 20

2.1.1.4.2. Cơ cấu nhân sự 20

2.1.1.4.3. Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban 21

a. Phòng Hành chánh - Nhân sự 21

b. Phòng Tài chính kế toán 21

c. Phòng Kinh doanh 21

d. Phòng Marketing 22

e. Phòng dịch vụ phụ tùng 22

g. Xưởng sửa chữa 22

2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh 2008 – 2010 23

2.2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG 24

2.2.1. Kinh doanh 25

2.2.2. Marketing 26

2.2.3. Tài chính kế toán 27

2.2.4. Nhân lực và tổ chức quản lý 27

2.2.5. Nghiên cứu phát triển 27

2.2.6. Hệ thống thông tin 28

2.2.7. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong 29

2.2.8. Điểm mạnh- điểm yếu 30

2.2.8.1. Điểm mạnh 30

2.2.8.2. Điểm yếu 30

2.3. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI 31

2.3.1. Môi trường vĩ mô 31

2.3.1.1. Môi trường kinh tế 31

2.3.1.1.1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 32

2.3.1.1.2. Lãi suất 33

2.3.1.1.3. Tỷ giá hối đoái 34

2.3.1.2. Môi trường chính trị 34

2.3.1.3. Môi trường xã hội 35

2.3.1.4. Môi trường tự nhiên 36

2.3.1.5. Môi trường công nghệ kỹ thuật 37

2.3.2. Môi trường vi mô 37

39

2.3.2.1. Đối thủ cạnh tranh 38

2.3.2.2. Khách hàng 39

2.3.2.3. Nhà cung cấp 39

2.3.2.4. Sản phẩm thay thế 40

2.3.2.5. Đối thủ tiềm ẩn 41

2.3.3. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài 41

2.3.4. Ma trận hình ảnh cạnh tranh 42

2.3.5. Cơ hội và đe dọa 43

2.3.5.1. Cơ hội 43

2.3.5.2. Đe dọa 44

2.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 44

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG VÀ ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH ĐẾN NĂM 2015

3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH Ô TÔ THÁI DƯƠNG ĐẾN NĂM 2020 45

3.1.1. Mục tiêu tổng quát 45

3.1.2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 45

3.2. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 46

3.2.1. Tầm nhìn 46

3.2.2. Sứ mạng 46

3.2.3. Ma trận kết hợp điểm mạnh - điểm yếu, cơ hội – đe dọa (SWOT) 47

3.3. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 48

3.3.1. Chiến lược đa dạng hóa và phát triển sản phẩm mới – kinh doanh phụ tùng, trang trí cho xe ô tô 48

3.3.1.1. Tính cần thiết 48

3.3.1.2. Mục tiêu 48

3.3.1.3. Cách thức thực hiện 49

3.3.1.3.1. Phân tích thị trường kinh doanh 49

3.3.1.3.2. Cơ cấu nhân sự và xây dựng cơ bản 49

3.3.1.4. Dự kiến hiệu quả mang lại 50

3.3.2. Giải pháp về chiến lược Marketing 51

3.3.2.1. Mục tiêu 51

3.3.2.2. Cách thức thực hiện 51

3.3.2.2.1 Chiến lược về sản phẩm 51

a. Chiến lược phát triển thị trường 52

b. Chiến lược sản phẩm và đa dạng hóa sản phẩm 52

3.3.2.2.2. Chiến lược về giá 52

3.3.2.2.3. Chiến lược về phân phối chiêu thị 53

3.3.2.2.4. Chiến lược về quảng cáo 54

3.3.2.3. Dự kiến hiệu quả mang lại 54

3.3.3. Giải pháp về nhân sự 55

3.3.3.1 Mục tiêu 55

3.3.3.2. Cách thức thực hiện 55

3.3.3.2 1. Tuyển chọn nhân viên 55

3.3.3.2.2. Huấn luyện đào tạo nhân viên 56

3.3.3.2.3. Chế độ khen thưởng và đãi ngộ 56

3.3.3.3. Dự kiến hiệu quả mang lại 59

3.4. KIẾN NGHỊ 59

3.4.1. Đối với ngành ô tô Việt Nam 59

3.4.2. Đối với Nhà nước 60

3.4.3. Đối với ngân hàng 60

3.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 61

PHẦN KẾT LUẬN 62

TÀI LIỆU THAM KHẢO 64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY