Giáo án Đại số 8, học kì I - Tuần 11

I)MỤC TIÊU

- Về kiến thức: HS hiểu rõ hơn về phép chia đa thức một biến đã sắp xếp.

-Về kĩ năng: + Rèn kĩ năng chia đa thức cho đơn thức, chia đa thức đã sắp xếp

+ Vận dụng hằng đẳng thức để thực hiện phép chia đa thức

-Về thái độ: RÌn t­ duy, th¸i ® tÝch cc, cn thn trong lµm to¸n. Hc sinh c tÝnh t lp, t tin, t chđ vµ c tinh thÇn v­ỵt kh, trung thc t trng.

-§Þnh h­íng ph¸t triĨn n¨ng lc hc sinh: N¨ng lc chung: N¨ng lc tÝnh to¸n,n¨ng lc t hc, NL gi¶i quyt vn ®Ị, NL s¸ng t¹o, NL t qu¶n lý, NL giao tip, NL hỵp t¸c,NL sư dơng c«ng nghƯ th«ng tin vµ truyỊn th«ng, NL sư dơng ng«n ng÷. N¨ng lc chuyªn biƯt: NL t­ duy, NL m« h×nh ha to¸n hc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY