Hoàn thiện công tác lập kế hoạch tại công ty cổ phần Sông Đà 12

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ 3

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 5

LỜI MỞ ĐẦU 5

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 7

1.1 Tổng quan về kế hoạch và lập kế hoạch 7

1.1.1 Khái niệm về kế hoạch 7

1.1.2 Vai Trò của Kế hoạch 7

1.2.3.Những yếu tố ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch 8

1.1.4.1 Theo cấp kế hoạch: Hệ thống kế hoạch bao gồm 10

1.1.4.2. Theo hình thức thể hiện 11

1.1.4.3. Theo thời gian thực hiện 12

1.1.5. Các phương pháp lập kế hoạch 12

1.1.6 Quy trình lập kế hoạch 14

( Theo giáo trình “ khoa học quản lý” tập 1, trường Đại Học Kinh tế Quốc dân, khoa Khoa học quản lý, NXB khoa học và kỹ thuật) 14

1.2.1 Khái niệm và nội dung chiến lược 17

1.2.2 Các cấp chiến lược của một tổ chức 17

1.2.2.1 Chiến lược cấp tổ chức 17

1.2.2.2. Chiến lược cấp ngành 17

1.2.2.3 Chiến lược cấp chức năng 18

1.2.3 Một số mô hình chủ yếu được sủ dụng khi xây dựng chiến lược kinh doanh 19

1.2.3.1. Mô hình nghiên cứu và dự báo môi trường bên ngoài 19

1.2.3.2.Mô hình Portfolio của Nhóm tư vấn Boston (BCG): ma trận BCG 22

1.2.3.3.Mô hình điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và đe doạ (SWOT) 23

1.2.3.4. Mô hình chuỗi giá trị. 24

1.3 Kế hoạch tác nghiệp 25

1.3.1. Khái niệm 25

1.3.2. Phân loại 26

1.3.2.1. Theo khả năng sử dụng 26

1.2.3.2. Theo phạm vi tác động: Kế hoạch tác nghiệp bao gồm: 26

1.2.3.3. Kế hoạch cho các lĩnh vực hoạt động của một tổ chức 26

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12 27

2.1 Khái quát chung về công ty Cổ phần Sông Đà 12 27

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Sông Đà 12 27

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty Cổ phần Sông Đà 12 28

2.1.3 Cơ cấu tổ chức SXKD của công ty Cổ phần Sông Đà 12 30

2.1.3.1. Tổ chức bộ máy SXKD: 30

2.1.3.1. Tổ chức quản lý: 30

2.2. Thực trạng về công tác lập kế hoạch tại công ty Cổ phần Sông Đà 12. 33

2.2.1 Hệ thống kế hoạch và nội dung từng loại kế hoạch của công ty Cổ phần Sông Đà 12. 33

2.2.1.1 Hệ thống kế hoạch. 33

2.2.1.2 Nội dung của từng loại kế hoạch của công ty. 34

2.2.2. Các căn cứ lập kế hoạch của công ty Cổ phần Sông Đà 12 35

2.2.3. Các tiêu chí cơ bản để xây dựng kế hoạch của công ty. 37

2.2.4. Quy trình lập kế hoạch SXKD của công ty Cổ phần Sông Đà 12 38

2.2.5. Phân tích thực tiễn công tác lập kế hoạch của công ty Cổ phần Sông Đà 12 trong trong thời gian qua 40

2.2.5.1. Phân tích công tác lập kế hoạch của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 dựa trên mô hình nghiên cứu và dự báo môi trường ngành (mô hình “5 lực lượng”) 41

2.2.5.2. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 dựa trên các lĩnh vực hoạt động 44

2.2.5.3. Phân tích công tác lập kế hoạch trên cơ sở đánh giá hiệu quả SXKD trong thời gian qua. 52

2.2.6 Đánh giá công tác lập kế hoạch của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 trong thời gian qua 54

2.2.6.1. Những mặt đạt được 54

2.2.6.2.Những mặt tồn tại 56

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12 59

3.1. Định hướng phát triển SXKD của Công ty cổ phần Sông Đà 12 (2007- 2010) 59

3.1.1.Những thuận lợi, khó khăn 59

3.1.1.1. Những thuận lợi 59

3.1.1.2. Những khó khăn 60

3.1.2. Định hướng phát triển năm 2007÷2010 61

3.1.2.1. Định hướng phát triển 61

3.1.2.2. Nhiệm vụ chủ yếu năm 2007÷2010 61

3.1.2.3. Mục tiêu và cơ cấu ngành nghề trong giai đoạn 2007-2010: 63

3.1.2.4. Một số chỉ tiêu chủ yếu 64

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch tại Công ty cổ phần Sông Đà 12 66

3.2.1. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác kế hoạch hoá hoạt động SXKD 66

3.2.2. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch. 67

3.2.3. Phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các phòng ban chức năng, các đơn vị trong Công ty nhằm phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn Công ty. 68

3.2.4. Xây dựng các phương pháp lập kế hoạch và quy trình lập kế hoạch của Công ty. 69

3.3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD( 2007-2010) 69

3.3.1. Giải pháp về tổ chức sản xuất 69

3.3.2. Giải pháp về nhân lực 70

3.3.4. Giải pháp về thị trường 71

3.3.5. Giải pháp về kỹ thuật công nghệ 71

3.3.6. Giải pháp về kinh tế- tài chính 72

3.3.7. Giải pháp về quản lý cơ giới 73

3.3.8. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV 73

KẾT LUẬN 75

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY