Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cẩm Thuỷ

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1.Tổng quan về hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại

1.1.1Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại

1.1.1.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại

1.1.1.2. Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại.

1.1.2. Hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại.

1.1.2.1. Khái niệm

1.1.2.2. Phân loại hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại

1.2. Hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại

1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của cho vay tiêu dùng

1.2.1.1. Khái niệm

1.2.1.2. Đặc điểm của cho vay tiêu dùng

1.2.2. Đối tượng của cho vay tiêu dùng

1.2.3. Vai trò của hoạt động cho vay tiêu dùng

1.2.3.1. Vai trò của cho vay tiêu dùng đối với khách hàng

1.2.3.2. Vai trò của cho vay tiêu dùng đối với ngân hàng

1.2.3.3. Vai trò của cho vay tiêu dùng đối với nền kinh tế

1.2.4. Phân loại các khoản cho vay tiêu dùng

1.2.4.1. Căn cứ vào mục đích vay

1.2.4.2. Căn cứ vào phương thức hoàn trả

1.2.4.3. Căn cứ vào nguồn gốc các khoản nợ

1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng.

1.2.5.1. Nhóm các nhân tố khách quan

1.2.5.2. Nhóm các nhân tố chủ quan

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG N0 & PTNT HUYỆN CẨM THUỶ

2.1. Khái quát về Ngân hàng No & PTNT huyện Cẩm Thuỷ

2.1.1. Cơ cấu tổ chức

2.1.2. Một số hoạt động chính của Chi nhánh Ngân hàng No & PTNT huyện Cẩm Thuỷ

2.1.2.1. Hoạt động huy động vốn

2.1.2.2. Hoạt động cho vay

2.1.2.3. Các hoạt động khác

2.2. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh Ngân hàng No & PTNT huyện Cẩm Thuỷ

2.2.1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng của Chi nhánh

2.2.2. Điều kiện cho vay

2.2.3. Các hình thức cho vay tiêu dùng đang áp dụng

2.2.3.1. Giải ngân tiền vay trực tiếp cho khách hàng

2.2.3.2. Tiền vay được chuyển vào tài khoản tiền gửi của khách hàng

2.2.3.3. Thấu chi

2.2.3.4. Thẻ tín dụng

2.2.4. Quy trình cho vay tiêu dùng

2.2.4.1. Quy trình cho vay tiêu dùng trả góp không có bảo đảm tài sản đối với cán bộ công nhân viên

2.2.4.2. Quy trình cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm

2.2.5. Kết quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh Ngân hàng No & PTNT huyện Cẩm thuỷ

2.2.5.1. Doanh số cho vay

2.2.5.2. Doanh số thu nợ

2.2.5.3. Tình hình dư nợ

2.3. Đánh giá khái quát thực trạng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng No & PTNT Cẩm thuỷ .

2.3.1. Thành tựu đạt được

2.3.2. Những hạn chế trong cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng No & PTNT Cẩm Thủy

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NO &PTNT HUYỆN CẨM THUỶ

3.1. Mục tiêu và định hướng mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng No & PTNT Cẩm Thuỷ trong những năm tới

3.1.1. Những định hướng chung về hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Ngân hàng No & PTNT huyện Cẩm Thuỷ trong những năm tới

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY