Giáo trình Excel - Viện đại học mở

mục lục I. khởi động và màn hình Excel. 1 1. Khởiđộng . 1 2. Màn hình. 1 3. Ra khỏi Excel . 3 II. các thao tác với bảng tính. 4 1. L-u (ghi) bảng tính lên đĩa. 4 2. Mở bảng tính đã có trên đĩa. 5 3. Đóng bảng tính. 5 4. Chèn thêm 1 bảng tính. 5 5. Xoá bớt 1 bảng tính . 5 6. Đổi tên bảng tính . 5 7. Sao chép / Chuyển 1 bảng tính . 5 8. Tách bảng tính . 6 9. ẩn và hiện lại 1 bảng tính. 6 10. Bảo vệ bảng tính . 6 11. Chọn nhiều bảng tính . 6 IIi. Xử lý dữ liệu trong bảng tính. 6 1. Các kiểudữ liệu . 6 2. Các toán tử trong công thức. 8 3. Nhập dữ liệu . 8 4. Sửa, xoá dữ liệu . 13 5. Các thao tác với khối .13 6. Xử lý ô, cột, hàng trong bảng tính. 15 7. Định dạng dữ liệu. 18 8. Đặt tên cho ô. 22 9. Ghi chú cho ô . 24 10. Bảo vệ ô . 26 iV. hàm trong Excel . 26 1. Quy tắc sửdụng hàm . 26 2. Nhập hàm vào bảng tính. 27 3. Một số hàm th-ờng dùng. 29 v. đồ thị . 38 1. Các b-ớc tạo đồ thị mới. 38 2. Thiết lập lại đồ thị . 41 3. Chỉnh sửa đồ thị. 42 4. Đồ thị kiểu đèn chiếu (Slideshow) . 43 vIi. kiểu trình bày.45 1. Tạo một kiểu trình bày mới . 46 2. áp dụng một kiểutrình bày. 46 vIii. Macros.47 1. Ghi một Macro mới . 47 2. Gán Macro cho thanh công cụ. 48 3. Chạy Macro . 49 4. Xoá Macro . 49 Ix. quản trị dữ liệu.49 1. Khái niệmcơ bản. 49 2. Sắp xếp dữ liệu. 49 3. Lọc dữ liệu . 50 4. Các hàm Cơ sởdữ liệu (CSDL) . 55 5. Tổng kết theo nhóm.57 X. trình bày trang .63 1. Chọn cỡ giấy, h-ớng in. 63 2. Đặt lề . 64 3. Tạo tiêu đề đầu / cuối trang . 64 4. Chèn / xoá dấu ngắt trang . 65 5. Lặp lại tiêu đề của bảng tính khi sang trang. 66 6. Không in l-ới có sẵn của bảng tính . 67 xi. in .67 xII. làm việc với nhiềubảng tính .68 xiii. trao đổi thông tin với word .69 1. Chuyển các kết quả của Excel cho Word. 69 2. Chuyển bảng đã gõ bằng Word cho Excel . 69 bài thực hành.70

mục lục

I. khởi động và màn hình Excel. 1

1. Khởiđộng . 1

2. Màn hình. 1

3. Ra khỏi Excel . 3

II. các thao tác với bảng tính. 4

1. L-u (ghi) bảng tính lên đĩa. 4

2. Mở bảng tính đã có trên đĩa. 5

3. Đóng bảng tính. 5

4. Chèn thêm 1 bảng tính. 5

5. Xoá bớt 1 bảng tính . 5

6. Đổi tên bảng tính . 5

7. Sao chép / Chuyển 1 bảng tính . 5

8. Tách bảng tính . 6

9. ẩn và hiện lại 1 bảng tính. 6

10. Bảo vệ bảng tính . 6

11. Chọn nhiều bảng tính . 6

IIi. Xử lý dữ liệu trong bảng tính. 6

1. Các kiểudữ liệu . 6

2. Các toán tử trong công thức. 8

3. Nhập dữ liệu . 8

4. Sửa, xoá dữ liệu . 13

5. Các thao tác với khối .13

6. Xử lý ô, cột, hàng trong bảng tính. 15

7. Định dạng dữ liệu. 18

8. Đặt tên cho ô. 22

9. Ghi chú cho ô . 24

10. Bảo vệ ô . 26

iV. hàm trong Excel . 26

1. Quy tắc sửdụng hàm . 26

2. Nhập hàm vào bảng tính. 27

3. Một số hàm th-ờng dùng. 29

v. đồ thị . 38

1. Các b-ớc tạo đồ thị mới. 38

2. Thiết lập lại đồ thị . 41

3. Chỉnh sửa đồ thị. 42

4. Đồ thị kiểu đèn chiếu (Slideshow) . 43

vIi. kiểu trình bày.45

1. Tạo một kiểu trình bày mới . 46

2. áp dụng một kiểutrình bày. 46

vIii. Macros.47

1. Ghi một Macro mới . 47

2. Gán Macro cho thanh công cụ. 48

3. Chạy Macro . 49

4. Xoá Macro . 49

Ix. quản trị dữ liệu.49

1. Khái niệmcơ bản. 49

2. Sắp xếp dữ liệu. 49

3. Lọc dữ liệu . 50

4. Các hàm Cơ sởdữ liệu (CSDL) . 55

5. Tổng kết theo nhóm.57

X. trình bày trang .63

1. Chọn cỡ giấy, h-ớng in. 63

2. Đặt lề . 64

3. Tạo tiêu đề đầu / cuối trang . 64

4. Chèn / xoá dấu ngắt trang . 65

5. Lặp lại tiêu đề của bảng tính khi sang trang. 66

6. Không in l-ới có sẵn của bảng tính . 67

xi. in .67

xII. làm việc với nhiềubảng tính .68

xiii. trao đổi thông tin với word .69

1. Chuyển các kết quả của Excel cho Word. 69

2. Chuyển bảng đã gõ bằng Word cho Excel . 69

bài thực hành.70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY