Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hùng Hưng

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN THỨ NHẤT 3

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP 3

I. CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ PHƯƠNG PHÁP TẬP HỢP CHI PHÍ 3

1. Khái niệm chi phí sản xuất. 3

2. Phân loại chi phí sản xuất 3

2.1 Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế. 3

2.2 Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích công dụng của chi phí 4

2.3 Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với khối lượng hoạt động 4

2.4 Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với quy trình công nghệ sản xuất chế tạo sản phẩm. 4

3. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 4

4. Kế toán tập hợp chi phí trong doanh nghiệp sản xuất 5

4.1 Phương pháp kế toán tập hợp và phân bổ chi phí NVL trực tiếp. 5

4.2 Phương pháp kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp 6

4.3 Phương pháp kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung 7

4.4 Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí của các bộ phận sản xuất phụ trợ 9

4.5 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn phân xưởng 9

5. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 12

II. GIÁ THÀNH VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH 13

1. Giá thành sản phẩm 13

1.1 Khái niệm về giá thành sản phẩm 13

1.2 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 13

1.3 Phân loại giá thành sản phẩm 14

1.4 Đối tượng tính giá thành sản phẩm 14

2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 15

2.1 Phương pháp tính giá thàn giản đơn 15

2.2 Phương pháp tính giá thành theo phân bước 15

2.3 Phương pháp loại trừ CPSX sản phẩm phụ 16

2.4 Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 16

2.5 Phương pháp tính giá thành theo hệ số 16

2.6 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ 16

2.7 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp định mức 17

PHẦN HAI 18

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY HÙNG HƯNG 18

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH HÙNG HƯNG 18

1. Quá trình hình thành và phát triển 18

2. Đặc điểm cơ cấu tổ chức quản lý 18

3. Đặc điểm tổ chức và chức năng của bộ máy kế toán 21

3.1 Bộ máy kế toán 21

3.2 Hình thức sổ kế toán: 22

4. Đặc điểm cơ cấu tổ chức sản xuất của Công ty TNHH Hùng Hưng 24

4.1 Nguyên vật liệu 24

4.2 Hệ thống máy móc, thiết bị của Công ty TNHH Hùng Hưng 26

5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Hùng Hưng qua hai năm 2004 - 2005 28

II. NỘI DUNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT Ở CÔNG TY HÙNG HƯNG 29

1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (NVLTT). 30

3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung (SXC). 35

3.1 Chi phí nhân viên phân xưởng và các khoản tính theo lương. 36

3.2 Kế toán chi phí vật liệu công cụ dụng cụ. 37

3.3 Chi phí khấu hao tài sản cố định 37

3.4 Kế toán tập hợp chi phí dịch vụ mua ngoài. 38

3.5 Kế toán tập hợp chi phí khác bằng tiền. 38

3.6 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung. 39

Từ ngày 01/10/2001 đến 31/12/2001 39

4. Tổng hợp chi phí sản xuất 41

5. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm làm dở 42

III. KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TNHH HÙNG HƯNG 43

PHẦN THỨ BA 54

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TNHH HÙNG HƯNG 54

I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY HÙNG HƯNG 55

1. Ưu điểm trong công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 55

- Về bộ máy kế toán của Công ty 55

- Về hình thức sổ kế toán 56

- Về công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 56

2. Một số hạn chế cần hoàn thiện trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH Hùng Hưng 56

II. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TNHH HÙNG HƯNG 58

1-Đề xuất 1: Đối với công tác quản lý nguyên vật liệu và kế toán NVLTT 58

2-Đề xuất 2:Về kế toán chi phí NC trực tiếp 60

3-Đề xuất 3: Về tiêu thức phân bổ chi phí sản xất chung. 60

4-Đề xuất 4: Về công tác đánh giá sản phẩm dở dang 61

5-Đề xuất 5: Lập thẻ tính giá thành sản phẩm. 61

KẾT LUẬN 63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY