MỤC LỤC Chương 1. NGÔN NGỮASM VÀ CÁCH LẬP TRÌNH .1 1.1. Mở đầu.3 1.2. Cài đặt chương trình dịch TASM.31.3. Các bước thực hiện một chương trình Assember trên máy PC :.4 1.4. Sựhỗtrợcủa hệthống cho việc lập trình Assember.41.4.1 Cấu trúc các thanh ghi.4 1.4.2 Cách thểhiện địa chỉô nhớ(ROMhoặc RAM): dạng lôgíc và dạng vật lý.71.4.3 Các ngắt hay dùng hỗtrợcho lập trình Assembler.71.5. Hệlệnh Assembler.7 1.5.1. Cú pháp của một dòng lệnh ASM.7 1.5.2. Tập lệnh Mnemonic.8 1.5.3 Các lệnh điều khiển khi dịch chương trình (directive).21 1.6. Chương trình con.34 1.6.1. Ý nghĩa của chương trình con.34 1.6.2. Cơchếkhi một chương trình con bịgọi.34 1.6.3. Cú pháp một chương trình con ASM.34 1.7. MACRO.37 1.7.1. Ý nghĩa.37 1.7.2. Khai báo (xác lập) MACRO.37 1.7.3 Cách dùng MACRO đã được xác lập.38 1.8. Directive INCLUDE.38 1.8.1. Ý nghĩa.38 1.8.2 Cúpháp chèn.38 1.8.3. Cơchếkhi chương trình dịch TASM gặp directive INCLUDE.39 1.9. Chương trình đa tệp.48 1.9.1. Ý nghĩa.48 1.9.2. Directive PUBLIC.48 1.9.3. Directive EXTRN.48 1.9.4. Cách dịch và liên kết.50 1.10. Biến hỗn hợp : Directive STRUC, RECORD và UNION.51 1.10.1 Cấu trúc STRUC.51 1.10.2 Directive UNION.51 1.11. Xây dựng chương trình Assembly để được tệp thực hiện dạng .COM.51 1.11.1 Sựkhác nhau chương trình dạng COM và EXE.51 1.11.2 Làmthếnào đểcó được chương trình dạng .COM.51 1.11.3 Các vấn đềcần lưu ý.52 1.11.4 Dạng thường thấy 1 chương trình ASM để được dạng COM.52 Chương 2: LIÊN KẾT CÁC NGÔN NGỮBẬC CAO VỚI ASM.57 2.1 Liên kết Pascal với ASM.57 2.1.1 Inline ASM.57 2.1.2 Viết tách biệt tệp ngôn ngữPascal và tệp ASM.58 2.2 Liên kết c/c++với ASM.67 2.2.1. Inline Assembly.67 2.2.2 Viết tách biệt C/C++vàtệp ASM.68 Chương 3: LẬP TRÌNH HỆTHỐNG.77 3.1. Các bước khi máy tính khởi động.77 3.2 Phânloại ngắt và khái niệm.78 3.3 Cơchếkhi một ngắt được kích hoạt.79 3.4. Các bước xác lập ngắt.79 3.4.1. Viết chương trình con phục vụngắt theo yêu cầu của thuật toán.79 3.4.2. Lấy địa chỉ đầu của chương trình con phục vụngắt.79 3.5 Vùng dữliệu ROM BIOS.82 3.6 Các ngắt hay dùng trong hệthống.87 3.6.1. Ngắt bàn phím.87 3.6.2 Các ngắt với màn hình.90

MỤC LỤC

Chương 1. NGÔN NGỮASM VÀ CÁCH LẬP TRÌNH .1

1.1. Mở đầu.3

1.2. Cài đặt chương trình dịch TASM.3

1.3. Các bước thực hiện một chương trình Assember trên máy PC :.4

1.4. Sựhỗtrợcủa hệthống cho việc lập trình Assember.4

1.4.1 Cấu trúc các thanh ghi.4

1.4.2 Cách thểhiện địa chỉô nhớ(ROMhoặc RAM): dạng lôgíc và dạng vật lý.7

1.4.3 Các ngắt hay dùng hỗtrợcho lập trình Assembler.7

1.5. Hệlệnh Assembler.7

1.5.1. Cú pháp của một dòng lệnh ASM.7

1.5.2. Tập lệnh Mnemonic.8

1.5.3 Các lệnh điều khiển khi dịch chương trình (directive).21

1.6. Chương trình con.34

1.6.1. Ý nghĩa của chương trình con.34

1.6.2. Cơchếkhi một chương trình con bịgọi.34

1.6.3. Cú pháp một chương trình con ASM.34

1.7. MACRO.37

1.7.1. Ý nghĩa.37

1.7.2. Khai báo (xác lập) MACRO.37

1.7.3 Cách dùng MACRO đã được xác lập.38

1.8. Directive INCLUDE.38

1.8.1. Ý nghĩa.38

1.8.2 Cúpháp chèn.38

1.8.3. Cơchếkhi chương trình dịch TASM gặp directive INCLUDE.39

1.9. Chương trình đa tệp.48

1.9.1. Ý nghĩa.48

1.9.2. Directive PUBLIC.48

1.9.3. Directive EXTRN.48

1.9.4. Cách dịch và liên kết.50

1.10. Biến hỗn hợp : Directive STRUC, RECORD và UNION.51

1.10.1 Cấu trúc STRUC.51

1.10.2 Directive UNION.51

1.11. Xây dựng chương trình Assembly để được tệp thực hiện dạng .COM.51

1.11.1 Sựkhác nhau chương trình dạng COM và EXE.51

1.11.2 Làmthếnào đểcó được chương trình dạng .COM.51

1.11.3 Các vấn đềcần lưu ý.52

1.11.4 Dạng thường thấy 1 chương trình ASM để được dạng COM.52

Chương 2: LIÊN KẾT CÁC NGÔN NGỮBẬC CAO VỚI ASM.57

2.1 Liên kết Pascal với ASM.57

2.1.1 Inline ASM.57

2.1.2 Viết tách biệt tệp ngôn ngữPascal và tệp ASM.58

2.2 Liên kết c/c++với ASM.67

2.2.1. Inline Assembly.67

2.2.2 Viết tách biệt C/C++vàtệp ASM.68

Chương 3: LẬP TRÌNH HỆTHỐNG.77

3.1. Các bước khi máy tính khởi động.77

3.2 Phânloại ngắt và khái niệm.78

3.3 Cơchếkhi một ngắt được kích hoạt.79

3.4. Các bước xác lập ngắt.79

3.4.1. Viết chương trình con phục vụngắt theo yêu cầu của thuật toán.79

3.4.2. Lấy địa chỉ đầu của chương trình con phục vụngắt.79

3.5 Vùng dữliệu ROM BIOS.82

3.6 Các ngắt hay dùng trong hệthống.87

3.6.1. Ngắt bàn phím.87

3.6.2 Các ngắt với màn hình.90

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY