Giải pháp cơ bản để xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam trong thời gian tới

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

NỘI DUNG 3

Chương 1:Những lý luận chung về đói nghèo 3

I. Một số khái niệm cơ bản về đói nghèo 3

1.Quan niệm đói nghèo của thế giới 3

1.1 Khái niệm 3

1.2 Chỉ tiêu đánh giá đói nghèo của thế giới 4

1.3 Chuẩn mực đói nghèo của thế giới: 4

2.Quan niệm đói nghèo của Việt Nam 5

2.1.K hái niệm,chỉ tiêu,chuẩn mực đánh giá hộ đói nghèo 5

2.2 Khái niệm,chỉ tiêu và chuẩn mực đánh giá vùng nghèo 7

3.Kh¸i niÖm vÒ gi¶i ph¸p xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo 8

II:các quan điểm về công tác xóa đói giảm nghèo 8

1.Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lê nin về đói nghèo 8

2. Quan điểm về công tác xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam 11

2.1 Xoá đói giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị xã hội trọng tâm của toàn Đảng toàn dân. 11

2.2.Xoá đói giảm nghèo phải bảo đảm sự kết hợp thống nhất kinh tế với xã hội, giữa chính sách kinh tế với chính sách xã hội. 11

2.3. Khai thác mọi tiềm năng trong nước và hợp tác quốc tế để xóa đói giảm nghèo. 12

2.4. Kết hợp giữa mục tiêu trước mắt và lâu dài, tiến hành có trọng điểm. 12

2.5. C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc ,tr­íc hÕt lµ c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n,t¨ng tr­ëng kinh tÕ ph¶i ®i ®«i víi xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo v µ t¹o tiÒn ®Ò ®Ó xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo bÒn v÷ng. 12

2.6. Xoá đói giảm nghèo phải xuất phát từ mục tiêu phát triển, vì sự phát triển là chính. 13

CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG VÀ THÁCH THỨC CỦA CÔNG CUỘC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM 14

I:Thực trạng đói nghèo và nguyên nhân 14

1.Thực trạng đói nghèo 14

1.1 Thành tựu đạt được 14

1.2 Những mặt còn tồn tại 17

2.Nguyên nhân đói nghèo: 18

2.1 Nguyên nhân chủ quan: 18

2.2 Nguyên nhân khách quan 19

II:KHÓ KHĂN THÁCH THỨC CỦA CÔNG CUỘC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở NƯỚC TA 20

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 22

1. Nâng cao kiến thức, kinh nghiệm kỹ năng sản xuất cho người lao động và hộ đói nghèo 22

2. Dựa trên sự tăng trưởng kinh tế cao,tạo việc làm để nâng cao đời sống cho người nghèo 23

3. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển các loại hình dịch vụ giáo dục, y tế văn hoá và bảo vệ môi trường. 23

4. Phát triển các doanh nghiệp nhỏ, khu vực không kết cấu ở thành thị. 23

5. Đôỉ mới công tác tổ chức,bảo đảm tính công khai minh bạch và làm rõ trách nhiệm trong việc lập kế hoạch, tạo điều kiện để chúnh quỳên địa phương chủ động,người dân bàn bạc thảo luận nhằm tạo ra sự đồng thuận và hợp tác,quyết tâm vượt nghèo vươn lên làm giàu. 24

6. Phải xây dựng và thực hiện chương trình riêng cho hộ đói nghèo 24

7. Thực hiện có kết quả chương trình kế hoạch hoá gia đình và giảm tốc độ tăng dân số. 24

8. Huy động vốn đầu tư cho xoá đói giảm nghèo 25

KẾT LUẬN 26

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY