Giá trị của học thuyết về lợi nhuận của Mác và ý nghĩa của việc nghiên cứu và thực hiện vấn đề lợi nhuận

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA LỢI NHUẬN 2

1. Các quan điểm trước Mác về lợi nhuận 2

1.1. Quan điểm về lợi nhuận của chủ nghĩa trọng thương: 2

1.2. Quan điểm về lợi nhuận của chủ nghĩa trọng nông. 2

1.3. Quan điểm về lợi nhuận của kinh tế chính trị học tư sản cổ điển Anh. 3

2. Học thuyết của Mác về lợi nhuận. 5

2.1. Giá trị thặng dư - nguồn gốc và bản chất. 5

2.1.1. Quá trình sản xuất giá trị thặng dư. 5

2.1.2. Tỷ suất và khối lượng giá trị thặng dư 7

2.1.3. Giá trị thặng dư tuyệt đối, tương dối và siêu ngạch 8

2.2. Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư 10

2.2.1. Lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận bình quân 10

2.2.1. Lợi nhuận thương nghiệp 12

2.2.3. Lợi tức cho vay 13

2.2.4. Địa tô TBCN 14

CHƯƠNG II: LỢI NHUẬN LÀ ĐỘNG LỰC CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ VẤN ĐỀ LỢI NHUẬN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY 16

1. Lợi nhuận là động lực của nền kinh tế thị trường 16

1.1. Cơ chế thị trường - những lý luận cơ bản 16

1.2. Vai trò của lợi nhuận đối với nền kinh tế thị trường. 17

1.2.1. Lợi nhuận thúc đẩy lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất phát triển. 17

1.2.2. Lợi nhuận thúc đẩy quá trình tái sản xuất xã hội. 18

1.2.3. Lợi nhuận là mục tiêu và động lực của các doanh nghiệp kinh tế. 18

1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường.

2. Vấn đề lợi nhuận đối với nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 20

2.1. Cơ chế cũ và quan niệm cũ về vai trò của lợi nhuận. 20

2.2. Thực tiễn vấn đề lợi nhuận hiện nay trong nền kinh tế nước ta . 21

2.2.1. Công cuộc đổi mới với sự thừa nhận nền kinh tế thị trường và vai trò của lợi nhuận. 21

2.2.2. Thực trạng vai trò của lợi nhuận trong việc phát triển nền kinh tế nước ta thời gian qua. 21

2.2.3. Những tồn tại cần giải quyết của vấn đề lợi nhuận trong nền kinh tế - xã hội. 22

2.3. Những phương hướng cơ bản nhằm phát huy tốt hơn vai trò của lợi nhuận. 23

CHƯƠNG III :GIÁ TRỊ CỦA HỌC THUYẾT VỀ LỢI NHUẬN CỦA MÁC VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HIỆN VẤN ĐỀ LỢI NHUẬN 25

1. Giá trị của học thuyết về lợi nhuận của Mác. 25

1.1. Giá trị lý luận 25

1.2 Giá trị thực tiễn. 25

2. Ý nghĩa của việc nghiên cứu và vận dụng vấn đề lợi nhuận 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY