Giáo trình Lập trình mạng trong .net framework

CHƯƠNG 1: CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG MÁY TÍNH.3 1.1. Mô hình tham khảo 7 tầng OSI.3 1.2. Họ giao thức TCP/IP.5 1.3. So sánh giữa hai giao thức TCP và UDP .6 1.4. Cổng giao thức .7 1.5. ðịa chỉ IP, các ñịa chỉ IP dành riêng.7 1.6. ðịa chỉ tên miền: loại A, loại MX. .8 1.7. Một số giao thức ở tầng ứng dụng: HTTP, SMTP, POP3, FTP. .8 CHƯƠNG 2: LẬP TRÌNH MẠNG TRONG .NET FRAMEWORK .9 2.1. Socket hướng kết nối (TCP Socket) .9 2.1.1. Giới thiệu về NameSpace System.Net và System.Net.Sockets .10 2.1.2. Viết chương trình cho phía máy chủ.11 2.1.3. Viết chương trình cho phía máy khách .13 2.1.4. Sử dụng các luồng nhập xuất với Socket.14 2.2. Socket không hướng kết nối (UDP Socket).17 2.2.1. Viết chương trình cho phía máy chủ.17 2.2.2. Viết chương trình cho phía máy khách .18 2.2.3. Sử dụng lớp System.IO.MemoryStream ñể tạo vùng ñệm nhập xuất.20 2.3. Sử dụng các lớp hỗ trợ ñược xây dựng từ lớp Soket .20 2.3.1. Lớp TCPClient.21 2.3.2. Lớp TCPListener .22 2.3.3. Lớp UDPClient .24 2.4. Socket không ñồng bộ.26 2.4.1. Mô hình xử lý sự kiện của windows .26 2.4.2. Sử dụng Socket không ñồng bộ .27 2.4.3. Ví dụ về Socket không ñồng bộ.28 2.4.4. Sử dụng các phương thức Non-blocking .35 2.5. Sử dụng Thread trong các ứng dụng mạng .39 2.5.1. Sử dụng Thread trong chương trình .Net .40 2.5.2. Sử dụng Thread trong các chương trình Server .41 2.5.3. Sử dụng Thread ñể gửi/nhận dữ liệu.41 2.5.4. Sử dụng ThreadPool trong các chương trình .Net .43 2.5.5. Sử dụng ThreadPool trong các chương trình Server.47 2.6. Kỹ thuật IP Multicasting.48 2.6.1. Broadcasting là gì?.48 2.6.2. Sử dụng Broadcasting ñể gửi dữ liệu ñến nhiều máy trong mạng cục bộ .48 2.6.3. Multicasting là gì? .49 2.6.4. Socket Multicasting trong .Net .50 2.7 Bài tập áp dụng .53 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG MẠNG .55 3.1. Giao thức ICMP .55 3.1.1. Sử dụng Raw Socket .55 3.1.2. Sử dụng giao thức ICMP và Raw Socket ñể xây dựng chương trình Ping.57 3.1.3. Sử dụng giao thức ICMP và Raw Socket ñể xây dựng chương trình TraceRoute .58 3.2. Giao thức SMTP, POP3.60 3.2.1. Cơ bản về hệ thống Mail và giao thức SMTP, POP3 .60 3.2.2. Cài ñặt SMTP, POP3 Client/Server .60 3.3. Giao thức HTTP.67 3.3.1. Cơ bản về giao thức HTTP .67 3.3.2. Cài ñặt HTTP Client/Server.68 3.4. Giao thức FTP.74 3.4.1. Cơ bản về giao thức FTP .74 3.4.2. Cài ñặt FTP Client/Server.84 3.5. DNS (Domain Name Server) .88 3.5.1. Vấn ñề phân giải tên miền .88 3.5.2. Triển khai DNS MX (Mail Exchange) .89 3.6 Thảo luận về các ứng dụng khác thường gặp .93 3.7 Bài tập áp dụng .93 CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG NHIỀU LỚP .94 4.1. Mô hình 2 lớp (two tier), 3 lớp (three tier) và n lớp. .94 4.2. Remoting.98 4.2.1. Giới thiệu về Remoting.102 4.2.2. Khai báo, cài ñặt và ñăng ký giao diện từ xa .102 4.2.3. Triệu gọi phương thức từ xa .107 4.3. Web Serive.107 4.3.1. Giới thiệu về Web Serives .107 4.3.2. Giao thức SOAP .109 4.3.3. Xây dựng Web Services.112 4.3.4. Triệu gọi Web Services từ ứng dụng .NET, Java và các ngôn ngữ khác .114 4.4 Thảo luận về các ứng dụng phân tán .116 4.5. Bài tập áp dụng .116

CHƯƠNG 1: CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG MÁY TÍNH.3

1.1. Mô hình tham khảo 7 tầng OSI.3

1.2. Họ giao thức TCP/IP.5

1.3. So sánh giữa hai giao thức TCP và UDP .6

1.4. Cổng giao thức .7

1.5. ðịa chỉ IP, các ñịa chỉ IP dành riêng.7

1.6. ðịa chỉ tên miền: loại A, loại MX. .8

1.7. Một số giao thức ở tầng ứng dụng: HTTP, SMTP, POP3, FTP. .8

CHƯƠNG 2: LẬP TRÌNH MẠNG TRONG .NET FRAMEWORK .9

2.1. Socket hướng kết nối (TCP Socket) .9

2.1.1. Giới thiệu về NameSpace System.Net và System.Net.Sockets .10

2.1.2. Viết chương trình cho phía máy chủ.11

2.1.3. Viết chương trình cho phía máy khách .13

2.1.4. Sử dụng các luồng nhập xuất với Socket.14

2.2. Socket không hướng kết nối (UDP Socket).17

2.2.1. Viết chương trình cho phía máy chủ.17

2.2.2. Viết chương trình cho phía máy khách .18

2.2.3. Sử dụng lớp System.IO.MemoryStream ñể tạo vùng ñệm nhập xuất.20

2.3. Sử dụng các lớp hỗ trợ ñược xây dựng từ lớp Soket .20

2.3.1. Lớp TCPClient.21

2.3.2. Lớp TCPListener .22

2.3.3. Lớp UDPClient .24

2.4. Socket không ñồng bộ.26

2.4.1. Mô hình xử lý sự kiện của windows .26

2.4.2. Sử dụng Socket không ñồng bộ .27

2.4.3. Ví dụ về Socket không ñồng bộ.28

2.4.4. Sử dụng các phương thức Non-blocking .35

2.5. Sử dụng Thread trong các ứng dụng mạng .39

2.5.1. Sử dụng Thread trong chương trình .Net .40

2.5.2. Sử dụng Thread trong các chương trình Server .41

2.5.3. Sử dụng Thread ñể gửi/nhận dữ liệu.41

2.5.4. Sử dụng ThreadPool trong các chương trình .Net .43

2.5.5. Sử dụng ThreadPool trong các chương trình Server.47

2.6. Kỹ thuật IP Multicasting.48

2.6.1. Broadcasting là gì?.48

2.6.2. Sử dụng Broadcasting ñể gửi dữ liệu ñến nhiều máy trong mạng cục bộ .48

2.6.3. Multicasting là gì? .49

2.6.4. Socket Multicasting trong .Net .50

2.7 Bài tập áp dụng .53

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG MẠNG .55

3.1. Giao thức ICMP .55

3.1.1. Sử dụng Raw Socket .55

3.1.2. Sử dụng giao thức ICMP và Raw Socket ñể xây dựng chương trình Ping.57

3.1.3. Sử dụng giao thức ICMP và Raw Socket ñể xây dựng chương trình TraceRoute .58

3.2. Giao thức SMTP, POP3.60

3.2.1. Cơ bản về hệ thống Mail và giao thức SMTP, POP3 .60

3.2.2. Cài ñặt SMTP, POP3 Client/Server .60

3.3. Giao thức HTTP.67

3.3.1. Cơ bản về giao thức HTTP .67

3.3.2. Cài ñặt HTTP Client/Server.68

3.4. Giao thức FTP.74

3.4.1. Cơ bản về giao thức FTP .74

3.4.2. Cài ñặt FTP Client/Server.84

3.5. DNS (Domain Name Server) .88

3.5.1. Vấn ñề phân giải tên miền .88

3.5.2. Triển khai DNS MX (Mail Exchange) .89

3.6 Thảo luận về các ứng dụng khác thường gặp .93

3.7 Bài tập áp dụng .93

CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG NHIỀU LỚP .94

4.1. Mô hình 2 lớp (two tier), 3 lớp (three tier) và n lớp. .94

4.2. Remoting.98

4.2.1. Giới thiệu về Remoting.102

4.2.2. Khai báo, cài ñặt và ñăng ký giao diện từ xa .102

4.2.3. Triệu gọi phương thức từ xa .107

4.3. Web Serive.107

4.3.1. Giới thiệu về Web Serives .107

4.3.2. Giao thức SOAP .109

4.3.3. Xây dựng Web Services.112

4.3.4. Triệu gọi Web Services từ ứng dụng .NET, Java và các ngôn ngữ khác .114

4.4 Thảo luận về các ứng dụng phân tán .116

4.5. Bài tập áp dụng .116

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY