Khảo sát hệ dung môi, phương pháp và nhiệt độ trích ly đến mật độ và độ bền màu của anthocyanin từ bắp cải tím

MỤC LỤC LỜI CẢM TẠ . i TÓM LƯỢC. iii MỤC LỤC . iv DANH SÁCH HÌNH . vi DANH SÁCH HÌNH . vi DANH SÁCH BẢNG . vii PHỤLỤC. viii 1. Xác định hàm lượng anthocyanin trong dịch trích theo phương pháp pH vi sai . viii 2. Phương pháp xác định độbền màu. ix 3. Phương pháp xửlý sốliệu . ix KẾT QUẢTHỐNG KÊ. x CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU. 1 1.1 Đặt vấn đề . 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu . 1 CHƯƠNG II LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU . 3 2.1. Giới thiệu . 3 2.1.1 Chất màu . 3 2.1.2 Anthocyanin . 3 Hình 2: Sơ đồchuyển đổi màu sắc của anthocyanin theo pH của môi trường . 6 2.1.3 Một sốloại rau quảchứa chất màu anthocyanin . 7 2.1.4 Giới thiệu nguyên liệu bắp cải . 7 2.2 Phương pháp trích ly. 11 2.2.1 Trích ly chất lỏng . 11 2.2.2 Trích ly chất rắn. 13 2.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trích ly . 13 2.3 Sóng siêu âm . 14 2.3.1 Sóng siêu âm có cường độlớn . 14 2.3.2 Ứng dụng của sóng siêu âm trong thực tế . 16 2.3.3 Ứng dụng của sóng âm trong thực phẩm. 16 CHƯƠNG III PHƯƠNG TIỆN – PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM . 19 3.1 Phương tiện thí nghiệm. 19 3.1.1 Nguyên liệu . 19 3.1.2 Dụng cụ- Thiết bị . 19 3.1.3 Hóa chất . 19 3.2 Phương pháp nghiên cứu . 19 3.2.1 Thí nghiệm 1: Khảo sát ảnh hưởng của hệdung môi đến khảnăng trích ly anthocyanin . 19 3.2.2 Thí nghiệm 2: Khảo sát ảnh hưởng của phương pháp và sốlần trích ly đến mật độvà độbền màu anthocyanin trong dịch trích . 21 3.2.3 Thí nghiệm 3: Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độvà thời gian trích ly đến mật độvà độbền màu anthocyanin trong dịch trích . 23 CHƯƠNG 4 KẾT QUẢVÀ THẢO LUẬN. 26 4.1 Ảnh hưởng của hệdung môi đến khảnăng trích ly anthocyanin . 26 4.2 Ảnh hưởng của sốlần trích và phương pháp trích đến hàm lượng anthocyanin . 30 4.3 Ảnh hưởng của nhiệt độvà thời gian đến hàm lượng anthocyanin được trích ly. 35 Luận văn tốt nghiệp khóa 29 -2008 Trường Đại Học Cần ThơChuyên ngành Công NghệThực Phẩm- Khoa Nông Nghiệp và Sinh Học Ứng Dụng v CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀNGHỊ . 39 5.1 Kết luận. 39 5.2 Đềnghị . 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 44

MỤC LỤC

LỜI CẢM TẠ . i

TÓM LƯỢC. iii

MỤC LỤC . iv

DANH SÁCH HÌNH . vi

DANH SÁCH HÌNH . vi

DANH SÁCH BẢNG . vii

PHỤLỤC. viii

1. Xác định hàm lượng anthocyanin trong dịch trích theo phương pháp pH vi sai . viii

2. Phương pháp xác định độbền màu. ix

3. Phương pháp xửlý sốliệu . ix

KẾT QUẢTHỐNG KÊ. x

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU. 1

1.1 Đặt vấn đề . 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu . 1

CHƯƠNG II LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU . 3

2.1. Giới thiệu . 3

2.1.1 Chất màu . 3

2.1.2 Anthocyanin . 3

Hình 2: Sơ đồchuyển đổi màu sắc của anthocyanin theo pH của môi trường . 6

2.1.3 Một sốloại rau quảchứa chất màu anthocyanin . 7

2.1.4 Giới thiệu nguyên liệu bắp cải . 7

2.2 Phương pháp trích ly. 11

2.2.1 Trích ly chất lỏng . 11

2.2.2 Trích ly chất rắn. 13

2.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trích ly . 13

2.3 Sóng siêu âm . 14

2.3.1 Sóng siêu âm có cường độlớn . 14

2.3.2 Ứng dụng của sóng siêu âm trong thực tế . 16

2.3.3 Ứng dụng của sóng âm trong thực phẩm. 16

CHƯƠNG III PHƯƠNG TIỆN – PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM . 19

3.1 Phương tiện thí nghiệm. 19

3.1.1 Nguyên liệu . 19

3.1.2 Dụng cụ- Thiết bị . 19

3.1.3 Hóa chất . 19

3.2 Phương pháp nghiên cứu . 19

3.2.1 Thí nghiệm 1: Khảo sát ảnh hưởng của hệdung môi đến khảnăng trích ly

anthocyanin . 19

3.2.2 Thí nghiệm 2: Khảo sát ảnh hưởng của phương pháp và sốlần trích ly đến mật độ

và độbền màu anthocyanin trong dịch trích . 21

3.2.3 Thí nghiệm 3: Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độvà thời gian trích ly đến mật độ

và độbền màu anthocyanin trong dịch trích . 23

CHƯƠNG 4 KẾT QUẢVÀ THẢO LUẬN. 26

4.1 Ảnh hưởng của hệdung môi đến khảnăng trích ly anthocyanin . 26

4.2 Ảnh hưởng của sốlần trích và phương pháp trích đến hàm lượng anthocyanin . 30

4.3 Ảnh hưởng của nhiệt độvà thời gian đến hàm lượng anthocyanin được trích ly. 35

Luận văn tốt nghiệp khóa 29 -2008 Trường Đại Học Cần Thơ

Chuyên ngành Công NghệThực Phẩm- Khoa Nông Nghiệp và Sinh Học Ứng Dụng v

CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀNGHỊ . 39

5.1 Kết luận. 39

5.2 Đềnghị . 39

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 44

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY