Kế hoạch bài dạy môn Tin học 8 - Trường THCS Nguyễn Huệ - Tiết 56 - Bài thực hành 7: Xử lí dãy số trong chương trình

Bài 1. Viết chương trình nhập điểm của các bạn trong lớp. Sau đó in ra màn hình số bạn đạt kết quả học tập loại giỏi, khá, trung bình và kém (theo tiêu chuẩn từ 8.0 trở lên đạt loại giỏi, từ 6.5 đến 7.9 đạt loại khá, từ 5.0 đến 6.4 đạt trung bình và dưới 5.0 xếp loại kém).

program Phanloai;

uses crt;

Var

i, n, Gioi, Kha, Trungbinh, Kem: integer;

A: array[1.100] of real;

Begin

clrscr;

write(‘Nhap so cac ban trong lop, n = ‘); readln(n);

writeln(‘Nhap diem:’);

For i:=1 to n do Begin write(i,’. ‘); readln(a[i]); End;

Gioi:=0; Kha:=0; Trungbinh:=0; Kem:=0;

for i:=1 to n do

begin

if a[i]>=8.0 then Gioi:=Gioi+1;

if a[i]<5 then Kem:=Kem+1;

if (a[i]<8.0) and (a[i]>=6.5) then Kha:=Kha+1;

if (a[i]>=5) and (a[i]<6.5) then Trungbinh:=trungbinh+1

end;

writeln(‘Ket qua hoc tap:’);

writeln(Gioi,’ ban hoc gioi’);

writeln(Kha,’ ban hoc kha’);

writeln(Trungbinh,’ ban hoc trung binh’);

writeln(Kem,’ ban hoc kem’);

readln

End.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY