Giáo án các môn học khối lớp 3 - Tuần học 6 năm 2018

I/ Mục tiêu :

- Bieát laøm tính chia soá coù 2 chöõ soá cho soá coù 1 chöõ soá ( tröôøng hôïp chia heát ôû taát caû caùc löôït chia).

- Bieát tìm moät trong caùc phaàn baèng nhau cuûa moät soá.

II/ Đồ dung dạy – học :

- Sách GK + Sách GV

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY