Mục lụcLời mở đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 HĐH Linux: lịch sử và các bản phân phối 31.1 Thế nào là HĐH nói chung và Linux nói riêng . . . . . . . . . . . . 31.1.1 Các hệ điều hành dạng UNIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.1.2 Một chút về lịch sử . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.1.3 Đặc điểm chính của HĐH Linux . . . . . . . . . . . . . . . . 71.2 Bản phân phối Linux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.3 Yêu cầu đối với máy tính . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121.4 Lấy Linux ở đâu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Cài đặt hệ điều hành Linux 142.1 Chuẩn bị cài đặt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142.2 Phòng xa và những lời khuyên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162.3 Phân vùng trên đĩa và quá trình khởi động . . . . . . . . . . . . . . 172.3.1 Thế nào là cấu trúc “hình học của đĩa” . . . . . . . . . . . . . 172.3.2 Phân vùng và bảng phân vùng của đĩa . . . . . . . . . . . . . 182.3.3 Quá trình khởi động các HĐH của công ty Microsoft . . . . . 202.3.4 Vấn đề với các đĩa lớn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222.4 Lựa chọn trình khởi động . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232.4.1 Trình khởi động GRUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232.4.2 Trình khởi động LILO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242.4.3 Các trình khởi động khác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262.4.4 Các phương án khởi động . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272.5 Chuẩn bị các phân vùng trên đĩa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272.5.1 Lời khuyên khi tạo phân vùng . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272.5.2 Chương trình để phân chia ổ đĩa . . . . . . . . . . . . . . . . 302.6 Windows NT và Linux: khởi động qua NT OS Loader . . . . . . . . 312.7 Sử dụng trình khởi động GRUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342.7.1 Cài đặt GRUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342.7.2 Cấu hình GRUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342.8 Sử dụng trình khởi động LILO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362.8.1 Cài đặt và cấu hình LILO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362.8.2 Cài đặt các hệ điều hành khác sau Linux . . . . . . . . . . . 392.8.3 Chuyển thư mục /boot lên phân vùng DOS . . . . . . . . . . 392.9 Khởi động Linux từ MS-DOS bằng loadlin.exe . . . . . . . . . . . . 403 Khởi động Linux lần đầu 433.1 Khởi động HĐH Linux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433.2 Đăng nhập vào hệ thống . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443.3 Console, terminal ảo và shell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463.4 Soạn thảo dòng lệnh. Lịch sử lệnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493.5 Ngừng làm việc với Linux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513.6 Trợ giúp khi dùng Linux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533.6.1 Các nguồn thông tin trợ giúp . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533.6.2 Các trang trợ giúp man . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543.6.3 Câu lệnh info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553.6.4 Câu lệnh help . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563.6.5 Tài liệu bản phân phối và ứng dụng . . . . . . . . . . . . . . 563.6.6 Câu lệnh xman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573.6.7 Câu lệnh helptool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573.6.8 Sách và Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 Làm quen với hệ thống tập tin ext3fs 604.1 Tập tin và tên của chúng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604.2 Thư mục . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634.3 Công dụng của các thư mục chính . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654.4 Dạng tập tin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704.4.1 Các tập tin thiết bị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704.4.2 Các ống có tên (pipes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724.4.3 Các socket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724.4.4 Liên kết mềm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724.5 Quyền truy cập đến tập tin và thư mục . . . . . . . . . . . . . . . . . 734.6 Các câu lệnh cơ bản để làm việc với tập tin và thư mục . . . . . . . 794.6.1 Câu lệnh chown và chgrp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804.6.2 Câu lệnh mkdir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804.6.3 Câu lệnh cat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804.6.4 Câu lệnh cp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814.6.5 Câu lệnh mv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824.6.6 Câu lệnh rm và rmdir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824.6.7 Câu lệnh more và less . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834.6.8 Câu lệnh tìm kiếm find và mẫu tên tập tin . . . . . . . . . . 834.6.9 Câu lệnh split . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864.6.10 So sánh các tập tin và lệnh patch . . . . . . . . . . . . . . . 874.7 Các câu lệnh lưu trữ và nén tập tin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 884.7.1 Chương trình tar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 894.7.2 Chương trình gzip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 914.7.3 Chương trình bzip2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 924.7.4 Sử dụng kết hợp tar với gzip và bzip2 . . . . . . . . . . . . 934.8 Tạo và gắn các hệ thống tập tin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 955 Bash 1015.1 Hệ vỏ là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1015.2 Các ký tự đặc biệt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1025.3 Thực thi các câu lệnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1035.3.1 Thao tác ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1035.3.2 Thao tác & . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1045.3.3 Thao tác && và || . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1045.4 Đầu vào/đầu ra tiêu chuẩn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1045.4.1 Dòng dữ liệu vào – ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1045.4.2 Lệnh echo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1055.4.3 Lệnh cat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1055.5 Chuyển hướng đầu vào/đầu ra, đường ống và bộ lọc . . . . . . . . . . 1065.5.1 Sử dụng >, < và >> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1065.5.2 Sử dụng | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1085.5.3 Bộ lọc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1095.6 Tham biến và các biến số. Môi trường của hệ vỏ . . . . . . . . . . . . 1095.6.1 Các dạng tham biến khác nhau . . . . . . . . . . . . . . . . . 1105.6.2 Dấu nhắc của hệ vỏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1125.6.3 Biến môi trường PATH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1135.6.4 Biến môi trường IFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1135.6.5 Thư mục hiện thời và thư mục cá nhân . . . . . . . . . . . . 1145.6.6 Câu lệnh export . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1145.7 Khai triển biểu thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1145.7.1 Khai triển dấu ngoặc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1155.7.2 Thay thế dấu ngã (Tilde Expansion) . . . . . . . . . . . . . . 1155.7.3 Phép thế các tham biến và biến số . . . . . . . . . . . . . . . 1165.7.4 Phép thế các câu lệnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1165.7.5 Phép thế số học (Arithmetic Expansion) . . . . . . . . . . . . 1165.7.6 Phân chia từ (word splitting) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1175.7.7 Khai triển các mẫu tên thư mục và tập tin . . . . . . . . . . 1175.7.8 Xóa các ký tự đặc biệt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1185.8 Shell — một ngôn ngữ lập trình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1185.8.1 Toán tử if và test (hoặc [ ]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1185.8.2 Toán tử test và điều kiện của biểu thức . . . . . . . . . . . . 1195.8.3 Toán tử case . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1225.8.4 Toán tử select . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1225.8.5 Toán tử for . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1235.8.6 Toán tử while và until . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1245.8.7 Các hàm số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1245.8.8 Tham số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1255.8.9 Biến nội bộ (local) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1255.9 Script của hệ vỏ và lệnh source . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1265.10 Câu lệnh sh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1266 Sử dụng Midnight Commander 1286.1 Cài đặt chương trình Midnight Commander . . . . . . . . . . . . . . 1286.2 Vẻ ngoài của màn hình Midnight Commander . . . . . . . . . . . . 1296.3 Trợ giúp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1316.4 Sử dụng chuột . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1326.5 Điều khiển các bảng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1336.5.1 Dạng danh sách tập tin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1336.5.2 Những chế độ hiển thị khác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1366.5.3 Các tổ hợp phím điều khiển bảng . . . . . . . . . . . . . . . . 1376.6 Các phím chức năng và thực đơn Tập tin . . . . . . . . . . . . . . . . 1396.7 Mẫu tập tin khi sao chép hoặc đổi tên . . . . . . . . . . . . . . . . . 1416.8 Thông báo khi sao chép và di chuyển tập tin . . . . . . . . . . . . . . 1436.9 Dòng lệnh của hệ vỏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1456.10 Trình đơn Câu lệnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1476.11 Cấu hình Midnight Commander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1536.12 Kết nối tới máy ở xa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1596.12.1 Kết nối FTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1596.12.2 Kết nối Shell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1607 Giao diện đồ hoạ 1627.1 X.Org . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1627.2 Một chút về hệ thống hình ảnh của máy tính . . . . . . . . . . . . . 1677.3 Cấu hình chương trình chủ X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1697.3.1 Thu thập thông tin cần thiết . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1707.3.2 Cấu trúc của tập tin cấu hình X . . . . . . . . . . . . . . . . . 1717.3.3 Thử cấu hình /etc/X11/xorg.conf . . . . . . . . . . . . . . . . . 1787.4 Khởi động hệ thống X Window . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1827.4.1 Lựa chọn trình quản lý cửa sổ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1857.4.2 Môi trường làm việc KDE và GNOME . . . . . . . . . . . . . 1877.4.3 Môi trường làm việc Xfce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1887.4.4 Sử dụng trình quản lý màn hình . . . . . . . . . . . . . . . . 1888 Làm việc trong môi trường KDE 1908.1 Bắt đầu làm việc với KDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1908.1.1 Đăng nhập vào KDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1908.1.2 Vẻ ngoài của KDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1918.1.3 Trình đơn KMenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1948.1.4 Trung tâm điều khiển KDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1958.1.5 Thay đổi vẻ ngoài . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1988.1.6 Điều khiển phiên làm việc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Mục lục

Lời mở đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1 HĐH Linux: lịch sử và các bản phân phối 3

1.1 Thế nào là HĐH nói chung và Linux nói riêng . . . . . . . . . . . . 3

1.1.1 Các hệ điều hành dạng UNIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.1.2 Một chút về lịch sử . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.1.3 Đặc điểm chính của HĐH Linux . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.2 Bản phân phối Linux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.3 Yêu cầu đối với máy tính . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.4 Lấy Linux ở đâu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2 Cài đặt hệ điều hành Linux 14

2.1 Chuẩn bị cài đặt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2.2 Phòng xa và những lời khuyên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.3 Phân vùng trên đĩa và quá trình khởi động . . . . . . . . . . . . . . 17

2.3.1 Thế nào là cấu trúc “hình học của đĩa” . . . . . . . . . . . . . 17

2.3.2 Phân vùng và bảng phân vùng của đĩa . . . . . . . . . . . . . 18

2.3.3 Quá trình khởi động các HĐH của công ty Microsoft . . . . . 20

2.3.4 Vấn đề với các đĩa lớn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.4 Lựa chọn trình khởi động . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.4.1 Trình khởi động GRUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.4.2 Trình khởi động LILO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2.4.3 Các trình khởi động khác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.4.4 Các phương án khởi động . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.5 Chuẩn bị các phân vùng trên đĩa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.5.1 Lời khuyên khi tạo phân vùng . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.5.2 Chương trình để phân chia ổ đĩa . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2.6 Windows NT và Linux: khởi động qua NT OS Loader . . . . . . . . 31

2.7 Sử dụng trình khởi động GRUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2.7.1 Cài đặt GRUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2.7.2 Cấu hình GRUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2.8 Sử dụng trình khởi động LILO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

2.8.1 Cài đặt và cấu hình LILO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

2.8.2 Cài đặt các hệ điều hành khác sau Linux . . . . . . . . . . . 39

2.8.3 Chuyển thư mục /boot lên phân vùng DOS . . . . . . . . . . 39

2.9 Khởi động Linux từ MS-DOS bằng loadlin.exe . . . . . . . . . . . . 40

3 Khởi động Linux lần đầu 43

3.1 Khởi động HĐH Linux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

3.2 Đăng nhập vào hệ thống . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

3.3 Console, terminal ảo và shell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

3.4 Soạn thảo dòng lệnh. Lịch sử lệnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

3.5 Ngừng làm việc với Linux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

3.6 Trợ giúp khi dùng Linux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

3.6.1 Các nguồn thông tin trợ giúp . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

3.6.2 Các trang trợ giúp man . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

3.6.3 Câu lệnh info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

3.6.4 Câu lệnh help . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

3.6.5 Tài liệu bản phân phối và ứng dụng . . . . . . . . . . . . . . 56

3.6.6 Câu lệnh xman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3.6.7 Câu lệnh helptool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3.6.8 Sách và Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

4 Làm quen với hệ thống tập tin ext3fs 60

4.1 Tập tin và tên của chúng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

4.2 Thư mục . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

4.3 Công dụng của các thư mục chính . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

4.4 Dạng tập tin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

4.4.1 Các tập tin thiết bị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

4.4.2 Các ống có tên (pipes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

4.4.3 Các socket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

4.4.4 Liên kết mềm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

4.5 Quyền truy cập đến tập tin và thư mục . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

4.6 Các câu lệnh cơ bản để làm việc với tập tin và thư mục . . . . . . . 79

4.6.1 Câu lệnh chown và chgrp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

4.6.2 Câu lệnh mkdir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

4.6.3 Câu lệnh cat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

4.6.4 Câu lệnh cp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

4.6.5 Câu lệnh mv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

4.6.6 Câu lệnh rm và rmdir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

4.6.7 Câu lệnh more và less . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

4.6.8 Câu lệnh tìm kiếm find và mẫu tên tập tin . . . . . . . . . . 83

4.6.9 Câu lệnh split . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

4.6.10 So sánh các tập tin và lệnh patch . . . . . . . . . . . . . . . 87

4.7 Các câu lệnh lưu trữ và nén tập tin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

4.7.1 Chương trình tar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

4.7.2 Chương trình gzip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

4.7.3 Chương trình bzip2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

4.7.4 Sử dụng kết hợp tar với gzip và bzip2 . . . . . . . . . . . . 93

4.8 Tạo và gắn các hệ thống tập tin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

5 Bash 101

5.1 Hệ vỏ là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

5.2 Các ký tự đặc biệt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

5.3 Thực thi các câu lệnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

5.3.1 Thao tác ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

5.3.2 Thao tác & . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

5.3.3 Thao tác && và || . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

5.4 Đầu vào/đầu ra tiêu chuẩn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

5.4.1 Dòng dữ liệu vào – ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

5.4.2 Lệnh echo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

5.4.3 Lệnh cat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

5.5 Chuyển hướng đầu vào/đầu ra, đường ống và bộ lọc . . . . . . . . . . 106

5.5.1 Sử dụng >, < và >> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

5.5.2 Sử dụng | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

5.5.3 Bộ lọc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

5.6 Tham biến và các biến số. Môi trường của hệ vỏ . . . . . . . . . . . . 109

5.6.1 Các dạng tham biến khác nhau . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

5.6.2 Dấu nhắc của hệ vỏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

5.6.3 Biến môi trường PATH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

5.6.4 Biến môi trường IFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

5.6.5 Thư mục hiện thời và thư mục cá nhân . . . . . . . . . . . . 114

5.6.6 Câu lệnh export . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

5.7 Khai triển biểu thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

5.7.1 Khai triển dấu ngoặc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

5.7.2 Thay thế dấu ngã (Tilde Expansion) . . . . . . . . . . . . . . 115

5.7.3 Phép thế các tham biến và biến số . . . . . . . . . . . . . . . 116

5.7.4 Phép thế các câu lệnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

5.7.5 Phép thế số học (Arithmetic Expansion) . . . . . . . . . . . . 116

5.7.6 Phân chia từ (word splitting) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

5.7.7 Khai triển các mẫu tên thư mục và tập tin . . . . . . . . . . 117

5.7.8 Xóa các ký tự đặc biệt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

5.8 Shell — một ngôn ngữ lập trình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

5.8.1 Toán tử if và test (hoặc [ ]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

5.8.2 Toán tử test và điều kiện của biểu thức . . . . . . . . . . . . 119

5.8.3 Toán tử case . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

5.8.4 Toán tử select . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

5.8.5 Toán tử for . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

5.8.6 Toán tử while và until . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

5.8.7 Các hàm số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

5.8.8 Tham số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

5.8.9 Biến nội bộ (local) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

5.9 Script của hệ vỏ và lệnh source . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

5.10 Câu lệnh sh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

6 Sử dụng Midnight Commander 128

6.1 Cài đặt chương trình Midnight Commander . . . . . . . . . . . . . . 128

6.2 Vẻ ngoài của màn hình Midnight Commander . . . . . . . . . . . . 129

6.3 Trợ giúp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

6.4 Sử dụng chuột . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

6.5 Điều khiển các bảng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

6.5.1 Dạng danh sách tập tin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

6.5.2 Những chế độ hiển thị khác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

6.5.3 Các tổ hợp phím điều khiển bảng . . . . . . . . . . . . . . . . 137

6.6 Các phím chức năng và thực đơn Tập tin . . . . . . . . . . . . . . . . 139

6.7 Mẫu tập tin khi sao chép hoặc đổi tên . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

6.8 Thông báo khi sao chép và di chuyển tập tin . . . . . . . . . . . . . . 143

6.9 Dòng lệnh của hệ vỏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

6.10 Trình đơn Câu lệnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

6.11 Cấu hình Midnight Commander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

6.12 Kết nối tới máy ở xa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

6.12.1 Kết nối FTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

6.12.2 Kết nối Shell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

7 Giao diện đồ hoạ 162

7.1 X.Org . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

7.2 Một chút về hệ thống hình ảnh của máy tính . . . . . . . . . . . . . 167

7.3 Cấu hình chương trình chủ X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

7.3.1 Thu thập thông tin cần thiết . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

7.3.2 Cấu trúc của tập tin cấu hình X . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

7.3.3 Thử cấu hình /etc/X11/xorg.conf . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

7.4 Khởi động hệ thống X Window . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

7.4.1 Lựa chọn trình quản lý cửa sổ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

7.4.2 Môi trường làm việc KDE và GNOME . . . . . . . . . . . . . 187

7.4.3 Môi trường làm việc Xfce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

7.4.4 Sử dụng trình quản lý màn hình . . . . . . . . . . . . . . . . 188

8 Làm việc trong môi trường KDE 190

8.1 Bắt đầu làm việc với KDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

8.1.1 Đăng nhập vào KDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

8.1.2 Vẻ ngoài của KDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

8.1.3 Trình đơn KMenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

8.1.4 Trung tâm điều khiển KDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

8.1.5 Thay đổi vẻ ngoài . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

8.1.6 Điều khiển phiên làm việc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY