Giáo trình Lập trình hướng đối tượng

MỤC LỤC GIỚI THIỆU.2PHẦN 1 .4NHỮNG KHÁI NIỆM CƠBẢN .4CỦA LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG .4CHƯƠNG 1.5TỔNG QUAN VỀCÁCH TIẾP CẬN .5HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG .51.1 PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CỦA LẬP TRÌNH TRUYỀN THỐNG.5 1.1.1 Lập trình tuyến tính .5 1.1.2 Lập trình cấu trúc.5 1.2 PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG .7 1.2.1 Phương pháp lập trình hướng đối tượng.7 1.2.2 Phương pháp phân tích và thiết kếhướng đối tượng.9 1.3 SO SÁNH HAI CÁCH TIẾP CẬN .11 1.4 XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG .12 TỔNG KẾT CHƯƠNG 1 .13 CHƯƠNG 2.15NHỮNG KHÁI NIỆM CƠBẢN CỦA.15LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG .152.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠBẢN.15 2.1.1 Đối tượng.15 2.1.2 Lớp đối tượng .16 2.1.3 Trừu tượng hoá đối tượng theo chức năng .17 2.1.4 Trừu tượng hoá đối tượng theo dữliệu .18 2.1.5 Khái niệm kếthừa.19 2.1.6 Khái niệm đóng gói .20 2.1.7 Khái niệm đa hình .21 2.2 SO SÁNH LỚP VÀ CẤU TRÚC.22 2.3 THÀNH PHẦN PRIVATE VÀ PUBLIC CỦA LỚP .24 2.4 MỘT SỐNGÔN NGỮLẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG .24 2.4.1 C++ .25 2.4.2 ASP.NET và C#.NET.25 2.4.3 Java .26 TỔNG KẾT CHƯƠNG 2 .26 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 2 .27 PHẦN 2 .28LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI JAVA .28CHƯƠNG 3.29GIỚI THIỆU VỀJAVA .293.1 LỊCH SỬPHÁT TRIỂN CỦA JAVA.29 3.1.1 Java .29 3.1.2 Đặc trưng của ngôn ngữJava .29 3.1.3 Cài đặt Java.32 3.2 KIẾN TRÚC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN JAVA .33 3.2.1 Kiến trúc chương trình Java .33 3.2.2 Chương trình Java đầu tiên.36 3.2.3 Phân tích chương trình đầu tiên.36 3.3 CÁC KIỂU DỮLIỆU VÀ TOÁN TỬCƠBẢN TRÊN JAVA .38 3.3.1 Khai báo biến.38 3.3.2 Kiểu dữliệu .39 3.3.3 Các toán tử.40 3.4 CÁC CẤU TRÚC LỆNH TRÊN JAVA .44 3.4.1 Câu lệnh if-else.44 3.4.2 Câu lệnh switch-case .45 3.4.3 Vòng lặp While.46 3.4.4 Vòng lặp do-while .47 3.4.5 Vòng lặp for.48 3.5 CASE STUDY I .49 TỔNG KẾT CHƯƠNG 3 .51 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 3 .51 CHƯƠNG 4.54KẾTHỪA VÀ ĐA HÌNH TRÊN JAVA .544.1 KẾTHỪA ĐƠN.54 4.1.1 Lớp.54 4.1.2 Sựkếthừa .58 4.2 KẾTHỪA BỘI.60 4.2.1 Giao tiếp .61 4.2.2 Sửdụng giao tiếp .62 4.3 LỚP TRỪU TƯỢNG .63 4.3.1 Khai báo.63 4.3.2 Sửdụng lớp trừu tượng.65 4.4 ĐA HÌNH .66 4.4.1 Nạp chồng.66 4.4.2 Đa hình .67 4.5 CASE STUDY II .68 4.5.1 Lớp Human.69 4.5.2 Lớp Person.69 4.5.3 Lớp Employee .70 4.5.4 Chương trình demo.72 TỔNG KẾT CHƯƠNG 4 .73 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 4 .73 CHƯƠNG 5.78BIỂU DIỄN VÀ CÀI ĐẶT .78CÁC CẤU TRÚC DỮLIỆU TRỪU TƯỢNG TRÊN JAVA.785.1 PHƯƠNG PHÁP DUYỆT VÀ ĐỆQUI .78 5.1.1 Các phương pháp duyệt .78 5.1.2 Phương pháp đệqui .79 5.2 PHƯƠNG PHÁP SẮP XẾP VÀ TÌM KIẾM.79 5.2.1 Các phương pháp sắp xếp.79 5.2.2 Các phương pháp tìm kiếm.81 5.3 NGĂN XẾP VÀ HÀNG ĐỢI.83 5.3.1 Ngăn xếp.83 5.3.2 Hàng đợi .85 5.4 DANH SÁCH KIÊN KẾT.86 5.4.1 Danh sách liên kết đơn .86 5.4.2 Danh sách liên kết kép.91 5.5 CÂY NHỊPHÂN.96 5.6 ĐỒTHỊ.101 5.6.1 Biểu diễn đồthị.101 5.6.2 Cài đặt đồthịkhông có trọng số.102 5.6.3 Cài đặt đồthịcó trọng số.107 5.7 CASE STUDY III.111 TỔNG KẾT CHƯƠNG 5 .116 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 5 .116 CHƯƠNG 6.118LẬP TRÌNH GIAO DIỆN TRÊN JAVA .1186.1 GIAO DIỆN VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG CƠBẢN .118 6.1.1 Các đối tượng container cơbản .118 6.1.2 Các đối tượng component cơbản .121 6.1.3 Các sựkiện cơbản của đối tượng.124 6.2 GIAO DIỆN VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG MULTIMEDIA .127 6.2.1 Ô đánh dấu và nút chọn .127 6.2.2 Lựa chọn .129 6.2.3 Danh sách .131 6.2.4 Trình đơn .133 6.3 CÁC KỸTHUẬT TẠO TABLES .136 6.3.1 Trình bày Flow Layout .136 6.3.2 Trình bày Grid Layout.137 6.3.3 Trình bày Border Layout .138 6.3.4 Trình bày GridBag Layout .140 6.3.5 Trình bày Null Layout .142 6.4 HTML & APPLET .143 6.4.1 Cấu trúc của một Applet.143 6.4.2 Sửdụng applet .144 6.4.3 Truyền tham sốcho Applet .147 6.5 GIỚI THIỆU VỀSWING .148 6.5.1 Mởrộng các đối tượng component.148 6.5.2 Mởrộng các đối tượng container .150 6.6 CASE STUDY IV .152 TỔNG KẾT CHƯƠNG 6 .158 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 6 .159 HƯỚNG DẪN TRẢLỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP .160 Chương 1 .160 Chương 2 .160 Chương 3 .161 Chương 4 .162 Chương 5 .164 Chương 6 .165 TÀI LIỆU THAM KHẢO .170 MỤC LỤC .171

MỤC LỤC

GIỚI THIỆU.2

PHẦN 1 .4

NHỮNG KHÁI NIỆM CƠBẢN .4

CỦA LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG .4

CHƯƠNG 1.5

TỔNG QUAN VỀCÁCH TIẾP CẬN .5

HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG .5

1.1 PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CỦA LẬP TRÌNH TRUYỀN THỐNG.5

1.1.1 Lập trình tuyến tính .5

1.1.2 Lập trình cấu trúc.5

1.2 PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG .7

1.2.1 Phương pháp lập trình hướng đối tượng.7

1.2.2 Phương pháp phân tích và thiết kếhướng đối tượng.9

1.3 SO SÁNH HAI CÁCH TIẾP CẬN .11

1.4 XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG .12

TỔNG KẾT CHƯƠNG 1 .13

CHƯƠNG 2.15

NHỮNG KHÁI NIỆM CƠBẢN CỦA.15

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG .15

2.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠBẢN.15

2.1.1 Đối tượng.15

2.1.2 Lớp đối tượng .16

2.1.3 Trừu tượng hoá đối tượng theo chức năng .17

2.1.4 Trừu tượng hoá đối tượng theo dữliệu .18

2.1.5 Khái niệm kếthừa.19

2.1.6 Khái niệm đóng gói .20

2.1.7 Khái niệm đa hình .21

2.2 SO SÁNH LỚP VÀ CẤU TRÚC.22

2.3 THÀNH PHẦN PRIVATE VÀ PUBLIC CỦA LỚP .24

2.4 MỘT SỐNGÔN NGỮLẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG .24

2.4.1 C++ .25

2.4.2 ASP.NET và C#.NET.25

2.4.3 Java .26

TỔNG KẾT CHƯƠNG 2 .26

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 2 .27

PHẦN 2 .28

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI JAVA .28

CHƯƠNG 3.29

GIỚI THIỆU VỀJAVA .29

3.1 LỊCH SỬPHÁT TRIỂN CỦA JAVA.29

3.1.1 Java .29

3.1.2 Đặc trưng của ngôn ngữJava .29

3.1.3 Cài đặt Java.32

3.2 KIẾN TRÚC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN JAVA .33

3.2.1 Kiến trúc chương trình Java .33

3.2.2 Chương trình Java đầu tiên.36

3.2.3 Phân tích chương trình đầu tiên.36

3.3 CÁC KIỂU DỮLIỆU VÀ TOÁN TỬCƠBẢN TRÊN JAVA .38

3.3.1 Khai báo biến.38

3.3.2 Kiểu dữliệu .39

3.3.3 Các toán tử.40

3.4 CÁC CẤU TRÚC LỆNH TRÊN JAVA .44

3.4.1 Câu lệnh if-else.44

3.4.2 Câu lệnh switch-case .45

3.4.3 Vòng lặp While.46

3.4.4 Vòng lặp do-while .47

3.4.5 Vòng lặp for.48

3.5 CASE STUDY I .49

TỔNG KẾT CHƯƠNG 3 .51

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 3 .51

CHƯƠNG 4.54

KẾTHỪA VÀ ĐA HÌNH TRÊN JAVA .54

4.1 KẾTHỪA ĐƠN.54

4.1.1 Lớp.54

4.1.2 Sựkếthừa .58

4.2 KẾTHỪA BỘI.60

4.2.1 Giao tiếp .61

4.2.2 Sửdụng giao tiếp .62

4.3 LỚP TRỪU TƯỢNG .63

4.3.1 Khai báo.63

4.3.2 Sửdụng lớp trừu tượng.65

4.4 ĐA HÌNH .66

4.4.1 Nạp chồng.66

4.4.2 Đa hình .67

4.5 CASE STUDY II .68

4.5.1 Lớp Human.69

4.5.2 Lớp Person.69

4.5.3 Lớp Employee .70

4.5.4 Chương trình demo.72

TỔNG KẾT CHƯƠNG 4 .73

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 4 .73

CHƯƠNG 5.78

BIỂU DIỄN VÀ CÀI ĐẶT .78

CÁC CẤU TRÚC DỮLIỆU TRỪU TƯỢNG TRÊN JAVA.78

5.1 PHƯƠNG PHÁP DUYỆT VÀ ĐỆQUI .78

5.1.1 Các phương pháp duyệt .78

5.1.2 Phương pháp đệqui .79

5.2 PHƯƠNG PHÁP SẮP XẾP VÀ TÌM KIẾM.79

5.2.1 Các phương pháp sắp xếp.79

5.2.2 Các phương pháp tìm kiếm.81

5.3 NGĂN XẾP VÀ HÀNG ĐỢI.83

5.3.1 Ngăn xếp.83

5.3.2 Hàng đợi .85

5.4 DANH SÁCH KIÊN KẾT.86

5.4.1 Danh sách liên kết đơn .86

5.4.2 Danh sách liên kết kép.91

5.5 CÂY NHỊPHÂN.96

5.6 ĐỒTHỊ.101

5.6.1 Biểu diễn đồthị.101

5.6.2 Cài đặt đồthịkhông có trọng số.102

5.6.3 Cài đặt đồthịcó trọng số.107

5.7 CASE STUDY III.111

TỔNG KẾT CHƯƠNG 5 .116

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 5 .116

CHƯƠNG 6.118

LẬP TRÌNH GIAO DIỆN TRÊN JAVA .118

6.1 GIAO DIỆN VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG CƠBẢN .118

6.1.1 Các đối tượng container cơbản .118

6.1.2 Các đối tượng component cơbản .121

6.1.3 Các sựkiện cơbản của đối tượng.124

6.2 GIAO DIỆN VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG MULTIMEDIA .127

6.2.1 Ô đánh dấu và nút chọn .127

6.2.2 Lựa chọn .129

6.2.3 Danh sách .131

6.2.4 Trình đơn .133

6.3 CÁC KỸTHUẬT TẠO TABLES .136

6.3.1 Trình bày Flow Layout .136

6.3.2 Trình bày Grid Layout.137

6.3.3 Trình bày Border Layout .138

6.3.4 Trình bày GridBag Layout .140

6.3.5 Trình bày Null Layout .142

6.4 HTML & APPLET .143

6.4.1 Cấu trúc của một Applet.143

6.4.2 Sửdụng applet .144

6.4.3 Truyền tham sốcho Applet .147

6.5 GIỚI THIỆU VỀSWING .148

6.5.1 Mởrộng các đối tượng component.148

6.5.2 Mởrộng các đối tượng container .150

6.6 CASE STUDY IV .152

TỔNG KẾT CHƯƠNG 6 .158

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 6 .159

HƯỚNG DẪN TRẢLỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP .160

Chương 1 .160

Chương 2 .160

Chương 3 .161

Chương 4 .162

Chương 5 .164

Chương 6 .165

TÀI LIỆU THAM KHẢO .170

MỤC LỤC .171

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY