Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Nhựa Hà Nội

PHẦN I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3

I. Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 3

1.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 3

1.1.1. Khái niệm về chi phí sản xuất 3

1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 3

1.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm 5

1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm 5

1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 5

1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 7

1.4. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 8

II. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp 8

2.1. Đối tượng, trình tự và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 8

2.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 8

2.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 9

2.1.3. Trình tự tập hợp chi phí sản xuất 10

2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 10

2.2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 10

2.2.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung 13

2.2.4. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 14

2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ 18

2.3.1. Tài khoản sử dụng 18

2.3.2. Phương pháp hạch toán: 19

III. Hạch toán tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp 23

3.1. Đối tượng, trình tự và phương pháp tính giá thành 23

3.1.1. Đối tượng tính giá thành 23

3.1.2 Kỳ tình giá thành 24

3.1.3. Các phương pháp tính giá thành 24

3.2. Tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 26

3.3. Tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ 26

IV. Các hình thức sổ kế toán sử dụng trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 27

4.1. Sổ kế toán 27

4.2. Nguyên tắc tổ chức sổ kế toán 28

4.3. Sổ kế toán sử dụng để hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 28

4.3.1. Nếu doanh nghiệp áp dụng hình thức nhật ký sổ cái 29

Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký - Sổ cái 29

4.3.2. Nếu doanh nghiệp áp dụng hình thức nhật ký chung 30

Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung 31

4.3.3. Nếu doanh nghiệp áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ 31

4.3.4. Nếu doanh nghiệp áp dụng hình thức nhật ký chứng từ: 33

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY NHỰA HÀ NỘI 42

I. Đặc điểm chung của Công ty nhựa Hà Nội 42

1.1. Lịch suwr hình thành và phát triển của Công ty nhựa Hà Nội 42

1.1.1. Lịch sử hình thành của Công ty Nhựa Hà Nội 42

1.1.2. Quá trình hoạt động và phát triển của Công ty Nhựa Hà Nội 42

1.2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty 43

1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty 43

1.3.1. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban trong Công ty 43

1.3.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty 45

1.4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty 46

1.4.1. Các mặt hàng kinh doanh chủ yếu 46

1.4.2. Các thị trường chính của Công ty 46

1.4.3. Đặc điểm về công nghệ sản xuất của Công ty 46

1.4.4. Đặc điểm nguồn nhân lực 48

1.5 . Tổ chức công tác kế toán của Công ty Nhựa Hà Nội 50

1.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán ở Công ty 50

1.5.2. Hình thức và phương pháp kế toán của Công ty 50

1.5.3. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong phòng kế toán của Công ty 52

II. Thực trạng hạch toán kế toán Chi phí sản xuất tại Công ty Nhựa Hà Nội 53

2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Nhựa Hà Nội 53

2.2. Công tác quản lý chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 54

2.2.1. Công tác quản lý chi phí sản xuất 54

2.2.2. Phân loại chi phí sản xuất 54

2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 55

2.3.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 55

2.3.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 57

2.3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 61

2.3.4. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 63

2.4. Tổ chức công tác tính giá thành tại Công ty 67

2.4.1. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành 67

2.4.2. Phương pháp tính giá thành 68

2.4.3. Kế toán giá thành sản phẩm 68

PHẦN III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY NHỰA HÀ NỘI 71

I. Một số nhận xét về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty Nhựa Hà Nội 71

II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Nhựa Hà Nội 73

2.1. Về nhân lực của phòng tài chính - kế toán 73

2.2.Về công tác tập hợp chi phí sản xuất 73

2.3. Về giá thành sản phẩm 74

2.4. Một vài ý kiến khác 74

KẾT LUẬN 76

NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY 77

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN 78

TÀI LIỆU THAM KHẢO 79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY