Giáo án môn Sinh học lớp 9 - Tuần 25, 26

I. Muïc Tieâu :

1. Kieán thöùc :

- Hoïc sinh trình baøy ñöôïc 1 soá ñaëc ñieåm cô baûn cuûa quaàn theå ngöôøi lieân quan ñeán vaán ñeà

daân soá .

- Töø ñoù thay ñoåi nhaän thöùc veà daân soá vaø phaùt trieån xaõ hoäi .

- Giuùp caùc em hieåu bieát sau naøy cuøng vôùi moïi ngöôøi thöïc hieän toât phaùp leänh daân soá .

2. Kyõ naêng : Reøn kyõ naêng quan saùt , khaùi quaùt , lieân heä thöïc teá .

3. Thaùi ñoä : Coù nhaän thöùc toát veà daân soá,chaát löôïng cuoäc soáng .

II./ PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC:

- GV :Tranh 48

- HS : baûng 48.1 , 48.2 .

III./ TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP :

1.OÅn ñònh lôùp : Quaàn theå laø gì ?Cho ví duï ?

2.Kieåm tra baøi cuõ :

3.Hoaït ñoäng daïy hoïc :

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY