Luận Văn Khoa Học Sư Phạm

Chuyên đề Chương trình, phương pháp dạy học toán học

Chuyên đề Chương trình, phương pháp dạy học toán học


PHẦN 1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở THPTCHƯƠNG 1. KHOA HỌC PPDH TOÁN VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN THPT1.1. Khoa học phương pháp dạy học toán1.1.1. Đối tượng của một khoa học 1.1.2. Đối tượng và nhiệm vụ của khoa học PPDH môn Toán1.1.3. Các phương pháp nghiên cứu của khoa học PPDH môn ...