Kế hoạch hàng năm của công ty dệt Vĩnh Phú: Thực trạng và giải pháp

MỞ ĐẦU 3

Phần I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ HOẠCH KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP. 4

I. KẾ HOẠCH KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP. 4

1. Khái niệm chung 4

2. Sự cần thiết của kế hoạch kinh doanh đối với doanh nghiệp: 5

3. Vai trò của kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 6

4. Quy trình kế hoạch hóa trong doanh nghiệp 7

4.1. Plan: Xác định mục tiêu và xây dựng kế hoạch để thực hiện mục tiêu đó. 8

4.2. Do: Tổ chức lựa chọn và thực hiện kế hoạch . 12

4.3. Check: Tổ chức công tác theo dõi, giám sát thực hiện kế hoạch. 12

4.4. Act: Điều chỉnh các hoạt động. 44

II. HỆ THỐNG KẾ HOẠCH HÓA TRONG DOANH NGHIỆP. 13

1. Theo góc độ thời gian. 13

1.1. Kế hoạch dài hạn. 13

1.2. Kế hoạch trung hạn. 13

1.3. Kế hoạch ngắn hạn. 14

2. Theo góc độ nội dung, tính chất hay cấp độ của kế hoạch 14

2.1. Kế hoạch tổng thể 14

2.2. Kế hoạch bộ phận: 14

Phần II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH HÀNG NĂM CỦA CÔNG TY DỆT VĨNH PHÚ. 15

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY. 15

II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY DỆT VĨNH PHÚ. 15

1. Nội dung. 15

1.1. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2006. 15

1.1.1. Những thuận lợi và khó khăn. 15

1.1.2. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2005 16

1.2. Xây dựng kế hoạch năm 2006: 20

2. Quy trình lập kế hoạch. 20

2.1. Tổ chức công tác kế hoạch hóa tại công ty dệt Vĩnh Phú. 20

2.2. Quy trình lập kế hoạch của Công ty dệt Vĩnh Phú. 22

2.2.1. Lập kế hoạh kinh doanh. 22

2.2.2. Công tác triển khai và thực hiện các kế hoạch của công ty. 24

2.2.3. Tổ chức theo dõi, giám sát và đánh giá thực hiện kế hoạch. 25

2.2.4. Công tác điều chỉnh kế hoạch của công ty. 25

3. Đánh giá chung về công tác kế hoạch hóa tại công ty Dệt Vĩnh Phú. 26

Phần III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ HOẠCH TẠI CÔNG TY DỆT VĨNH PHÚ. 29

I. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN. 29

1. Xây dựng lại chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị phòng ban chức năng trong quy trình kế hoạch hóa của công ty. 29

2. Đẩy mạnh các hoạt động giám sát và điều hành việc thực hiện kế hoạch. 29

3. Tổ chức các lớp tập huấn nhiệm vụ nâng cao trình độ các bộ hoạch.lập kế 30

II. CÁC KIẾN NGHỊ 31

1. Về tài chính: 31

2. Về đầu tư: 31

KẾT LUẬN 32

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY