Ebook Vẽ kỹ thuật với AutoCAD 2002

Mục lục 1. Nhập môn 5 1.1. Tính tiện ích của AutoCAD 5 1.2. Giao diện của AutotCAD 6 1.3. Menu và Toolbar của AutoCAD 7 1.3.1. Menu Bar 8 1.3.2. Toolbar 13 1.3.3. Các phím nóng trong AutoCAD 14 1.4. Các lệnh thiết lập bản vẽ 16 1.4.1. Lệnh NEW khởi tạo một bản vẽ mới 16 1.4.2. Lệnh OPEN mở tệp bản vẽ hiện có 18 1.4.3. Lệnh SAVE, SAVEAS lưu bản vẽ lên đĩa 19 1.4.4. Lệnh QUIT thoát khỏi AutoCAD 20 1.4.5. Lệnh UNITS (DDUNITS) đặt đơn vị cho bản vẽ 20 1.4.6. Lệnh LIMITS đặt và điều chỉnh vùng vẽ 23 1.4.7. Lệnh GRID đặt các điểm tạo lưới cho bản vẽ 24 1.4.8. Lệnh SNAP tạo bước nhảy cho con trỏ 25 1.4.9. Các phương pháp nhập toạ độ điểm 26 1.4.10. Lệnh OSNAP trợ giúp truy tìm đối tượng 28 1.4.11. Lệnh ORTHO đặt chế độ vẽ trực giao 32 2. Các lệnh vẽ cơ bản 33 2.1. Lệnh LINE vẽ các đoạn thẳng 33 2.2. Lệnh CIRCLE vẽ hình tròn 34 2.3. Lệnh ARC vẽ cung tròn 36 2.4. Lệnh ELLIPSE vẽ elip hoặc một cung elip 40 2.5. Lệnh PLINE vẽ đường đa tuyến 41 2.6. Lệnh POLYGON vẽ đa giác đều 45 2.7. Lệnh RECTANG vẽ hình chữ nhật 46 2.8. Lệnh SPLINE vẽ đường cong 47 2.9. Lệnh POINT vẽ một điểm trên màn hình 47 2.10. Lệnh DDPTYPE chọn kiểu và kích thước cho điểm vẽ 47 2.11. Lệnh ERASE xoá đối tượng đãlựa chọn khỏi bản vẽ 48 2.12. Lệnh TRIM xén một phần đối tượng 49 2.13. Lệnh BREAK xoá một phần đối tượng 51 2.14. Lệnh EXTEND kéo dài đối tượng đến một đường biên xác định 52 2.15. Lệnh LENGTHEN thay đổi chiều dài đối tượng 54 2.16. Lệnh CHAMFER làm vát mét đối tượng 54 3. Phép biến đổi hình, sao chép hình và quản lý bản vẽ theo lớp 57 Các lệnh sao chép và biến đổi hình3.1. Lệnh MOVE di chuyển một hay nhiều đối tượng 57 3.2. Lệnh ROTATE xoay đối tượng quanh một điểm theo một góc 57 3.3. Lệnh SCALE thay đổi kích thước đối tượng vẽ 58 3.4. Lệnh MIRROR lấy đối xứng gương 59 3.5. Lệnh STRETCH kéo giãn đối tượng vẽ 60 3.6. Lệnh COPY sao chép đối tượng 61 3.7. Lệnh OFFSET vẽ song song 61 3.8. Lệnh ARRAY sao chép đối tượng theo dãy 62 3.9. Lệnh FILLET bo trong mép đối tượng 66 Các lệnh làm việc với lớp3.10. Lệnh LAYER tạo lớp mới 68 3.11. Lệnh LINETYPE tạo, nạp, đặt kiểu đường 72 3.12. Lệnh LTSCALE hiệu chỉnh tỉ lệ đường nét 76 3.13. Lệnh PROPERTIES thay đổi thuộc tính 76 4. Vẽ Ký hiệu vật liệu, ghi và hiệu chỉnh văn bản 79 Các lệnh vẽ ký hiệu mặt cắt4.1. Mặt cắt và hình cắt 79 4.2. Trình tự vẽ hình cắt, mặt cắt 80 4.3. Lệnh FILL bật tắt chế độ điền đầy đối tượng 80 4.4. Lệnh BHATCH vẽ ký hiệu vật liệu trong mặt cắt 80 4.5. Lệnh HATCH vẽ ký hiệu vật liệu trong mặt cắt thông qua cửa sổ lệnh 85 4.6. Lệnh HATCHEDIT hiệu chỉnh mặt cắt 86 Các lệnh ghi và hiệu chỉnh văn bản trong AutoCAD 20024.7. trình tự nhập văn bản vào trong bản vẽ 88 4.8. Lệnh STYLE đặt kiểu cho ký tự 88 4.9. Lệnh TEXT, DTEXT viết chữ lên bản vẽ 89 4.10. Lệnh MTEXT viết chữ lên bản vẽ thông qua hộp thoại 95 4.11. Lệnh QTEXT hiển thị dòng ký tự theo dạng rút gọn 95 4.12. Nhập tiếng Việt trong AutoCAD 97 Các lệnh vẽ và tạo hình4.13. Lệnh XLINE (Construction Line) vẽ đường thẳng 98 4.14. Lệnh RAY vẽ nửa đường thẳng 99 4.15. Lênh DONUT vẽ hình vành khăn 99 4.16. Lệnh TRACE vẽ đoạn thẳng có độ dày 100 4.17. Lệnh SOLID vẽ một miền được tô đặc 100 4.18. Lệnh MLINE vẽ đoạn thẳng song song 101 4.19. Lệnh MLSTYLE tạo kiểu cho lệnh vẽ MLINE 102 4.20. Lệnh MLEDIT hiệu chỉnh đối tượng vẽ MLINE 104 4.21. Lệnh REGION tạo miền từ các hình ghép 105 4.22. Lệnh UNION cộng các vùng REGION 105 4.23. Lệnh SUBTRACT trừ các vùng REGION 106 4.24. Lệnh INTERSEC lấy giao của các vùng REGION 106 4.25. Lệnh BOUNDARY tạo đường bao của nhiều đối tượng 107 5. các lệnh ghi và hiệu chỉnh kích thước 109 5.1. Khái niệm 109 5.2. Lệnh DIMLINEAR ghi kích thước theo đoạn thẳng 110 5.3. Lệnh DIMRADIUS vẽ kích thước cho bán kính vòng tròn, cung tròn 113 5.4. Lệnh DIMCENTER tạo dấu tâm cho vòng tròn, cung tròn 113 5.5. Lệnh DIMDIAMETER ghi kích thước theo đường kính 113 5.6. Lệnh DIMANGULAR ghi kích thước theo góc 113 5.7. Lệnh DIMORDINATE ghi kích thước theo toạ độ điểm 114 5.8. Lệnh DIMBASELINE ghi kích thước thông qua đường gióng 114 5.9. Lệnh DIMCONTINUE ghi kích thước theo đoạn kế tiếp nhau 115 5.10. Lệnh LEADER ghi kích thước theo đường dẫn 116 5.11. Lệnh TOLERANCE ghi dung sai 119 5.12. Lệnh DIMTEDT sửa vị trí và góc của đường ghi kích thước 120 5.13. Lệnh DIMSTYLE hiệu chỉnh kiểu đường ghi kích thước 120 5.14. Lệnh DIMEDIT sửa thuộc tính đường kích thước 130 6. Các lệnh hiệu chỉnh, các lệnh làm việc với khối 131 Các lệnh hiệu chỉnh6.1. Lệnh SELECT lựa chọn đối trong bản vẽ 131 6.2. Lệnh CHANGE thay đổi thuộc tính của đối tượng 133 6.3. Lệnh DDGRIPS (OPTIONS) điều khiển Grip thông qua hộp thoại 135 6.4. Lệnh BLIPMODE hiện (ẩn) dấu (+) khi chỉ điểm vẽ 136 6.5. Lệnh GROUP đặt tên cho một nhóm đối tượng 137 6.6. Lệnh ISOPLANE sử dụng lưới vẽ đẳng cự 141 6.7. Lệnh DSETTINGS tạo lưới cho bản vẽ thông qua hộp thoại 142 6.8. Lệnh PEDIT sửa đổi thuộc tính cho đường đa tuyến 142 6.9. Lệnh FIND 150 Các lệnh làm việc với khối6.10. Lệnh BLOCK định nghĩa một khối mới 152 6.11. Lệnh ATTDEF gán thuộc tính cho khối 154 6.12. Lệnh INSERT chèn khối vào bản vẽ thông qua hộp thoại 155 6.13. Lệnh MINSERT chèn khối vào bản vẽ thành nhiều đối tượng 159 6.14. Lệnh DIVIDE chia đối tượng vẽ thành nhiều phần bằng nhau 160 6.15. Lệnh MEASURE chia đối tượng theo độ dài 161 6.16. Lệnh WBLOCK ghi khối ra đĩa 162 6.17. Lệnh EXPLORE phân rãkhối 164 7. Trình bày và in bản vẽ trong AutoCAD 165 Khối các lệnh tra cứu7.1. Lệnh LIST liệt kê thông tin CSDL của đối tượng 165 7.2. Lệnh DBLIST liệt kê thông tin của tất cả đối tượng 165 7.3. Lệnh DIST ước lượng khoảng cách và góc 165 7.4. Lệnh ID hiển thị toạ độ điểm trên màn hình 166 7.5. Lệnh AREA đo diện tích và chu vi 166 Khối các lệnh điều khiển màn hình7.6. Lệnh ZOOM thu phóng hình trên bản vẽ 167 7.7. Lệnh PAN xê dịch bản vẽ tên màn hình 169 7.8. Lệnh VIEW đặt tên, lưu giữ, xoá, gọi một Viewport 170 Các lệnh điều khiển máy in7.9. Lệnh LAYOUT định dạng trang in 171 7.9.1. Trang Plot Device 173 7.9.2. Trang Layout Settings 177 7.10. Lệnh PLOT xuất bản vẽ ra giấy 179 Các lệnh tạo hình và hiệu chỉnh khung in7.11. Lệnh Layout (Template) tạo một Viewport từ mẫu 181 7.12. Lệnh VPORTS tạo một khung hình động 181 7.13. Lệnh MVIEW tạo và sắp xếp các khung hình động 182 7.14. Lệnh VPLAYER điều khiển sự hiển thị lớp trên khung hình động 183 Lời kết 185 Các lệnh và phím tắt trong AutoCAD 2002186 Bài tập thực hành194

Mục lục

1. Nhập môn 5

1.1. Tính tiện ích của AutoCAD 5

1.2. Giao diện của AutotCAD 6

1.3. Menu và Toolbar của AutoCAD 7

1.3.1. Menu Bar 8

1.3.2. Toolbar 13

1.3.3. Các phím nóng trong AutoCAD 14

1.4. Các lệnh thiết lập bản vẽ 16

1.4.1. Lệnh NEW khởi tạo một bản vẽ mới 16

1.4.2. Lệnh OPEN mở tệp bản vẽ hiện có 18

1.4.3. Lệnh SAVE, SAVEAS lưu bản vẽ lên đĩa 19

1.4.4. Lệnh QUIT thoát khỏi AutoCAD 20

1.4.5. Lệnh UNITS (DDUNITS) đặt đơn vị cho bản vẽ 20

1.4.6. Lệnh LIMITS đặt và điều chỉnh vùng vẽ 23

1.4.7. Lệnh GRID đặt các điểm tạo lưới cho bản vẽ 24

1.4.8. Lệnh SNAP tạo bước nhảy cho con trỏ 25

1.4.9. Các phương pháp nhập toạ độ điểm 26

1.4.10. Lệnh OSNAP trợ giúp truy tìm đối tượng 28

1.4.11. Lệnh ORTHO đặt chế độ vẽ trực giao 32

2. Các lệnh vẽ cơ bản 33

2.1. Lệnh LINE vẽ các đoạn thẳng 33

2.2. Lệnh CIRCLE vẽ hình tròn 34

2.3. Lệnh ARC vẽ cung tròn 36

2.4. Lệnh ELLIPSE vẽ elip hoặc một cung elip 40

2.5. Lệnh PLINE vẽ đường đa tuyến 41

2.6. Lệnh POLYGON vẽ đa giác đều 45

2.7. Lệnh RECTANG vẽ hình chữ nhật 46

2.8. Lệnh SPLINE vẽ đường cong 47

2.9. Lệnh POINT vẽ một điểm trên màn hình 47

2.10. Lệnh DDPTYPE chọn kiểu và kích thước cho điểm vẽ 47

2.11. Lệnh ERASE xoá đối tượng đãlựa chọn khỏi bản vẽ 48

2.12. Lệnh TRIM xén một phần đối tượng 49

2.13. Lệnh BREAK xoá một phần đối tượng 51

2.14. Lệnh EXTEND kéo dài đối tượng đến một đường biên xác định 52

2.15. Lệnh LENGTHEN thay đổi chiều dài đối tượng 54

2.16. Lệnh CHAMFER làm vát mét đối tượng 54

3. Phép biến đổi hình, sao chép hình và quản lý bản vẽ theo lớp 57

Các lệnh sao chép và biến đổi hình

3.1. Lệnh MOVE di chuyển một hay nhiều đối tượng 57

3.2. Lệnh ROTATE xoay đối tượng quanh một điểm theo một góc 57

3.3. Lệnh SCALE thay đổi kích thước đối tượng vẽ 58

3.4. Lệnh MIRROR lấy đối xứng gương 59

3.5. Lệnh STRETCH kéo giãn đối tượng vẽ 60

3.6. Lệnh COPY sao chép đối tượng 61

3.7. Lệnh OFFSET vẽ song song 61

3.8. Lệnh ARRAY sao chép đối tượng theo dãy 62

3.9. Lệnh FILLET bo trong mép đối tượng 66

Các lệnh làm việc với lớp

3.10. Lệnh LAYER tạo lớp mới 68

3.11. Lệnh LINETYPE tạo, nạp, đặt kiểu đường 72

3.12. Lệnh LTSCALE hiệu chỉnh tỉ lệ đường nét 76

3.13. Lệnh PROPERTIES thay đổi thuộc tính 76

4. Vẽ Ký hiệu vật liệu, ghi và hiệu chỉnh văn bản 79

Các lệnh vẽ ký hiệu mặt cắt

4.1. Mặt cắt và hình cắt 79

4.2. Trình tự vẽ hình cắt, mặt cắt 80

4.3. Lệnh FILL bật tắt chế độ điền đầy đối tượng 80

4.4. Lệnh BHATCH vẽ ký hiệu vật liệu trong mặt cắt 80

4.5. Lệnh HATCH vẽ ký hiệu vật liệu trong mặt cắt thông qua cửa sổ lệnh 85

4.6. Lệnh HATCHEDIT hiệu chỉnh mặt cắt 86

Các lệnh ghi và hiệu chỉnh văn bản trong AutoCAD 2002

4.7. trình tự nhập văn bản vào trong bản vẽ 88

4.8. Lệnh STYLE đặt kiểu cho ký tự 88

4.9. Lệnh TEXT, DTEXT viết chữ lên bản vẽ 89

4.10. Lệnh MTEXT viết chữ lên bản vẽ thông qua hộp thoại 95

4.11. Lệnh QTEXT hiển thị dòng ký tự theo dạng rút gọn 95

4.12. Nhập tiếng Việt trong AutoCAD 97

Các lệnh vẽ và tạo hình

4.13. Lệnh XLINE (Construction Line) vẽ đường thẳng 98

4.14. Lệnh RAY vẽ nửa đường thẳng 99

4.15. Lênh DONUT vẽ hình vành khăn 99

4.16. Lệnh TRACE vẽ đoạn thẳng có độ dày 100

4.17. Lệnh SOLID vẽ một miền được tô đặc 100

4.18. Lệnh MLINE vẽ đoạn thẳng song song 101

4.19. Lệnh MLSTYLE tạo kiểu cho lệnh vẽ MLINE 102

4.20. Lệnh MLEDIT hiệu chỉnh đối tượng vẽ MLINE 104

4.21. Lệnh REGION tạo miền từ các hình ghép 105

4.22. Lệnh UNION cộng các vùng REGION 105

4.23. Lệnh SUBTRACT trừ các vùng REGION 106

4.24. Lệnh INTERSEC lấy giao của các vùng REGION 106

4.25. Lệnh BOUNDARY tạo đường bao của nhiều đối tượng 107

5. các lệnh ghi và hiệu chỉnh kích thước 109

5.1. Khái niệm 109

5.2. Lệnh DIMLINEAR ghi kích thước theo đoạn thẳng 110

5.3. Lệnh DIMRADIUS vẽ kích thước cho bán kính vòng tròn, cung tròn 113

5.4. Lệnh DIMCENTER tạo dấu tâm cho vòng tròn, cung tròn 113

5.5. Lệnh DIMDIAMETER ghi kích thước theo đường kính 113

5.6. Lệnh DIMANGULAR ghi kích thước theo góc 113

5.7. Lệnh DIMORDINATE ghi kích thước theo toạ độ điểm 114

5.8. Lệnh DIMBASELINE ghi kích thước thông qua đường gióng 114

5.9. Lệnh DIMCONTINUE ghi kích thước theo đoạn kế tiếp nhau 115

5.10. Lệnh LEADER ghi kích thước theo đường dẫn 116

5.11. Lệnh TOLERANCE ghi dung sai 119

5.12. Lệnh DIMTEDT sửa vị trí và góc của đường ghi kích thước 120

5.13. Lệnh DIMSTYLE hiệu chỉnh kiểu đường ghi kích thước 120

5.14. Lệnh DIMEDIT sửa thuộc tính đường kích thước 130

6. Các lệnh hiệu chỉnh, các lệnh làm việc với khối 131

Các lệnh hiệu chỉnh

6.1. Lệnh SELECT lựa chọn đối trong bản vẽ 131

6.2. Lệnh CHANGE thay đổi thuộc tính của đối tượng 133

6.3. Lệnh DDGRIPS (OPTIONS) điều khiển Grip thông qua hộp thoại 135

6.4. Lệnh BLIPMODE hiện (ẩn) dấu (+) khi chỉ điểm vẽ 136

6.5. Lệnh GROUP đặt tên cho một nhóm đối tượng 137

6.6. Lệnh ISOPLANE sử dụng lưới vẽ đẳng cự 141

6.7. Lệnh DSETTINGS tạo lưới cho bản vẽ thông qua hộp thoại 142

6.8. Lệnh PEDIT sửa đổi thuộc tính cho đường đa tuyến 142

6.9. Lệnh FIND 150

Các lệnh làm việc với khối

6.10. Lệnh BLOCK định nghĩa một khối mới 152

6.11. Lệnh ATTDEF gán thuộc tính cho khối 154

6.12. Lệnh INSERT chèn khối vào bản vẽ thông qua hộp thoại 155

6.13. Lệnh MINSERT chèn khối vào bản vẽ thành nhiều đối tượng 159

6.14. Lệnh DIVIDE chia đối tượng vẽ thành nhiều phần bằng nhau 160

6.15. Lệnh MEASURE chia đối tượng theo độ dài 161

6.16. Lệnh WBLOCK ghi khối ra đĩa 162

6.17. Lệnh EXPLORE phân rãkhối 164

7. Trình bày và in bản vẽ trong AutoCAD 165

Khối các lệnh tra cứu

7.1. Lệnh LIST liệt kê thông tin CSDL của đối tượng 165

7.2. Lệnh DBLIST liệt kê thông tin của tất cả đối tượng 165

7.3. Lệnh DIST ước lượng khoảng cách và góc 165

7.4. Lệnh ID hiển thị toạ độ điểm trên màn hình 166

7.5. Lệnh AREA đo diện tích và chu vi 166

Khối các lệnh điều khiển màn hình

7.6. Lệnh ZOOM thu phóng hình trên bản vẽ 167

7.7. Lệnh PAN xê dịch bản vẽ tên màn hình 169

7.8. Lệnh VIEW đặt tên, lưu giữ, xoá, gọi một Viewport 170

Các lệnh điều khiển máy in

7.9. Lệnh LAYOUT định dạng trang in 171

7.9.1. Trang Plot Device 173

7.9.2. Trang Layout Settings 177

7.10. Lệnh PLOT xuất bản vẽ ra giấy 179

Các lệnh tạo hình và hiệu chỉnh khung in

7.11. Lệnh Layout (Template) tạo một Viewport từ mẫu 181

7.12. Lệnh VPORTS tạo một khung hình động 181

7.13. Lệnh MVIEW tạo và sắp xếp các khung hình động 182

7.14. Lệnh VPLAYER điều khiển sự hiển thị lớp trên khung hình động 183

Lời kết 185

Các lệnh và phím tắt trong AutoCAD 2002186

Bài tập thực hành194

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY