Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NHCTII-HBT

Lời nói đầu 1

Chương I: Tổng quan về tín dụng và chất lượng tín dụng ngắn hạn 3

1. Tổng quan về Ngân Hàng Thương Mại. 3

1.1 Khái niệm về NHTM. 3

1.2 Chức năng của NHTM. 4

1.2.1 Chức năng tạo tiền. 5

1.2.2 Chức năng trung gian thanh toán. 5

1.2.3 Hoạt động huy động tiền gửi. 5

1.2.4 Hoạt động tín dụng. 5

1.2.5 Tài trợ hoạt động ngoại thương 6

1.2.6 Hoạt động bảo lãnh. 6

1.3 Các nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại. 7

1.3.1 Nghiệp vụ nợ 7

1.3.2 Nghiệp vụ có. 7

1.3.3 Nghiệp vụ trung gian. 8

2. Lý luận chung về tín dụng 9

2.1. Khái niệm tín dụng 9

2.2. Phân loại tín dụng ngân hàng 12

2.2.1. Căn cứ vào mục đích 12

2.2.2 . Căn cứ vào thời hạn tín dụng. 12

2.2.3. Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng. 13

2.2.4 . Căn cứ vào hình thái giá trị của tín dụng. 13

2.2.5. Căn cứ vào xuất xứ tín dụng. 13

3. Tín dụng ngắn hạn. 14

3.1. Khái niệm. 14

3.2. Phân loại tín dụng ngắn hạn. 14

3.2.1. Tín dụng ứng trước. 15

3.2.1.1. Tín dụng thế chấp hoặc nghiệp vụ mở tín dụng khoản. 15

3.2.1.2 . Thấu chi. 16

3.2.1.3. Tín dụng vãng lai. 16

3.2.1.4. Tín dụng thời vụ. 16

3.2.2. Cho vay dựa trên việc chuyển nhượng trái quyền. 17

3.2.2.1. Chiết khấu thương phiếu. 17

3.2.3. Tín dụng bằng chữ ký của ngân hàng. 18

3.3. Vai trò của tín dụng ngắn hạn. 18

3.3.1. Đối với nền kinh tến 19

3.3.2. Đối với các doanh nghiệp. 19

3.3.3. Đối với ngân hàng. 20

3.4. Các quy định trong hoạt động tín dụng ngắn hạn. 20

3.4.1. Nguyên tắc tín dụng: 20

3.4.2. Điều kiện vay vốn. 21

3.4.3. Đối tượng cho vay. 21

3.4.4. Thời hạn cho vay. 22

3.4.5. Lãi suất cho vay. 22

3.4.6. Mức cho vay: 22

3.4.7. Giải ngân và thu nợ. 24

3.4.8. Quy trình cho vay ngắn hạn. 24

4. Chất lượng tín dụng và tiêu thức đánh giá chất lượng tín dụng ngắn hạn của NHTM. 27

4.1.Khái niệm. 27

4.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng. 29

4.2.1. Nhóm chỉ tiêu định lượng 30

4.2.2. Nhóm chỉ tiêu định tính. 34

4.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng ngắn hạn của NHTM. 34

4.3.1. Các nhân tố thuộc về ngân hàng. 34

4.3.2. Các nhân tố thuộc về khách hàng. 35

4.3.3. Các nhân tố thuộc về môi trường. 37

4.4. Phương pháp đánh giá chất lượng tín dụng ngắn hạn của ngân hàng. 37

Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng công thương chi nhánh hai bà trưng. 39

1. Khái quát về ngân hàng công thương chi nhánh Hai Bà Trưng. 39

1.1. Nhiệm vụ, chức năng và bộ máy tổ chức. 39

1.2. Khái quát tình hình hoạt động của NHCT II- HBT trong những năm qua. 41

1.2.1. Hoạt động huy động vốn. 41

1.2.2. Hoạt động cho vay và đầu tư kinh doanh khác. 42

1.2.3. Công tác kinh doanh đối ngoại. 44

1.2.4. Công tác kế toán tài chính và kết quả kinh doanh. 45

1.2.5. Công tác tiền tệ kho quỹ. 46

1.2.6 . Công tác thông tin điển toán. 46

1.2.7. Công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ. 46

2. Thực trạng công tác tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng công thương chi nhánh Hai Bà Trưng. 46

2.1. Tình hình huy động vốn: 47

2.2. Tình hình sử dụng vốn của NHCT II- HBT. 48

3. Chất lượng tín dụng ngắn hạn tại NHCT II – HBT. 53

4. Đánh giá chất lượng tín dụng ngắn hạn của NHCT II –HBT 57

4.1. Những kết quả đạt được 57

4.2. Những nguyên nhân và hạn chế trong công tác tín dụng ngắn hạn của NHCTII-HBT. 58

4.2.1. Hạn chế từ phía ngân hàng 58

4.2.2. Hạn chế từ phía doanh nghiệp. 61

4.2.3 . Các nhân tố khách quan khác. 63

Chương III: GiảI pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại NHCT II-HBT 66

1. Định hướng hoạt động tín dụng của NHCTII-HBT trong năm 2003. 66

2. GiảI pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại NHCTII-HBT. 67

2.1. Nâng cao chất lượng thẩm định dự án. 67

2.1.1. Nâng cao chất lượng thu thập thông tin. 67

2.1.2. Nâng cao chất lượng công tác xử lý thông tin. 69

2.2. Đa dạng hoá phương thức cho vay ngắn hạn đặc biệt mở rộng chiết khấu chứng từ có giá trên thị trường tiền tệ: 70

2.3. Xây dựng chính sách khách hàng hợp lý: 71

2.4. Tăng cường quản lý món vay. 73

2.5. Đào tạo đội ngủ cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ, năng nỗ, nhiệt tình trung thực: 75

2.6. Lập quỹ dự phòng rủi ro: 76

2.7. Thiết lập bộ phận nghiên cứu thị trường. 77

2.8. Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ. 79

3. Một số kiến nghị. 79

3.1. Về phía Ngân Hàng Công Thương Việt Nam. 79

3.1.1. Ban hành những văn bản hướng dẫn cụ thể hơn nữa. 79

3.1.2. Có chính sách tuyển chọn, nâng cao trình độ đội ngủ cán bộ và có chính sách khen thưởng rõ ràng. 80

3.1.3. Phát triển chiều sâu hợp tác quốc tế 80

3.1.4. Đổi mới mạnh mẽ quản trị điều hành: 80

3.2. Kiến nghị đối với ngân hàng nhà nước. 80

3.2.1. Tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh các văn bản pháp quy. 80

3.2.2. Hoàn thiện quy chế cầm cố, thế chấp tài sản và bảo lãnh vay vốn của ngân hàng: 81

3.2.3. Kiểm tra chặt chẽ hoạt động của các NHTM: 81

2.4. Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng. 82

Kết luận 83

Tài liệu tham khảo 84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY