Khóa luận Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân sự tại công ty Vĩnh Hoàn

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 31.1 Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp: 31.1.1 Khái niệm: 31.1.2 Chức năng cơ bản của quản trị nhân sự: 31.1.3 Tầm quan trọng của quản trị nhân sự: 41.1.4 Mô hình quản trị nhân sự: 51.2 Những nội dung chính của công tác quản trị nhân sự: 71.2.1 Hoạch định nguồn nhân sự: 71.2.1.1 Quá trình hoạch định nguồn nhân sự: 71.2.1.2 Phân tích môi trường kinh doanh: 91.2.1.3 Phân tích công việc: 91.2.1.3.1 Thông tin cần thu thập trong phân tích công việc: 91.2.1.3.2 Phương pháp thu thập thông tin phân tích công việc: 91.2.1 Tuyển dụng lao động: 101.2.2.1 Bên trong doanh nghiệp: 101.2.2.2 Bên ngoài doanh nghiệp: 101.2.2.3 Nội dung trình tự tuyển dụng: 101.2.3 Đánh giá hiệu quả của hoạt động tuyển dụng 121.2.4 Đào tạo và phát triển nguồn nhân sự: 121.2.4.1 Mục đích đào tạo và phát triển năng lực cho nguồn nhân sự: 121.2.4.2 Nội dung đào tạo: 121.2.4.3 Phương pháp đào tạo: 131.2.5 Các yếu tố khuyến khích, động viên người lao động: 141.2.5.1 Yếu tố thù lao: 181.2.5.2 Chế độ thưởng tại công ty: 201.2.5.3 Các yếu tố động viên khác: 211.2.6 Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân sự: 21CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY VĨNH HOÀN 252.1 Giới thiệu tổng quát vế công ty Vĩnh Hoàn: 252.1.1Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của công ty: 252.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 262.1.3 Cơ cấu tổ chức: 282.1.4 Sứ mạng mục tiêu của công ty Vĩnh Hoàn: 292.1.5 Tình hình văn hóa tổ chức tại công ty: 292.1.6 Kết quả kinh doanh của công ty trong những năm gần đây: 312.1.6.1 Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty: 312.1.6.2 Báo cáo tình hình tài chính công ty: 322.2 . Thực trạng công tác quản trị nhân sự tại công ty vĩnh Hoàn: 342.2.1 Lực lượng lao động tại công ty: 342.2.1.1 Số lượng, trình độ của lực lượng lao động: 342.2.1.2 Cơ cấu lao động: 342.2.1.3 Kinh nghiệm và kỹ năng nghề nghiệp: 352.2.2. Tình hình tuyển dụng lao động tại công ty: 352.2.2.1 Kênh tuyển dụng: 362.2.2.2 Quá trình tuyển dụng: 372.2.3 Tình hình phân tích công việc tại công ty: 382.2.4 Công tác khuyến khích lao động tại công ty: 412.2.4.1 Chế độ cấp bậc lương trong công ty: 412.2.4.2 Tình hình lương thực tế của nhân viên trong công ty: 43CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY VĨNH HOÀN 483.1 Những căn cứ của các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Vĩnh Hoàn: 483.1.1 Căn cứ định tính: 483.1.2 Căn cứ định lượng: 483.1.3 Phương hướng mục tiêu chung của công ty Vĩnh Hoàn về quản trị nhân sự trong thời gian tới: 493.1.4 Phương hướng công tác quản trị trong những năm tới: 513.2 Tổng hợp những nguyên nhân và các hạn chế của công tác quản trị tại công ty Vĩnh Hoàn: 523.2.1 Nguyên nhân khách quan: 523.2.2 Nguyên nhân chủ quan: 533.3 Các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị nhân sự tại công ty: 533.3.1 Tăng cường, hoàn thiện công tác dự báo và lập kế hoạch nguồn nhân sự: 533.3.1.1 Nguyên nhân: 533.3.1.2 Cách thực hiện: 533.3.1.3 Kết quả thực hiện: 543.3.2 Hoàn thiện công tác tuyển dụng: 543.3.2.1 Căn cứ của giải pháp: 543.3.2.2 Cách thực hiện giải pháp: 543.3.2.3 Kết quả dự kiến của giải pháp: 553.3.3 Hoàn thiện cơ cấu quản lý: 563.3.3.1 Căn cứ của giải pháp: 563.3.3.2 Cách thực hiện: 563.3.3.3 Kết quả dự kiến: 563.3.4 Các giải pháp về đào tạo và phát triển nhân sự: 573.3.4.1 Căn cứ : 573.3.4.1 Cách thực hiện: 573.3.4.3 Kết quả dự kiến: 583.3.5 Các giải pháp về chế độ thù lao lao động và chế độ khen thưởng: 583.3.5.1 Căn cứ: 583.3.5.2 Cách thực hiện: 583.3.5.3 Kết quả dự kiến: 593.3.6 Một số biện pháp khác: 60KẾT LUẬN 61TÀI LIỆU THAM KHẢO 62

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 3

1.1 Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp: 3

1.1.1 Khái niệm: 3

1.1.2 Chức năng cơ bản của quản trị nhân sự: 3

1.1.3 Tầm quan trọng của quản trị nhân sự: 4

1.1.4 Mô hình quản trị nhân sự: 5

1.2 Những nội dung chính của công tác quản trị nhân sự: 7

1.2.1 Hoạch định nguồn nhân sự: 7

1.2.1.1 Quá trình hoạch định nguồn nhân sự: 7

1.2.1.2 Phân tích môi trường kinh doanh: 9

1.2.1.3 Phân tích công việc: 9

1.2.1.3.1 Thông tin cần thu thập trong phân tích công việc: 9

1.2.1.3.2 Phương pháp thu thập thông tin phân tích công việc: 9

1.2.1 Tuyển dụng lao động: 10

1.2.2.1 Bên trong doanh nghiệp: 10

1.2.2.2 Bên ngoài doanh nghiệp: 10

1.2.2.3 Nội dung trình tự tuyển dụng: 10

1.2.3 Đánh giá hiệu quả của hoạt động tuyển dụng 12

1.2.4 Đào tạo và phát triển nguồn nhân sự: 12

1.2.4.1 Mục đích đào tạo và phát triển năng lực cho nguồn nhân sự: 12

1.2.4.2 Nội dung đào tạo: 12

1.2.4.3 Phương pháp đào tạo: 13

1.2.5 Các yếu tố khuyến khích, động viên người lao động: 14

1.2.5.1 Yếu tố thù lao: 18

1.2.5.2 Chế độ thưởng tại công ty: 20

1.2.5.3 Các yếu tố động viên khác: 21

1.2.6 Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân sự: 21

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY VĨNH HOÀN 25

2.1 Giới thiệu tổng quát vế công ty Vĩnh Hoàn: 25

2.1.1Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của công ty: 25

2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 26

2.1.3 Cơ cấu tổ chức: 28

2.1.4 Sứ mạng mục tiêu của công ty Vĩnh Hoàn: 29

2.1.5 Tình hình văn hóa tổ chức tại công ty: 29

2.1.6 Kết quả kinh doanh của công ty trong những năm gần đây: 31

2.1.6.1 Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty: 31

2.1.6.2 Báo cáo tình hình tài chính công ty: 32

2.2 . Thực trạng công tác quản trị nhân sự tại công ty vĩnh Hoàn: 34

2.2.1 Lực lượng lao động tại công ty: 34

2.2.1.1 Số lượng, trình độ của lực lượng lao động: 34

2.2.1.2 Cơ cấu lao động: 34

2.2.1.3 Kinh nghiệm và kỹ năng nghề nghiệp: 35

2.2.2. Tình hình tuyển dụng lao động tại công ty: 35

2.2.2.1 Kênh tuyển dụng: 36

2.2.2.2 Quá trình tuyển dụng: 37

2.2.3 Tình hình phân tích công việc tại công ty: 38

2.2.4 Công tác khuyến khích lao động tại công ty: 41

2.2.4.1 Chế độ cấp bậc lương trong công ty: 41

2.2.4.2 Tình hình lương thực tế của nhân viên trong công ty: 43

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY VĨNH HOÀN 48

3.1 Những căn cứ của các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Vĩnh Hoàn: 48

3.1.1 Căn cứ định tính: 48

3.1.2 Căn cứ định lượng: 48

3.1.3 Phương hướng mục tiêu chung của công ty Vĩnh Hoàn về quản trị nhân sự trong thời gian tới: 49

3.1.4 Phương hướng công tác quản trị trong những năm tới: 51

3.2 Tổng hợp những nguyên nhân và các hạn chế của công tác quản trị tại công ty Vĩnh Hoàn: 52

3.2.1 Nguyên nhân khách quan: 52

3.2.2 Nguyên nhân chủ quan: 53

3.3 Các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị nhân sự tại công ty: 53

3.3.1 Tăng cường, hoàn thiện công tác dự báo và lập kế hoạch nguồn nhân sự: 53

3.3.1.1 Nguyên nhân: 53

3.3.1.2 Cách thực hiện: 53

3.3.1.3 Kết quả thực hiện: 54

3.3.2 Hoàn thiện công tác tuyển dụng: 54

3.3.2.1 Căn cứ của giải pháp: 54

3.3.2.2 Cách thực hiện giải pháp: 54

3.3.2.3 Kết quả dự kiến của giải pháp: 55

3.3.3 Hoàn thiện cơ cấu quản lý: 56

3.3.3.1 Căn cứ của giải pháp: 56

3.3.3.2 Cách thực hiện: 56

3.3.3.3 Kết quả dự kiến: 56

3.3.4 Các giải pháp về đào tạo và phát triển nhân sự: 57

3.3.4.1 Căn cứ : 57

3.3.4.1 Cách thực hiện: 57

3.3.4.3 Kết quả dự kiến: 58

3.3.5 Các giải pháp về chế độ thù lao lao động và chế độ khen thưởng: 58

3.3.5.1 Căn cứ: 58

3.3.5.2 Cách thực hiện: 58

3.3.5.3 Kết quả dự kiến: 59

3.3.6 Một số biện pháp khác: 60

KẾT LUẬN 61

TÀI LIỆU THAM KHẢO 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY