Giáo trình Cấu trúc máy tính

MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG.5I. NGÔN NGỮ VÀ MÁY ẢO, MÁY TÍNH NHIỀU CẤP:.5II. PHẦN CỨNG VÀ PHẦN MỀM:.7III. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN MÁY TÍNH:.81. Thế hệ không:.82. Thế hệ thứ nhất:.93. Thế hệ thứ hai:.104. Thế hệ thứ ba:.105. Thế hệ thứ tư:.11Chương 2: CẤU TRÚC CHUNG MÁY TÍNH.15I. CÁC BỘ XỬ LÝ.151. Thực hiện lệnh.162. Tổ chức CPU.173. Thực hiện lệnh song song:.18II- BỘ NHỚ CHÍNH:.221. Bit.222. Địa chỉ bộ nhớ:.233. Trật tự của byte:.244. Mã sửa lỗi:.255. Bộ nhớ chính trong các IBM PC.26III- CÁC THIẾT BỊ LƯU TRỮ (BỘ NHỚ PHỤ):.281. Băng từ:.282. Đĩa từ.293. Đĩa mềm.324. Đĩa quang.33IV - CÁC THIẾT BỊ VÀO / RA.351. Bàn phím:.382. Màn hình:.383. Modem:.414. Chuột:.455. Máy in :.486. Ngõ ra nối tiếp chuẩn RS–232–C .54Chương 3: LỚP VẬT LÝ.57I. CÁC CHIP VI XỬ LÝ VÀ CÁC BUS.571. Các chip vi xử lý:.572. Các bus của máy tính.603. Bus đồng bộ.624. Bus không đồng bộ.655. Phân xử bus.67II. THÍ DỤ VỀ CHIP VI XỬ LÝ VÀ BUS.711. Chip vi xử lý 8088 của họ Intel.712. Thí dụ về bus.74III. Bộ nhớ.761. Phân loại bộ nhớ bán dẫn.772. Tổ chức bộ nhớ:.773. Một số khái niệm về bộ nhớ khác:.79IV. Giao tiếp.811. Các chip I/O.812. Giải mã địa chỉ.82Chương 4 LỚP VI CHƯƠNG TRÌNH.85I. NHẮC LẠI LỚP VẬT LÝ:.861. Các thanh ghi:.862. Bus nội:.86II. MỘT VÍ DỤ VỀ VI CHƯƠNG TRÌNH:.88Chương 4: LỚP VI CHƯƠNG TRÌNH.90I. NHẮC LẠI LỚP VẬT LÝ:.911. Các thanh ghi:.912. Bus nội:.91II. MỘT VÍ DỤ VỀ VI CHƯƠNG TRÌNH:.93Chương 5: LỚP MÁY QUY ƯỚC.95I. CÁC THÍ DỤ VỀ LỚP MÁY QUI ƯỚC:.95II. CÁC KHUÔN DẠNG LỆNH.101III. KIỂU ĐỊNH VỊ ĐỊA CHỈ :.1021. Định địa chỉ tức thời:.1032. Định địa chỉ trực tiếp.1033. Định địa chỉ thanh ghi.1044. Định địa chỉ gián tiếp.1055. Định chỉ số.1066. Định địa chỉ ngăn xếp.107III. LUỒNG ĐIỀU KHIỂN.1081. Luồng điều khiển tuần tự và các lệnh nhảy.1082. Thủ tục.1093. Đồng thủ tục.1094. Bẫy.1105. Ngắt.110Chương 6: LỚP MÁY HỆ ĐIỀU HÀNH.112I. BỘ NHỚ ẢO.113II. CÁC LỆNH VÀO/RA ẢO.1171. Các tập tin tuần tự.1172. Các tập tin truy xuất ngẫu nhiên.1193. Hiện thực các lệnh vào/ra ảo.1204. Các lệnh quản lý thư mục.124III. CÁC LỆNH ẢO DÙNG TRONG XỬ LÝ SONG SONG.125

MỤC LỤC

Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG.5

I. NGÔN NGỮ VÀ MÁY ẢO, MÁY TÍNH NHIỀU CẤP:.5

II. PHẦN CỨNG VÀ PHẦN MỀM:.7

III. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN MÁY TÍNH:.8

1. Thế hệ không:.8

2. Thế hệ thứ nhất:.9

3. Thế hệ thứ hai:.10

4. Thế hệ thứ ba:.10

5. Thế hệ thứ tư:.11

Chương 2: CẤU TRÚC CHUNG MÁY TÍNH.15

I. CÁC BỘ XỬ LÝ.15

1. Thực hiện lệnh.16

2. Tổ chức CPU.17

3. Thực hiện lệnh song song:.18

II- BỘ NHỚ CHÍNH:.22

1. Bit.22

2. Địa chỉ bộ nhớ:.23

3. Trật tự của byte:.24

4. Mã sửa lỗi:.25

5. Bộ nhớ chính trong các IBM PC.26

III- CÁC THIẾT BỊ LƯU TRỮ (BỘ NHỚ PHỤ):.28

1. Băng từ:.28

2. Đĩa từ.29

3. Đĩa mềm.32

4. Đĩa quang.33

IV - CÁC THIẾT BỊ VÀO / RA.35

1. Bàn phím:.38

2. Màn hình:.38

3. Modem:.41

4. Chuột:.45

5. Máy in :.48

6. Ngõ ra nối tiếp chuẩn RS–232–C .54

Chương 3: LỚP VẬT LÝ.57

I. CÁC CHIP VI XỬ LÝ VÀ CÁC BUS.57

1. Các chip vi xử lý:.57

2. Các bus của máy tính.60

3. Bus đồng bộ.62

4. Bus không đồng bộ.65

5. Phân xử bus.67

II. THÍ DỤ VỀ CHIP VI XỬ LÝ VÀ BUS.71

1. Chip vi xử lý 8088 của họ Intel.71

2. Thí dụ về bus.74

III. Bộ nhớ.76

1. Phân loại bộ nhớ bán dẫn.77

2. Tổ chức bộ nhớ:.77

3. Một số khái niệm về bộ nhớ khác:.79

IV. Giao tiếp.81

1. Các chip I/O.81

2. Giải mã địa chỉ.82

Chương 4 LỚP VI CHƯƠNG TRÌNH.85

I. NHẮC LẠI LỚP VẬT LÝ:.86

1. Các thanh ghi:.86

2. Bus nội:.86

II. MỘT VÍ DỤ VỀ VI CHƯƠNG TRÌNH:.88

Chương 4: LỚP VI CHƯƠNG TRÌNH.90

I. NHẮC LẠI LỚP VẬT LÝ:.91

1. Các thanh ghi:.91

2. Bus nội:.91

II. MỘT VÍ DỤ VỀ VI CHƯƠNG TRÌNH:.93

Chương 5: LỚP MÁY QUY ƯỚC.95

I. CÁC THÍ DỤ VỀ LỚP MÁY QUI ƯỚC:.95

II. CÁC KHUÔN DẠNG LỆNH.101

III. KIỂU ĐỊNH VỊ ĐỊA CHỈ :.102

1. Định địa chỉ tức thời:.103

2. Định địa chỉ trực tiếp.103

3. Định địa chỉ thanh ghi.104

4. Định địa chỉ gián tiếp.105

5. Định chỉ số.106

6. Định địa chỉ ngăn xếp.107

III. LUỒNG ĐIỀU KHIỂN.108

1. Luồng điều khiển tuần tự và các lệnh nhảy.108

2. Thủ tục.109

3. Đồng thủ tục.109

4. Bẫy.110

5. Ngắt.110

Chương 6: LỚP MÁY HỆ ĐIỀU HÀNH.112

I. BỘ NHỚ ẢO.113

II. CÁC LỆNH VÀO/RA ẢO.117

1. Các tập tin tuần tự.117

2. Các tập tin truy xuất ngẫu nhiên.119

3. Hiện thực các lệnh vào/ra ảo.120

4. Các lệnh quản lý thư mục.124

III. CÁC LỆNH ẢO DÙNG TRONG XỬ LÝ SONG SONG.125

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY