Giáo án Đại số 8, học kì I - Tuần 14

I. Mơc tiªu:

+ Kin thc: - Hc sinh bit c¸ch t×m mu thc chung sau khi ®· ph©n tÝch c¸c mu thc thµnh nh©n tư. Nhn bit ®­ỵc nh©n tư chung trong tr­ng hỵp c nh÷ng nh©n tư ®i nhau vµ bit c¸ch ®ỉi du ®Ĩ lp MTC

+ K n¨ng: - Hc sinh n¾m ®­ỵc quy tr×nh quy ®ng mu thc.

- Hc sinh bit c¸ch t×m nh÷ng nh©n tư phơ, ph¶i nh©n c¶ tư vµ mu cđa mçi ph©n thc víi nh©n tư phơ t­¬ng ng ®Ĩ ®­ỵc nh÷ng ph©n thc míi c mu thc chung.

+ Th¸i ®: - Thc hiƯn t×m mu chung chÝnh x¸c, cn thn.

+ Định hướng phát triển năng lực: Năng lực tự học

Năng lực giải quyết vấn đề

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY