Giải pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hải Phòng

MỤC LỤCTrangDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 5DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VÀ ĐỒ THỊ 6MỞ ĐẦU 8CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VÈ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 101.1 KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA FDI 101.1.1 Khái niệm 101.1.2 Vai trò của Đầu tư trực tiếp nước ngoài 121.2 CÁC NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN FDI 171.2.1 Lý thuyết chu kì sống quốc tế của sản phẩm 171.2.2 Lý thuyết về quyền lực thị trường 181.2.3 Lý thuyết về tính không hoàn hảo của thị trường 181.2.4 Lý thuyết chiết trung 191.2.5 Lý thuyết năng suất biên của vốn 191.3 CÁC HÌNH THỨC CỦA FDI 221.3.1. Xét về hình thức sở hữu 221.3.2 Phân loại theo mục đích đầu tư 231.3.3. Phân loại theo địa điểm đầu tư 241.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI FDI 251.4.1 Khái niệm môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài: 261.4.2 Phân loại môi trường đầu tư 281.4 XU HƯỚNG VẬN ĐỘNG CỦA DÒNG FDI TRÊN THẾ GIỚI HIỆN NAY 301.5.1 FDI tăng nhanh và ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong vốn đầu tư phát triển kinh tế đối với mỗi quốc gia 301.5.2 Sự phân bổ dòng vốn FDI không đều, phần lớn tập trung ở các nước công nghiệp phát triển. 311.5.3 Có sự thay đổi lớn trong tương quan lực lượng của chủ đầu tư quốc tế và một số nước đang phát triển cũng dần trở thành nhà đầu tư nước ngoài 311.5.4 Có sự thay đổi lớn trong lĩnh vực đầu tư, chuyển từ đầu tư vào những lĩnh vực truyền thống sang đầu tư vào dịch vụ và những ngành có hàm lượng công nghệ và kỹ thuật cao 321.5.5 Đông Á và Đông Nam Á đang trở thành khu vực thu hút nhà đầu tư nước ngoài 321.5.6 Dòng vốn FDI đang chịu sự chi phối và kiểm sóat chủ yếu bởi các công ty xuyên quốc gia ở các nước công nghiệp phát triển 331.5.7 Có nhiều dạng mới của hình thức đầu tư: Hợp đồng licensing, hợp đồng quản lý công trình đầu tư do nhà đầu tư nước ngoài bỏ vốn, hợp đồng phân chia sản phẩm 341.5.8 FDI ngày càng được chi phối bởi các hiệp định quốc tế 341.6 KINH NGHIỆM THU HÚT FDI CỦA HÀ NỘI 351.7 CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN FDI 37CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THU HÚT VÀ S Ử DỤNG VỐN FDI VÀO HẢIPHÒNG TRONG GIAI ĐOẠN 2001- 2006 392.1 TỔNG QUAN VỀ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ CỦA HẢI PHÒNG 392.1.1 Nhóm yếu tố khung chính sách FDI 392.1.2 Nhóm nhân tố kinh tế 462.2 TÌNH HÌNH THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN FDI TẠI HẢI PHÒNG 542.1.1 Số dự án và tổng số vốn đầu tư 542.2.2. Cơ cấu đầu tư 562.2.4 Đặc điểm thu hút FDI trong khu công nghiệp, khu chế xuất Hải Phòng 612.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN FDI CỦA HẢI PHÒNG 622.3.1 Thành công đạt được trong thu hút vốn FDI vào Hải Phòng 622.3.2 Hạn chế trong thu hút vốn FDI vào thành phố Hải Phòng 712.2.3 Nguyên nhân của những hạn chế trong thu hút vốn FDI vào Thành phố Hải Phòng 752.5 TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU CỤ THỂ: 77CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ VỐN FDI TẠI HẢI PHÒNG TRONG ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM HỘI NHẬP WTO. 823.1 MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNGTHU HÚT FDI VÀO HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2007- 2010. 823.1.1 Dự báo nhu cầu và khả năng thu hút vốn FDI vào Hải Phòng. 823.1.2 Mục tiêu và phương hướng thu hút vốn FDI vào Hải Phòng giai đoạn 2007 - 2010 853.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT VỐN FDI VÀO HẢI PHÒNG 863.2.2 Giải pháp từ phía Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng 863.2.3 Giải pháp từ phía doanh nghiệp 943.2.3.1 Các doanh nghiệp cần chú trọng vào công tác đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ và lao động 943.2.2.2 Chủ động tiến hành hoạt động xúc tiến đầu tư 94KẾT LUẬN 96TÀI LIỆU THAM KHẢO 97PHỤ LỤC 98

MỤC LỤC

Trang

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 5

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VÀ ĐỒ THỊ 6

MỞ ĐẦU 8

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VÈ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 10

1.1 KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA FDI 10

1.1.1 Khái niệm 10

1.1.2 Vai trò của Đầu tư trực tiếp nước ngoài 12

1.2 CÁC NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN FDI 17

1.2.1 Lý thuyết chu kì sống quốc tế của sản phẩm 17

1.2.2 Lý thuyết về quyền lực thị trường 18

1.2.3 Lý thuyết về tính không hoàn hảo của thị trường 18

1.2.4 Lý thuyết chiết trung 19

1.2.5 Lý thuyết năng suất biên của vốn 19

1.3 CÁC HÌNH THỨC CỦA FDI 22

1.3.1. Xét về hình thức sở hữu 22

1.3.2 Phân loại theo mục đích đầu tư 23

1.3.3. Phân loại theo địa điểm đầu tư 24

1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI FDI 25

1.4.1 Khái niệm môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài: 26

1.4.2 Phân loại môi trường đầu tư 28

1.4 XU HƯỚNG VẬN ĐỘNG CỦA DÒNG FDI TRÊN THẾ GIỚI HIỆN NAY 30

1.5.1 FDI tăng nhanh và ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong vốn đầu tư phát triển kinh tế đối với mỗi quốc gia 30

1.5.2 Sự phân bổ dòng vốn FDI không đều, phần lớn tập trung ở các nước công nghiệp phát triển. 31

1.5.3 Có sự thay đổi lớn trong tương quan lực lượng của chủ đầu tư quốc tế và một số nước đang phát triển cũng dần trở thành nhà đầu tư nước ngoài 31

1.5.4 Có sự thay đổi lớn trong lĩnh vực đầu tư, chuyển từ đầu tư vào những lĩnh vực truyền thống sang đầu tư vào dịch vụ và những ngành có hàm lượng công nghệ và kỹ thuật cao 32

1.5.5 Đông Á và Đông Nam Á đang trở thành khu vực thu hút nhà đầu tư nước ngoài 32

1.5.6 Dòng vốn FDI đang chịu sự chi phối và kiểm sóat chủ yếu bởi các công ty xuyên quốc gia ở các nước công nghiệp phát triển 33

1.5.7 Có nhiều dạng mới của hình thức đầu tư: Hợp đồng licensing, hợp đồng quản lý công trình đầu tư do nhà đầu tư nước ngoài bỏ vốn, hợp đồng phân chia sản phẩm 34

1.5.8 FDI ngày càng được chi phối bởi các hiệp định quốc tế 34

1.6 KINH NGHIỆM THU HÚT FDI CỦA HÀ NỘI 35

1.7 CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN FDI 37

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THU HÚT VÀ S Ử DỤNG VỐN FDI VÀO HẢI

PHÒNG TRONG GIAI ĐOẠN 2001- 2006 39

2.1 TỔNG QUAN VỀ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ CỦA HẢI PHÒNG 39

2.1.1 Nhóm yếu tố khung chính sách FDI 39

2.1.2 Nhóm nhân tố kinh tế 46

2.2 TÌNH HÌNH THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN FDI TẠI HẢI PHÒNG 54

2.1.1 Số dự án và tổng số vốn đầu tư 54

2.2.2. Cơ cấu đầu tư 56

2.2.4 Đặc điểm thu hút FDI trong khu công nghiệp, khu chế xuất Hải Phòng 61

2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN FDI CỦA HẢI PHÒNG 62

2.3.1 Thành công đạt được trong thu hút vốn FDI vào Hải Phòng 62

2.3.2 Hạn chế trong thu hút vốn FDI vào thành phố Hải Phòng 71

2.2.3 Nguyên nhân của những hạn chế trong thu hút vốn FDI vào Thành phố Hải Phòng 75

2.5 TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU CỤ THỂ: 77

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ VỐN FDI TẠI HẢI PHÒNG TRONG ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM HỘI NHẬP WTO. 82

3.1 MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNGTHU HÚT FDI VÀO HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2007- 2010. 82

3.1.1 Dự báo nhu cầu và khả năng thu hút vốn FDI vào Hải Phòng. 82

3.1.2 Mục tiêu và phương hướng thu hút vốn FDI vào Hải Phòng giai đoạn 2007 - 2010 85

3.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT VỐN FDI VÀO HẢI PHÒNG 86

3.2.2 Giải pháp từ phía Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng 86

3.2.3 Giải pháp từ phía doanh nghiệp 94

3.2.3.1 Các doanh nghiệp cần chú trọng vào công tác đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ và lao động 94

3.2.2.2 Chủ động tiến hành hoạt động xúc tiến đầu tư 94

KẾT LUẬN 96

TÀI LIỆU THAM KHẢO 97

PHỤ LỤC 98

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY