Giải pháp phát triển hàng hoá cho thị trường chứng khoán ở Việt Nam

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I - CƠ SỞ LÝ LUẬN 2

I-/ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ BẢN CHẤT CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRONG

NỀN KINH TẾ HIỆN ĐẠI 2

1-/ Quá trình hình thành thị trường chứng khoán 2

2-/ Bản chất TTCK 4

II-/ VAI TRÒ CỦA TTCK TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG. 4

1-/ Tạo lập vốn cho nền kinh tế 4

2-/ TTCK tạo điều kiện cho các DN sử dụng vốn linh hoạt và có hiệu quả hơn 5

3-/ Cộng cụ đánh giá DN và dự đoán tương lai 6

III-/ NHỮNG MẶT TÍCH CỰC VÀ TIÊU CỰC CỦA TTCK 6

1-/ Những mặt tích cực 7

2-/ Những mặt tiêu cực của TTCK 9

IV-/ PHÂN LOẠI TTTC 10

1-/ Thị trường tài chính bao gồm thị trường cấp 1 và thj trường cấp 2 10

2-/ TTTC gồm TT nợ và TT vốn cổ phần 11

3-/ TTTC gồm TT vốn và TT tiền tệ 12

V-/ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA TTCK 13

1-/ Nguyên tắc trung gian 13

2-/ Nguyên tắc đấu giá 13

3-/ Nguyên tắc công khai 14

VI-/ HÀNG HOÁ TRÊN TTCK 14

1-/ Cổ phiếu 14

2-/ Trái phiếu 16

VII-/ TÍNH TẤT YẾU PHẢI HÌNH THÀNH MỘT TTCK TẠI VIỆT NAM 18

CHƯƠNG II - THỰC TRẠNG VỀ VIỆC CHUẨN BỊ HÀNG HOÁ CHO THỊ TRƯỜNG

CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM 20

I-/ THỰC TRẠNG TIẾN TRÌNH CỔ PHẦN HOÁ Ở VIỆT NAM. 20

1-/ Thực trạng CPH: 21

2-/ Những khó khăn và nguyên nhân trong quá trình CPH. 23

II-/ TRÁI PHIẾU 27

1-/ Trái phiếu công ty: 27

2-/ Trái phiếu Chính phủ-NHTM. 28

CHƯƠNG III - GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HÀNG HOÁ CHO TTCK Ở VIỆT NAM. 34

I-/ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TIẾN TRÌNH CPH CÁC DNNN . 35

1-/ Nhóm giải pháp làm tăng tính hấp dẫn của CPH. 35

2-/ Nhóm giải pháp nhằm tạo môi trường thúc đẩy CPH DNNN. 39

II-/ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HÀNG HOÁ TRÁI PHIẾU CHO TTCK. 43

1-/ Trái phiếu NHTM quốc doanh (NHTMQD): 43

2-/ Trái phiếu Chính phủ: 44

3-/ Trái phiếu công ty: 47

4-/ Trái phiếu đô thị: 48

III-/ PHƯƠNG PHÁP PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN. 48

1-/ Đổi mới quy chế phát hành. 48

2-/ Mở rộng đối tượng đấu thầu: 49

3-/ Nhanh chóng đưa NĐ 48/CP và thông tư hướng dẫn vào thực hiện: 49

KẾT LUẬN 51

TÀI LIỆU THAM KHẢO 52

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY