Giáo án Số học khối lớp 6 - Tiết 1: Tập hợp phần tử của tập hợp

Để viết một tập hợp

thường có 2 cách:

- Liệt kê các phần tử của

tập hợp

- Chỉ ra tính chất

đặctrưng cho các phần tử

của tập hợp đó.

VD:

A = x  N / x  4, trong

ñoù N laø taäp hôïp caùc soá töï

nhieän.

Tính chaát ñaëc tröng cho

caùc phaàn töû cuûa taäp hôïp

x laø:

x laø soá töï nhieän (xN)

x nhoû hôn 4 (x<4)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY