Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 25

Tieỏt 1

* Giụựi thieọu tranh baứi taọp ủoùc vaứ hoỷi:

- Bửực tranh veừ caỷnh gỡ?

- Haống ngaứy caực em ủeỏn trửụứng hoùc. Trửụứng hoùc raỏt thaõn thieỏt vụựi chuựng ta. Trửụứng hoùc coự ai? Trửụứng hoùc daùy chuựng ta ủieàu gỡ? Hoõm nay ta hoùc baứi “Trửụứng em” baứi mụỷ ủaàu cho chuỷ ủieồm nhaứ trửụứng ủeồ tỡm hieồu ủieàu ủoự

* GV ủoùc maóu laàn 1

Chuự yự gioùng ủoùc chaọm raừi, nheù nhaứng, tỡnh caỷm

* GV ghi caực tửứ : coõ giaựo, daùy em, raỏt yeõu, trửụứng hoùc, thửự hai, maựi trửụứng, ủieàu hay leõn baỷng vaứ goùi HS ủoùc baứi

- Yeõu caàuHS phaõn tớch caực tửứ khoự: trửụứng, coõ giaựo

- GV giaỷi nghúa tửứ khoự:ngoõi nhaứ thửự hai, thaõn thieỏt ( raỏt thaõn, raỏt gaàn guừi)

* Yeõu caàu hoùc sinh ủoùc theo caõu

-Yeõu caàu ủoùc ủoaùn

- Yeõu caàu ủoùc caỷ baứi

* Cho thi ủua ủoùc theo toồ

-GV nhaọn xeựt

* Tỡm tieỏng trong baứi coự vaàn ai, ay?

-HS ủoùc vaứ phaõn tớch caực tieỏng coự vaàn treõn

- Tỡm tieỏng ngoaứi baứi coự vaàn ai, ay?

- HS ủoùc caõu maóu trong sgk

- Noựi caõu chửựa tieỏng coự vaàn ai, ay

Chia lụựp thaứnh 2 daừy, 1 daừy noựi tieỏng coự vaàn ai, moọt lụựp noựi tieỏng coự vaàn ay

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY