Khóa luận Chiến lược Marketing trong cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường của Unilever tại Việt Nam

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU .1MỤC LỤC .3CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ MARKETING VÀ CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH .5I. Marketing và vai trò của Marketing đối với doanh nghiệp. .5 1. Các khái niệm, quan điểm và chức năng của Marketing. 52. Vai trò của Marketing đối với doanh nghiệp. 7II. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của Công ty Unilever Việt Nam. 101.Các yếu tố bên trong 112.Các yếu tố bên ngoài. 12III. Một số chiến lược cạnh tranh chủ yếu trong thương trường. 141. Tạo lợi thế cạnh tranh. 141.1 Lựa chọn công cụ cạnh tranh. 141.2. Chu kỳ sử dụng công cụ cạnh tranh. 152. Một số chiến lược cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường. 162.1. Phân loại các công ty trên thị trường. 162.2 Chiến lược của người dẫn đầu thị trường 172.3. Chiến lược của người thách thức thị trường. 212.4. Chiến lược nép góc thị trường. 243. Xây dựng chiến lược định vị trong cạnh tranh. 253.1. Có thể khuyếch trương bao nhiêu điểm khác biệt cần thiết? 263.2. Cần khuếch trương những điểm khác biệt nào? 273.3. Truyền bá vị thế của Công ty. 27CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC MARKETING TRONG CẠNH TRANH CHIẾM LĨNH THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY UNILEVER TẠI VIỆT NAM .29I. Khái quát về thị trường và đối thủ cạnh tranh của Uninever tại Việt Nam. 291. Đặc điểm thị trường Việt Nam đối với các sản phẩm của Unilever. 292. Đối thủ cạnh tranh của Unilever tại Việt Nam. 302.1. P &G - đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Unilever tại Việt Nam. 302.2. Khách hàng. 332.3. Sự khác biệt hoá về sản phẩm. 333. Vị thế cạnh tranh của đối thủ P&G. 333.1. Nét chung về P&G. 333.2. Coi trọng kế hoạch chiến lược dài hạn. 343.3. Đánh giá nhanh nhạy nhu cầu của thị trường. 353.4. Xây dựng được danh mục của sản phẩm năng động. 353.5. Đầu tư khoa học và công nghệ. 373.6. Quảng cáo và xúc tiến bán hàng. 37II. Thực trạng chiến lược Marketing trong cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường của unilever tại Việt Nam. 381. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Unilever Việt Nam. 382. Mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của Unilever Việt Nam 423. Chiến lược Marketing chiếm lĩnh thị trường của Unilever Việt Nam. 443.1. Chiến lược tiếp cận thị trường và tìm đối tác. 443.2. Chiến lược sản phẩm. 463.3. Chiến lược giá cả 473. 4. Chiến lược kênh luồng phân phối. 483. 5. Chiến lược yển trợ Marketing. 484. Thực trạng tài chính và hiệu quả kinh doanh của Unilever Việt Nam. 524.1. Tình hình tài chính 524.2. Hiệu quả kinh doanh của Unilever Việt Nam. 55CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CHIẾM LĨNH THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY UNILEVER VIỆT NAM .57I. Mục tiêu kinh doanh của Công ty Unilerver trong thời gian tới. 57II. Chiến lược cạnh tranh. 58III. Giải pháp Xây dựng chiến lược định vị sản phẩm của Unilever Việt Nam. 601. Cần khuyếch trương bao nhiêu điểm khác biệt? 612. Truyền bá vị thế của sản phẩm. 62IV. Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường của Công ty Unilever Việt Nam. 631.Sản phẩm. 632.Giá cả. 653.Xúc tiến thương mại. 664. Kênh phân phối. 685. Dịch vụ hậu mãi. 685.1 Mục đích. 685.2. Giải pháp tổ chức về nhân sự. 715.3. Các nhiệm vụ đối với tổ chăm sóc khách hàng. 71VII. Một số kiến nghị . 75KẾT LUẬN 78

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU .1

MỤC LỤC .3

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ MARKETING VÀ

CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH .5

I. Marketing và vai trò của Marketing đối với doanh nghiệp. .5

1. Các khái niệm, quan điểm và chức năng của Marketing. 5

2. Vai trò của Marketing đối với doanh nghiệp. 7

II. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của Công ty Unilever Việt Nam. 10

1.Các yếu tố bên trong 11

2.Các yếu tố bên ngoài. 12

III. Một số chiến lược cạnh tranh chủ yếu trong thương trường. 14

1. Tạo lợi thế cạnh tranh. 14

1.1 Lựa chọn công cụ cạnh tranh. 14

1.2. Chu kỳ sử dụng công cụ cạnh tranh. 15

2. Một số chiến lược cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường. 16

2.1. Phân loại các công ty trên thị trường. 16

2.2 Chiến lược của người dẫn đầu thị trường 17

2.3. Chiến lược của người thách thức thị trường. 21

2.4. Chiến lược nép góc thị trường. 24

3. Xây dựng chiến lược định vị trong cạnh tranh. 25

3.1. Có thể khuyếch trương bao nhiêu điểm khác biệt cần thiết? 26

3.2. Cần khuếch trương những điểm khác biệt nào? 27

3.3. Truyền bá vị thế của Công ty. 27

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC MARKETING TRONG CẠNH TRANH CHIẾM LĨNH THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY UNILEVER TẠI VIỆT NAM .29

I. Khái quát về thị trường và đối thủ cạnh tranh của Uninever tại Việt Nam. 29

1. Đặc điểm thị trường Việt Nam đối với các

sản phẩm của Unilever. 29

2. Đối thủ cạnh tranh của Unilever tại Việt Nam. 30

2.1. P &G - đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Unilever

tại Việt Nam. 30

2.2. Khách hàng. 33

2.3. Sự khác biệt hoá về sản phẩm. 33

3. Vị thế cạnh tranh của đối thủ P&G. 33

3.1. Nét chung về P&G. 33

3.2. Coi trọng kế hoạch chiến lược dài hạn. 34

3.3. Đánh giá nhanh nhạy nhu cầu của thị trường. 35

3.4. Xây dựng được danh mục của sản phẩm năng động. 35

3.5. Đầu tư khoa học và công nghệ. 37

3.6. Quảng cáo và xúc tiến bán hàng. 37

II. Thực trạng chiến lược Marketing trong cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường của unilever tại Việt Nam. 38

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

Unilever Việt Nam. 38

2. Mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của Unilever Việt Nam 42

3. Chiến lược Marketing chiếm lĩnh thị trường của

Unilever Việt Nam. 44

3.1. Chiến lược tiếp cận thị trường và tìm đối tác. 44

3.2. Chiến lược sản phẩm. 46

3.3. Chiến lược giá cả 47

3. 4. Chiến lược kênh luồng phân phối. 48

3. 5. Chiến lược yển trợ Marketing. 48

4. Thực trạng tài chính và hiệu quả kinh doanh của

Unilever Việt Nam. 52

4.1. Tình hình tài chính 52

4.2. Hiệu quả kinh doanh của Unilever Việt Nam. 55

CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CHIẾM LĨNH THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY UNILEVER VIỆT NAM .57

I. Mục tiêu kinh doanh của Công ty Unilerver trong thời gian tới. 57

II. Chiến lược cạnh tranh. 58

III. Giải pháp Xây dựng chiến lược định vị sản phẩm của

Unilever Việt Nam. 60

1. Cần khuyếch trương bao nhiêu điểm khác biệt? 61

2. Truyền bá vị thế của sản phẩm. 62

IV. Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường của Công ty Unilever Việt Nam. 63

1.Sản phẩm. 63

2.Giá cả. 65

3.Xúc tiến thương mại. 66

4. Kênh phân phối. 68

5. Dịch vụ hậu mãi. 68

5.1 Mục đích. 68

5.2. Giải pháp tổ chức về nhân sự. 71

5.3. Các nhiệm vụ đối với tổ chăm sóc khách hàng. 71

VII. Một số kiến nghị . 75

KẾT LUẬN 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY