Hình sự hóa một số việc dân sự, kinh tế - Nguyên nhân, giải pháp khắc phục

Hình sự hóa việc dân sự, kinh tế ở nƣớc ta do những nguyên nhân khách quan, chủ

quan khác nhau. Trƣớc hết là sự thiếu hoàn chỉnh của pháp luật nhất là pháp luật hình sự bao

gồm cả luật nội dung và luật hình thức; những quy định của Bộ luật hình sự về những tội

phạm xâm phạm sở hữu; tội phạm kinh tế và chức vụ còn nhiều điểm cần hoàn thiện để tránh

nguy cơ có thể bị lạm dụng hình sự hóa. Tiếp đó là pháp luật về dân sự, tố tụng dân sự và

những pháp luật về kinh tế, thƣơng mại có liên quan. Bên cạnh đó là ý thức pháp luật chƣa

cao của các chủ thể trong giao lƣu dân sự, kinh tế nên khi xảy ra tranh chấp đã không lựa

chọn cách xử sự hợp pháp mà lại lựa chọn cách hành xử trái pháp luật hoặc nhờ cơ quan công

an đòi nợ thuê. Cùng với đó là sự non kém về trình độ hoặc sự sa sút về đạo đức của một số

cán bộ trong cơ quan bảo vệ pháp luật đã lạm dụng pháp luật hình sự để giải quyết tranh chấp

dân sự, kinh tế. Đồng thời sự kém hiệu quả trong hoạt động của các thiết chế trong giải quyết

tranh chấp dân sự, kinh tế, của thi hành án dân sự cũng làm phát sinh tâm lý né tránh việc

giải quyết việc dân sự, kinh tế theo tố tụng dân sự hoặc trọng tài thƣơng mại bằng việc lựa

chọn những con đƣờng không hợp pháp. Để khắc phục hiện tƣợng pháp lý tiêu cực này cần

tiến hành đồng bộ các giải pháp từ thể chế (xây dựng pháp luật và nâng cao năng lực của các

cơ quan bảo vệ pháp luật) đến việc nâng cao ý thức pháp luật của các chủ thể tham gia giao

dịch dân sự, kinh tế. Đặc biệt, việc nâng cao năng lực, phẩm chất và trách nhiệm của những

ngƣời tiến hành tố tụng là nhân tố quyết định để hạn chế vào loại trừ việc hình sự hóa việc

dân sự, kinh tế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY